Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa zamówień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAUWNP-EPZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa zamówień publicznych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/Zo, C 6/Z, razem: 20 godz./Zo,

Programy:

Studia podyplomowe:

„PROCEDURY POZYSKIWANIA, WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW UZBROJENIA” edycja 2023

Autor:

płk dr inż. Michał MARCINIAK

ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie słuchacza w godz.:

1. Udział w wykładach / 12

2. Udział w ćwiczeniach / 6

3. Udział w seminarium / 2

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

5. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8

6. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 4

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10

Sumaryczne obciążenie pracą słuchacza: 60 godz./ 2 ECTS.

Skrócony opis:

Treść ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz treść regulacji wewnętrznych Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym w szczególności w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego.

Pełny opis:

Wykłady - metoda werbalno-wizualna głównie ilustrowane prezentacjami komputerowymi Power Point – będą miały na celu dostarczenie wiedzy określonej efektem W1:

T1: Podstawowe akty prawne – przepisy unijne, krajowe (cywilne)

- 2 godz.

Zapoznanie z najważniejszymi unijnymi i krajowymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa zamówień publicznych.

T2: Podstawowe akty prawne – przepisy resortowe - 4 godz.

Charakterystyka resortowych aktów prawnych oraz przykłady ich stosowania w procesie pozyskiwania SpW.

T3: Zamówienia publiczne – cel, miejsce, czas i ogólne zasady

stosowania - 4 godz.

Istota i zasady udzielania zamówień publicznych. Zakres podmiotowy

i przedmiotowy stosowania Pzp oraz prawa i obowiązki stron.

T4: Zamówienia publiczne – procedura udzielania zamówienia

publicznego w oparciu o ustawę Pzp oraz regulacje MON - 2 godz.

Zasady udzielania zamówień publicznych w oparciu o regulacje krajowe i resortowe, stosowane w nich tryby i procedury.

Ćwiczenia - metoda praktyczna w grupach polegają na opracowywaniu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych w celu uzyskania efektu U1

i K1:

T5: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego - 2 godz.

Praktyczne zapoznanie się z procedurami i dokumentami związanymi

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

T6: Udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Pzp

- 2 godz.

Praktyczne przećwiczenie pozyskania SpW w oparciu o Pzp oraz omówienie uzyskanych wyników.

T7: Udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o regulacje

wewnętrzne MON Pzp - 2 godz.

Praktyczne przećwiczenie pozyskania SpW w oparciu o regulacje re-sortowe oraz omówienie uzyskanych wyników.

Seminarium - metoda werbalno-praktyczna polega na zespołowym wykonaniu i zaprezentowaniu zadania oraz dyskusji i ocenie jego poprawności

w celu ugruntowania efektów W1, U1 i K1:

T8: Zastosowanie ustawy Pzp w świetle zamówień dla Sił Zbrojnych

RP – prezentacja i dyskusja studium przypadku - 2 godz.

Problematyka pozyskiwania SpW w trybie ustawy Pzp, analiza prze-prowadzonych postępowań oraz dyskusja nad poprawą ich efektywności i minimalizacją istniejących ograniczeń.

Literatura:

1. Ustawa „Prawo zamówień publicznych”.

2. Regulacje wewnętrzne Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym w szczególności w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego.

3. Materiały dydaktyczne przekazane słuchaczom przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

W1 / zna przepisy normujące oraz procedury postępowania w realizacji zamówień publicznych / P_W04.

U1 / potrafi umiejętnie posługiwać się stosownymi aktami prawnymi w zakresie prawa dot. zamówień publicznych / P_U04.

K1 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy podporządkować się zasadom pracy w zespole i ponosić odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania / P_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zakończony jest zaliczeniem z oceną.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń bez oceny.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu pisemnego,

w którym słuchacz musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Osiągnięcie efektu W1 jest weryfikowane podczas testu i seminarium.

Osiągnięcie efektu U1 i K1 jest sprawdzane podczas ćwiczeń i semina-rium.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił minimum 95% poprawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który udzielił minimum 90% po-prawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który udzielił minimum 80% popraw-nych odpowiedzi z testu.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który udzielił minimum 70% poprawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił minimum 60% po-prawnych odpowiedzi z testu.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który udzielił poniżej 60% po-prawnych odpowiedzi z testu.

Zajęcia w cyklu "Studia podyplomowe 2024- I semestr" (zakończony)

Okres: 2024-01-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szmit
Prowadzący grup: Michał Marciniak, Łukasz Szmit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)