Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komunikacyjne w automatyce V sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAPCNI-SKwA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komunikacyjne w automatyce V sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+ ; C 8/+ ; L 16/z ; Razem: 36

Przedmioty wprowadzające:

1. Matematyka / wymagania wstępne: zmienna losowa ciągła i dyskretna, entropia

2. Elektrotechnika i elektronika / wymagania wstępne: modulacja analogowa i impulsowa

3. Metrologia / wymagania wstępne: błędy pomiaru, pomiary wielkości elektrycznych

Programy:

semestr studiów V / kierunek Mechatronika / specjalność Automatyka i Sterowanie

Autor:

dr inż. Waldemar ŚMIETAŃSKI, dr inż. Stanisław ŻYGADŁO

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach – 14 godzin;

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 42 godzin;

3. ćwiczenia – 8 godzin;

4. Samodzielne przygotowanie się studenta do ćwiczeń – 16 godzin;

5. Udział w laboratoriach – 14 godzin;

6. Samodzielne przygotowanie się studenta do laboratoriów – 42 godzin;

7. Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 10 godzin;

8. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 10 godzin;


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 156 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1 + 3 + 5 = 36 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5 + 6 = 56 / 2 ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia przekazują podstawową wiedzę z zakresu sieci i systemów komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem protokołów transmisji stosowanych w automatyce przemysłowej i robotyce. Omawiane są elementy obliczeń parametrów i zasięgów sieci. Prezentowana jest praktyka i narzędzia konfiguracji i badania sieci przewodowych i bezprzewodowych.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z elementami audiowizualnymi

1. Podstawowe pojęcia telekomunikacji i sieci komunikacyjnych. / 1 RI

2. Charakterystyka sieci i systemów komunikacyjnych. / 1

3. Systemy komutacyjne. Modele sieci komunikacyjnych. / 2 RI

4. Metody komutacji w sieciach, synchronizacja, sygnalizacja i przepustowość kanału komunikacyjnego. / 2

5. Sieci z integracją technik i usług. Podstawowe cechy i struktura logiczna sieci ISDN. / 2 RI

6. Struktura wyposażeń użytkowników sieci ISDN. / 2

7. Systemy bezprzewodowe. Systemy łączności ruchomej. / 2 RI

8. Systemy satelitarne. Sieci komórkowe. / 2

9. Trakty światłowodowe. Światłowody. 1 RI

10. Nadajniki, odbiorniki i elementy optyczne torów światłowodowych. / 1

11. Przemysłowe sieci kontrolno-pomiarowe. Sieć przemysłowa MODBUS. / 2

12. Sieć przemysłowa CAN i protokół CANOpen. / 2 RI

13. Sieci przemysłowe Profibus. / 2 RI

14. Sieci przemysłowe Profinet, EtherNet/IP. / 2

15. Architektura systemu GSM, usługi GSM w automatyce przemysłowej. / 2 RI

16. Komendy AT i ich rozszerzenia dla modemów GSM. / 2

17. Zasięg sieci komunikacji bezprzewodowej. / 2 RI

Ćwiczenia / metoda werbalno–praktyczna

1. Obliczanie parametrów kablowych sieci komunikacyjnych. / 2 RI

2. Budowa, struktura logiczna oraz struktura wyposażeń użytkowników sieci ISDN wg schematów funkcjonalnych. / 2

3. Obliczanie parametrów łączy bezprzewodowych. / 2 RI

4. Obliczanie parametrów łączy światłowodowych. / 2

5. Analiza efektywności komunikacyjnej i parametrów czasowych protokołów MODBUS ASCII/RTU. / 2

6. Konfiguracja i transmisja danych w protokole EtherNet/IP. / 2

7. Wykorzystanie komend AT do sterowania telefonem GSM. / 2 RI

8. Wyznaczanie zasięgu sieci komunikacji bezprzewodowej. / 2 RI

Laboratorium / metoda praktyczna

1. Konfiguracja i pomiar parametrów aparatów sieci telefonicznych. / 2

2. Konfiguracja i badanie sieci bezprzewodowych. / 2

3. Konfiguracja i badanie narzędzi sieciowych w technologii Ethernet. / 2

4. Konfiguracja i badanie światłowodowego systemu transmisji danych. / 2

5. Badanie współpracy Master-Slave w trybach ASCII/RTU protokołu MODBUS. / 2

6. Wykorzystanie transmisji danych w protokole EtherNet/IP do sterowania robota przemysłowego. / 2

7. Transmisja danych przez sieć GSM. / 2

RI - zagadnienia realizowane indywidualnie przez studenta studiów niestacjonarnych

Literatura:

podstawowa:

• S. Haykin „Systemy telekomunikacyjne” 2000r, syg. 58304

• W.Kabaciński, M.Żal: „Sieci telekomunikacyjne” 2008, syg. 64462

• J.Siuzdak: „Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej” 1999, syg. 55865

• J. Bogusz: „Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych”, 2007, syg. 66562

uzupełniająca:

• D.Kościelnik „ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo” 2001, syg. 57787

• A. Jajszczyk: „Wstęp do telekomutacji” 2004 syg. 59961

• W. Solnik, Z. Zajda: „Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI w automatyce”, 2010, sygn. 68022

Efekty uczenia się:

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury sieci komputerowych. / K_W11

W2 / Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury popularnych sieci przemysłowych i protokołów transmisji stosowanych w automatyce przemysłowej i robotyce. / K_W11

U1 / Potrafi stosować symulatory programowe do analizy, uruchamiania i testowania wybranych protokołów transmisji stosowanych w automatyce przemysłowej i robotyce. / K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: poprawnego rozwiązania przynajmniej 2 z 4 zadań obliczeniowych, których treść (nie dane numeryczne) jest znana studentom.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej z pozytywnych ocen za teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i za sprawozdania z wykonanych ćwiczeń.

Zaliczenie przedmiotu jest przeprowadzane w formie pisemnego testu wyboru z zadaniami zamkniętymi.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenie przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)