Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metrologia wielkości geometrycznych w produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAKCSM-MWGP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metrologia wielkości geometrycznych w produkcji
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C 8/z, L 16/+, P / -, S / -, Razem; 44

Przedmioty wprowadzające:

Projektowanie i badanie maszyn i mechanizmów – student posiada podstawową wiedzę w zakresie metod pomiarowych stosowanych w badaniach doświadczalnych konstrukcji maszyn i mechanizmów.

Programy:

Kierunek -Mechatronika

Specjalność - Techniki komputerowe w mechatronice

Autor:

dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI, prof. WAT

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do egzaminu (zaliczenia)/ 10

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 8

5. Udział w laboratoriach / 16

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 32

7. Udział w konsultacjach / 1

8. Udział w egzaminie (zaliczeniu) / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 96 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=46 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=48 / 2 ECTS

Skrócony opis:

Tolerancje i łańcuchy wymiarowe. Dobór, walidacja nadzorowanie przyrządów pomiarowych. Automatyzacja pomiarów i sterowanie statystyczne procesem produkcji. Projektowanie planu pomiarowego dla maszyny współrzędnościowej. Zaawansowane systemy pomiarowe w produkcji części maszyn.

Pełny opis:

Wykłady / metod werbalno-wizualna

1.Tolerancje wielkości geometrycznych./2

2. Łańcuch wymiarowy i jego opis matematyczny./2

3. Dobór przyrządów do pomiarów wielkości geometrycznych. /2

4. Walidacja przyrządów pomiarowych i metod pomiarowych. /2

5. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego. /2

6. Mechanizacja i automatyzacja kontroli wielkości geometrycznych. /2

7. Sterowanie statystyczne procesem produkcji. /2

8. Pomiary elementów części maszyn za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych. /2

9. Struktura planu pomiarowego dla współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Interferometria laserowa w nadzorowaniu współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz systemów pomiarowych obrabiarek sterowanych numerycznie. /2

10. Wykorzystanie hybrydowych systemów współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz systemów wizyjnych. /2

Ćwiczenia audytoryjne / metoda werbalno-praktyczna

1. Łańcuchy pomiarowe. / 2

2. Plan pomiarowy dla części maszyn. / 2

3. Plan pomiarowy na współrzędnościową maszynę pomiarową na podstawie modelu CAD. / 2

4. Plan pomiarowy - odchyłki kształtu i położenia. / 2

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Plan pomiarowy na współrzędnościową maszynę pomiarową. / 4

2. Pomiary współrzędnościowe za pomocą ramienia pomiarowego. / 4

3. Pomiary dwu-współrzędnościowe za pomocą projektora pomiarowego. / 4

4. Pomiary współrzędnościowe odchyłek kształt i położenia. / 4

Literatura:

1. T. Sałaciński, Elementy metrologii wielkości geometrycznych. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2006,

2. Z. Humienny, Specyfikacja geometrii wyrobów GPS, WNT, Warszawa 2004.

3. S. Adamczak, W. Makieła, Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązaniami, WNT, Warszawa 2004.

4. S. Adamczak, W. Makieła, Podstawy metrologii i inżynieria jakości dla mechaników. Ćwiczenia praktyczne, WNT, Warszawa 2010.

5. W. Jakubiec, J. Malinowski – Metrologia wielkości geometrycznych, WNT 1999.

6. E. Ratajczyk – Współrzędnościowa technika pomiarowa, Of. Wyd. PW 2005.

Efekty uczenia się:

W1 - zna metody, techniki i narzędzia stosowane we współrzędnościowych pomiarach geometrycznych (K_W09) .

W2 - ma podstawową wiedzę metrologiczną dotyczącą zapewniania jakości w wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych (K_W07).

U1 - Potrafi wykorzystać układ tolerancji i pasowań oraz analizę wymiarową w projektowaniu elementów układów mechatronicznych (K_U09).

U2 - Potrafi zaplanować strategię pomiaru i opracować plan pomiarowy dla maszyny pomiarowej (współrzędnościowa maszyna pomiarowa i projektor pomiarowy) (K_U08, K_U10, K_U15).

U3- Potrafi dokonać wyboru przyrządu i metody pomiarowej do wykonania danego zadania pomiarowego oraz potrafi nadzorować przyrządy pomiarowe w procesie zarządzania jakością (K_U16, K_U19).

K1 - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny oraz potrafi działać w grupie (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia w formie ustnej (wiedza) i praktycznej (umiejętności). Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grązka, Jacek Janiszewski, Robert Paszkowski
Prowadzący grup: Michał Grązka, Jacek Janiszewski, Robert Paszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)