Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komunikacyjne w automatyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAPCSI-Skm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komunikacyjne w automatyce
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/+ ; C 16/+ ; L 14/z ; Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: znajomość zmiennych- losowej ciągłej i dyskretnej, entropia

Elektrotechnika i elektronika / wymagania wstępne: znajomość modulacji analogowej i impulsowej

Metrologia / wymagania wstępne: znajomość błędów pomiaru, pomiary wielkości elektrycznych

Programy:

semestr V / Mechatronika / Robotyka i automatyka przemysłowa

Autor:

dr inż. Waldemar ŚMIETAŃSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 30

2. Udział w laboratoriach / 14

3. Udział w ćwiczeniach / 16

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 30

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20

8. Udział w konsultacjach / 8

9. Przygotowanie do zaliczenia / 15


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 153 godz./ 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+8): 68 godz./ 2.5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 116 godz. / 4 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- sieci i systemy komunikacyjne

- protokoły transmisji stosowane w automatyce przemysłowej i robotyce.

- przewodowe i bezprzewodowe sieci komunikacyjne

- praktyka i narzędzia konfiguracji i badania sieci przewodowych i bezprzewodowych

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalno-wizualno prezentacja treści programowych prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na poniższe tematy zajęć

1. Podstawowe pojęcia telekomunikacji i sieci komunikacyjnych. Charakterystyka sieci i systemów komunikacyjnych / 2

2. Systemy komutacyjne. Modele sieci komunikacyjnych / 2

3. Metody komutacji w sieciach, synchronizacja, sygnalizacja, przepustowość kanału komunikacyjnego / 2

4. Sieci z integracją technik i usług. Podstawowe cechy i struktura logiczna sieci ISDN / 2

5. Struktura wyposażeń użytkowników sieci ISDN / 2

6. Systemy bezprzewodowe. Systemy łączności ruchomej / 2

7. Systemy satelitarne. Sieci komórkowe / 2

8. Trakty światłowodowe. Światłowody. Nadajniki, odbiorniki i elementy optyczne torów światłowodowych / 2

9. Przemysłowe sieci kontrolno-pomiarowe. Sieć przemysłowa MODBUS / 2

10. Sieć przemysłowa CAN i protokół CANOpen / 2

11. Sieci przemysłowe Profibus. / 2

12. Sieci przemysłowe Profinet, EtherNet/IP / 2

13. Architektura systemu GSM, usługi GSM w automatyce przemysłowej / 2

14. Komendy AT i ich rozszerzenia dla modemów GSM / 2

15. Zasięg sieci komunikacji bezprzewodowej / 2

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań przez studentów z zagadnień i omawianych na wykładzie, obejmujących przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej

1. Obliczanie parametrów kablowych sieci komunikacyjnych / 2

2. Budowa, struktura logiczna oraz struktura wyposażeń użytkowników sieci ISDN wg schematów funkcjonalnych / 2

3. Obliczanie parametrów łączy bezprzewodowych / 2

4. Obliczanie parametrów łączy światłowodowych / 2

5. Analiza efektywności komunikacyjnej i parametrów czasowych protokołów MODBUS ASCII/RTU / 2

6. Konfiguracja i transmisja danych w protokole EtherNet/IP / 2

7. Wykorzystanie komend AT do sterowania telefonem GSM / 2

8. Wyznaczanie zasięgu sieci komunikacji bezprzewodowej / 2

Laboratoria /metody dydaktyczne: praktyczne wykonywanie pomiarów i charakterystyk badanych układów, kolokwium dopuszczające, łączenie układów pomiarowych, wykonanie pomiarów i opracowanie sprawozdania dla każdego z ćwiczeń laboratoryjnych

1. Konfiguracja i pomiar parametrów aparatów sieci telefonicznych / 2

2. Konfiguracja i badanie sieci bezprzewodowych / 2

3. Konfiguracja i badanie narzędzi sieciowych w technologii Ethernet / 2

4. Konfiguracja i badanie światłowodowego systemu transmisji danych / 2

5. Badanie współpracy Master-Slave w trybach ASCII/RTU protokołu MODBUS / 2

6. Wykorzystanie transmisji danych w protokole EtherNet/IP do sterowania robota przemysłowego / 2

7. Transmisja danych przez sieć GSM / 2

Literatura:

podstawowa:

S. Haykin, „Systemy telekomunikacyjne” 2000 syg. 58304

W. Kabaciński, M. Żal, „Sieci telekomunikacyjne” 2008 syg. 64462

J. Siuzdak, „Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej” 1999 syg. 55865

J. Bogusz, „Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych”, 2007 syg. 66562

uzupełniająca:

D. Kościelnik, „ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo” 2001 syg. 57787

A. Jajszczyk, „Wstęp do telekomutacji” 2004 syg. 59961

W. Solnik, Z. Zajda: „Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI w automatyce” 2010 syg. 68022

Efekty uczenia się:

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury sieci komputerowych / K_W11

W2 / Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury popularnych sieci przemysłowych i protokołów transmisji stosowanych w automatyce przemysłowej i robotyce / K_W11

U1 / Potrafi stosować symulatory programowe do analizy, uruchamiania i testowania wybranych protokołów transmisji stosowanych w automatyce przemysłowej i robotyce / K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Kolokwium zaliczające przeprowadzane jest w formie pisemnej;

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ze sprawdzianów i aktywnego uczestnictwa;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i ich wykonania oraz opracowanych sprawozdań złożonych za każde z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych;

efekt W1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz na kolokwium;

efekt W2 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz na kolokwium;

efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz na kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Śmietański
Prowadzący grup: Jakub Miernik, Maciej Podciechowski, Piotr Prusaczyk, Waldemar Śmietański, Stanisław Żygadło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis sposobu zaliczenia:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.


Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: poprawnego rozwiązania przynajmniej 2 z 4 zadań obliczeniowych, których treść (nie dane numeryczne) jest znana studentom.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej z pozytywnych ocen za teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i za sprawozdania z wykonanych ćwiczeń.

Zaliczenie przedmiotu jest przeprowadzane w formie pisemnego testu wyboru z zadaniami zamkniętymi.


Warunkiem dopuszczenia do zaliczenie przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.


Język prowadzenia wykładu:

polski

Język prowadzenia ćwiczeń:

polski

Język prowadzenia laboratoriów:

polski

Skrócony opis:

Zajęcia przekazują podstawową wiedzę z zakresu sieci i systemów komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji stosowanych w automatyce przemysłowej i robotyce. Omawiane są elementy obliczeń parametrów i zasięgów sieci. Prezentowana jest praktyka i narzędzia konfiguracji i badania sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)