Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria wytwarzania II - VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAKCNI-Inw2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria wytwarzania II - VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 6/+; L 16/+; S 14+ Razem: 36

Przedmioty wprowadzające:

Nauka o materiałach, Inżyniera wytwarzania. Wymagania wstępne: Znajomość tradycyjnych metod wytwarzania części maszyn i rozumienie procesów kształtujących właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych.

Programy:

Kierunek - mechatronika

Specjalność - Techniki komputerowe w mechatronice

Autor:

płk dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 6

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do egzaminu (zaliczenia) / 18

3. Udział w laboratorium / 16

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratorium / 32

5. Udział w seminarium / 14

6. Samodzielne przygotowanie się do seminarium / 42

7. Udział w konsultacjach / 1

8. Udział w egzaminie (zaliczeniu) / 1

Sumaryczne obciążenie studenta / 130 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8. = 38/ 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4. = 48 / 2 ECTS


Skrócony opis:

Zaawansowane techniki wytwarzania stosowane w obróbce ubytkowej. Techniki laserowe w zastosowaniach produkcyjnych. Wytwarzanie materiałów i elementów półprzewodnikowych. Nanotechnologia – istota, uwarunkowania obróbki ultra-precyzyjnej i nanoobróbki, techniki mikroobróbki. Wybrane zaawansowane technologie metalurgii proszków. Techniki stosowane w Rapid Prototyping i Rapid Tooling. Zaawansowane technologie stosowane w przeróbce plastycznej o odlewnictwie. Nowoczesne technologie wtryskiwania. Technologie wybuchowe w produkcji części maszyn.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych:

Wprowadzenie do współczesnych technologii wytwórczych części maszyn

- technologie obróbki ubytkowej. Nowoczesne materiały narzędziowe,

- technologie przyrostowe,

Technologie wybuchowe w produkcji części maszyn (zgrzewanie wybuchowe materiałów, wybuchowe umacnianie metali, wybuchowe prasowanie i dogęszczanie proszków, wytwarzanie materiałów supertwardych technologiami wybuchowymi). / 6

1. Zaawansowane techniki wytwarzania stosowane w obróbce ubytkowej (obróbka skrawaniem - z dużymi prędkościami, wysoko wydajna, na sucho, materiałów w stanie utwardzanym; obróbka ścierna – bardzo dokładna, luźnym ścierniwem; obróbka erozyjna – elektrochemiczna, elektroerozyjna, strumieniowo-erozyjna; obróbka hybrydowa, obróbka kompletna). / 3

2. Techniki laserowe w zastosowaniach produkcyjnych (techniki laserowego cięcia i wykrawania, techniki spawania laserowego, laserowe techniki toczenia, frezowania, wiercenia i drążenia otworów, laserowe techniki obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej).

/ 3

3. Wytwarzanie materiałów i elementów półprzewodnikowych (otrzymywanie monokryształów, domieszkowanie, przemysłowe wytwarzanie złącz p-n i układów scalonych). / 2 *

4. Nanotechnologia – istota, uwarunkowania obróbki ultra-precyzyjnej i nanoobróbki, techniki mikroobróbki. / 2

5. Wybrane zaawansowane technologie metalurgii proszków (wtryskowe formowanie proszków, mechaniczne stopowanie proszków, produkcja nanoproszków). /2*

6. Techniki stosowane w Rapid Prototyping i Rapid Tooling (stereo-litografia, zestalające utwardzanie podłoża, selektywne scalanie laserowe, wytłoczne osadzanie stopionego materiału, wytwarzania przedmiotów warstwowych, selektywne spiekanie laserowe, wytwarzania strumieniem balistycznych kropli materiału, scalanie proszku strumieniem kropli spoiwa, szybkie prototypownie w formach sylikonowych). / 4

7. Inżynieria odwrotna - istota i techniki stosowane w inżynierii odwrotnej. /2

8. Zaawansowane technologie stosowane w przeróbce plastycznej (elektromagnetyczne formowanie blach). / 2*

9. Zaawansowane techniki wytwarzania stosowane w odlewnictwie (technologia odlewania precyzyjnego, technologia modeli zgazowanych, odlewanie ciśnieniowe - odlewanie w warunkach obniżonego ciśnienia, odlewanie tiksotropowe). / 3*

10. Nowoczesne technologie wtryskiwania (zmodyfikowane technologie konwencjonalne, technologie wtryskowe tworzyw sztucznych o specjalnych właściwościach przetwórczych, technologie obtryskiwania, technologie wtryskiwania wielokomponentowego). / 3*

(*) materiał realizowany samodzielnie

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Wykonywanie modeli prototypowych z wykorzystaniem druku 3D. /4

2. Optymalizacja parametrów cięcia elektroerozyjnego drutem. / 4

3. Szybkie prototypowanie części w formach silikonowych. /4

4. Wybuchowe umacnianie, platerowanie, tłoczenie i cięcie metali. / 4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Feld; Inżynieria wytwarzania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008.

2. T. Karpiński; Inżynieria produkcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

3. E. Pająk; Zaawansowane technologie współczesnych syste¬mów produkcyjnych, 2000.

4. H. Dyja, A. Maranda, R. Trębiński; Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej, 2001.

5. K.E. Oczoś; Artykuły w miesięczniku „Mechanik”, od 1996.

6.R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Praca zbiorowa; Odlewnictwo XXI w. Stan Aktualny i kierunki rozwoju technologii odlewania, 2003.

2. Z. Celiński; Materiałoznawstwo elektrotechniczne, 1998.

3. E. Chlebus; Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

W1 / zna podstawowe i zaawansowane metody i techniki kształtowania materiałów, zjawiska im towarzyszące, procesy wytwórcze, maszyny stosowane w procesach wytwarzania (bezwiórowych, ubytkowych, przyrostowych i wybuchowych). / K_W08

W2 / zna techniki szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej wspomagające proces projektowania i wytwarzania części maszyn oraz obszary zastosowań tych technik. / K_W09

W3 / ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań wprowadzania nowych technologii wytwórczych i ich wpływ na środowisko naturalne. / K_W14

U1 / potrafi scharakteryzować współcześnie zaawansowane technologie wy-twórcze. / K_U16

U2 / potrafi identyfikować i dobierać materiały i metodę wytwórczą na podstawie wymagań konstrukcyjno-technologicznym stawianym częściom maszyn. / K_U15

U3 / umie integrować informacje pozyskane z literatury w języku polskim i angielskim i efektywnie je prezentować. / K_U05

K1 / ma świadomość wpływu stosowania zaawansowanych technologii wytwórczych na społeczeństwo i środowisko naturalne. / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Efekt W1 - sprawdzany jest na ustnym zaliczeniu i na podstawie opracowanego i wygłoszonego referatu.

Efekt W2 - sprawdzany jest na ustnym zaliczeniu oraz podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczeniami laboratoryjnymi.

Efekt W3 - sprawdzany jest na ustnym zaliczeniu i na podstawie opracowanego i wygłoszonego referatu.

Efekty U1 i U2 - sprawdzane są na ćwiczeniach laboratoryjnych i zaliczeniu:

Efekt U3 sprawdzany jest na podstawie referatu przedstawionego na seminarium:

Efekt K1 sprawdzany jest na podstawie referatów przedstawionych na seminarium.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)