Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe systemy wspomagania eksploatacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAUWNP-KSWE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe systemy wspomagania eksploatacji
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, C 8/-, L 8/-, razem: 32 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Autor:

dr inż. Sławomir Piechna, prof. WAT

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie słuchacza w godz.

1. Udział w wykładach / 16

2. Udział w laboratoriach / 8

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Udział w seminariach / ---

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ---

9. Realizacja projektu / ---

10. Udział w konsultacjach / 4,8

11. Przygotowanie do egzaminu / ---

12. Przygotowanie do zaliczenia / 12,8

13. Udział w egzaminie / ---

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 81,6 godz./ 3pkt. ECTS


Skrócony opis:

Metody prognozowania stanu w technice. Systemy monitorowania i prognozowania niezawodności w eksploatacji. Metody oceny trwałości złożonych obiektów technicznych oraz modyfikacja systemu ich eksploatacji. Wykorzystanie baz danych do budowy komputerowego systemu wspomagającego eksploatację (KSWE).

Pełny opis:

Wykłady / metoda werbalno-wizualna

1. Ogólna charakterystyka zarządzania eksploatacją. /2

Krótki opis…

Geneza i współczesność zarządzania zasobami techniki. Strategie (zasady i sposoby) zarządzania eksploatacją złożonych i niezłożonych obiektów technicznych. Zarządzanie wspomagane komputerowo. Metody prognozowania stanu w technice. Sytuacje projektowe modernizacji zarządzania w systemach eksploatacji.

2. Metody oceny trwałości złożonych obiektów technicznych. /4

Krótki opis…

Probabilistyczne metody oceny trwałości złożonych obiektów technicznych. Przykłady metod oceny trwałości kierowanych lotniczych pocisków rakietowych (KLPR) na podstawie danych diagnostycznych zarejestrowanych w procesie ich eksploatacji. Metoda 1 dla parametrów ocenianych jakościowo. Metoda 2 dla parametrów ocenianych ilościowo. Metodyka oceny trwałości KLPR i planowania strategii eksploatacji na podstawie wyników okresowej kontroli ich stanu technicznego.

3. Metody oceny trwałości obiektów technicznych oraz modyfikacja systemu eksploatacji działek lotniczych (DL). /2

Krótki opis…

Probabilistyczne metody oceny trwałości złożonych obiektów technicznych. Model matematyczny oceny trwałości DL.

4. Metodyka oceny trwałości DL oraz planowanie strategii eksploatacji na podstawie wyników okresowej kontroli ich stanu technicznego. /2

Krótki opis…

Wymagania i cele dla komputerowego systemu wspomagania eksploatacji. Analiza rozwiązań do wspomagania eksploatacji na przykładzie systemów SAMANTA BIS, SAN i SAT wykorzystywanych w Siłach Powietrznych. Obieg informacji w projektowanym systemie zarządzania. Model relacyjny bazy danych KSWE DL – „Baza działek".

5. Systemy monitorowania i prognozowania niezawodności w eksploatacji. /2

Krótki opis…

Przykłady systemów wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP. Komputerowe stanowisko do przedłużania okresów używalności rakiet lotniczych „SEKCJA”. Komputerowy system wspomagania eksploatacji wg stanu technicznego działek lotniczych „Baza działek”.

6. Elementy metodycznego projektowania systemu informatycznego wspomagającego eksploatację w oparciu o KSWE okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35K. /2

Krótki opis…

Algorytmy sterowania stanem technicznym dla OSU. Modelowanie procesu eksploatacji w środowisku relacyjnej bazy danych, projektowanie komputerowego wspomagania eksploatacji obiektów technicznych na przykładzie KSWE OSU-35K.

7. Zintegrowane systemy zarządzania a problemy eksploatacji. Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej (ZWSIRON). /2

Krótki opis…

Systemy wspomagające eksploatację sprzętu uzbrojenia w Siłach Zbrojnych a Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej (ZWSIRON).

Ćwiczenia audytoryjne / metoda werbalno-praktyczna z wykorzystaniem komputerów na bazie gotowych i opracowywanych przez studentów arkuszy kalkulacyjnych

1. Rozwiązywanie przykładów z zastosowaniem modelu matematycznego oceny trwałości obiektów ocenianych jakościowo./2

Krótki opis…

Dla hipotetycznego zestawu danych opracowanie arkusza kalkulacyjnego do wyznaczania prawdopodobieństwa natrafienia na obiekt zdatny w k-tej kontroli.

2. Rozwiązywanie przykładów z zastosowaniem modelu matematycznego oceny trwałości obiektów ocenianych ilościowo./2

Krótki opis…

Dla zestawu danych diagnostycznych pochodzących z okresowej kontroli stanu technicznego rakiet lotniczych opracowanie arkusza kalkulacyjnego do wyznaczania trwałości i trwałości resztkowych dla parametrów ocenianych ilościowo.

3. Rozwiązywanie zadań przygotowania modelu logicznego danych dla komputerowego wspomagania eksploatacji wybranego obiektu technicznego. /4

Krótki opis…

Na przykładzie wymagań na bazę danych do wsparcia eksploatacji urządzeń uzbrojenia analiza relacyjnego modelu bazy danych. Weryfikacja modelu dla zaproponowanego scenariusza użycia bazy danych.

Ćwiczenia laboratoryjne / metoda werbalno-praktyczna z wykorzystaniem komputerów na bazie gotowych i opracowywanych przez studentów baz danych.

1. Opracowywanie i wprowadzanie danych do bazy danych wspomagania procesu eksploatacji DL. /4

Krótki opis…

Z wykorzystaniem opracowanych arkuszy kalkulacyjnych, modelu oceny trwałości resztkowych, ocena możliwości oprogramowania „Baza działek” lotniczych do wspomagania procesu ich eksploatacji.

2. Tworzenie modelu danych wspomagania eksploatacji dla parku sprzętu technicznego. /4

Krótki opis…

Na podstawie przygotowanej instrukcji analiza i weryfikacja fizycznego modelu danych oraz rozbudowa o nowe obiekty bazy danych dla narzędzi wspomagania eksploatacji parku sprzętu wojskowego.

Literatura:

podstawowa:

1. Witold Chmielarz, Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Warszawa 1996r

2. Jan Kaźmierczak, Eksploatacja systemów technicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice, 2000r;

3. Stanisław Niziński, Bogdan Żółtowski, Informatyczne systemy zarządzania eksploatacją, Wydawnictwo Markar, Olsztyn-Bydgoszcz 2001r;

4. Sławomir Piechna, Urządzenia diagnostyczne lotniczych pocisków kierowanych, WAT, 1992r;

5. Henryk Tomaszek, Systemy uzbrojenia lotniczego, WAT, 1995r;

6. John Petersem, Wprowadzenie do baz danych, Helion, 2003r;

7. Wiesław Dudek, Bazy danych SQL. Teoria i praktyka, Helion, 2006r;

8. Idziaszek, Z., Piechna S., Olearczuk E., VI –ta Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Waplewo 2006 nt. „Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją” Materiały konferencyjne str. 373-382.

9. Idziaszek, Z., Piechna S., Olearczuk E., VI –ta Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Waplewo 2006 nt. „Istota modernizacji eksploatacji działek lotniczych” Materiały konferencyjne str. 356-373.

10. Idziaszek, Z., Piechna S., Olearczuk E., VI –ta Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa Waplewo 2006 nt. „Organizacja obiegu danych w zarządzaniu trwałością działek lotniczych” Materiały konferencyjne str. 382-392.

11. Idziaszek Z., Piechna S., Metodyka projektowania komputerowego systemu wspomagania eksploatacji działek lotniczych, Mechanik 7/2010, 153-160,.

12. Idziaszek Z., Piechna S., Teoretyczne podstawy oceny trwałości w eksploatacji obiektów, Mechanik 7/2010, 145-152,

uzupełniająca:

1. Danuta Mendrala, Serwer SQL 2008. Helion, 2009;

2. Marian Wybrańczyk, Delphi 7 i bazy danych, Helion, 2003r.

Efekty uczenia się:

W1 - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą obszarów zastosowania zintegrowanych komputerowych narzędzi wspomagających proces zarządzania eksploatacją obiektów technicznych / P_W07

U1 - potrafi dobrać właściwe środowiska programistyczne do budowy aplikacji wspomagania eksploatacji urządzeń uzbrojenia / P_U07

U2 - potrafi opracować harmonogram obsług technicznych obiektu oraz nadzorować za pomocą bazy danych proces jego realizacji / P_U08

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: opracowanych i zweryfikowanych arkuszy kalkulacyjnych z modelami matematycznymi opisującymi analizę trwałości elementów uzbrojenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wypełnionej danymi i zweryfikowanej bazy danych stosowanej w zmodernizowanym systemie eksploatacji działek lotniczych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie dyskusji.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest w czasie dyskusji

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest w czasie laboratorium

Osiągnięcie efektu U2 - sprawdzane jest w czasie ćwiczeń

Zaliczenie (zal) uzyskuje student, który ma wiedzę dotyczącą obszarów zastosowania zintegrowanych komputerowych narzędzi wspomagających proces zarządzania eksploatacją obiektów technicznych. Potrafi dobrać właściwe środowiska programistyczne do budowy aplikacji wspomagania eksploatacji urządzeń uzbrojenia. Potrafi opracować harmonogram obsług technicznych obiektu oraz nadzorować za pomocą bazy danych proces jego realizacji. Potrafi definiować strategie eksploatacji złożonych obiektów technicznych. Na podstawie zebranych danych diagnostycznych obiektów technicznych potrafi wnioskować o przebiegu ich dalszej eksploatacji.

Ocenę nzal otrzymuje student, który nie spełnia wymagań na ocenę zal.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Studia podyplomowe 2024- II semestr" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2024-12-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Piechna, Łukasz Szmit
Prowadzący grup: Sławomir Piechna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)