Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie broni - II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAFWSM-PB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie broni - II sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x, C 14/+, P 18/+, S 8/zal; razem: 60 godz., 6 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Projektowanie i badanie maszyn i mechanizmów/ umiejętność zastosowania numerycznych metod obliczeniowych w procesie oceny poprawności działania maszyn i mechanizmów.

Programy:

semestr studiów: II / kierunek studiów: Mechatronika/ Eksploatacja sprzętu wojskowego

Autor:

płk dr inż. Mirosław ZAHOR

ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK


Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach – 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 20

3. Udział w ćwiczeniach – 14

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń – 10

5.Udział w projektach – 18

6. Samodzielne przygotowanie do projektów – 30

7.Udział w seminarium - 8

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium - 15

9. Udział w konsultacjach – 28

10. Przygotowanie do egzaminu – 15

11. Udział w egzaminie- 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta – 180 / 6 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+3+5+7+9+11) – 90 godz / 3 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/ 5 ECTS


Skrócony opis:

Projektowanie broni automatycznej działającej na zasadzie odrzutu zamka i lufy oraz odprowadzenia gazów. Projektowanie mechanizmów broni: zamków, nasad, powrotników, oporników, odciążaczy, kołysek, łóż, urządzeń gazodynamicznych itp. Obliczenia wytrzymałościowe części broni. Projektowanie nabojów artyleryjskich, strzeleckich i moździerzowych. Układy konstrukcyjne urządzeń inicjujących. Projektowanie zapalników, elementów pirotechnicznych i elektrozapałów. Urządzenia optoelektroniczne w amunicji „inteligentnej”.

Pełny opis:

Wykłady/ metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych

technik multimedialnych

1. Specyfika wytrzymałościowego projektowania elementów i mechanizmów broni palnej/ 2.

Omówienie elementów projektowania mechanizmów broni: zamków, nasad, powrotników, oporników, odciążaczy, kołysek, łóż, urządzeń gazodynamicznych

2. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odrzutu zamka/ 2.

Omówienie zasad projektowania broni działającej na zasadzie odrzutu zamka swobodnego i półswobodnego.

3. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odrzutu lufy/ 2.

Omówienie zasad projektowania broni działającej na zasadzie krótkiego i długiego odrzutu lufy oraz omówienie działania mechanizmu przyspieszacza lufy.

4. Zasady projektowania broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów przez boczny otwór w lufie/ 2.

Omówienie zasad projektowania broni działającej na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie.

5. Zasady projektowania podstawowych mechanizmów automatycznej broni palnej/ 2.

Omówienie zasad projektowania podstawowych mechanizmów broni automatycznej: mechanizmów ryglowych, zamykania i otwierania, uderzeniowych, spustowych zasilania i zabezpieczających.

6. Zasady projektowania amunicji strzeleckiej/ 2.

Charakterystyka zagadnień wytrzymałościowych, sposoby zapewnienia zgodności torów lotu różnych pocisków oraz projektowanie łusek nabojowych.

7. Zasady projektowania pocisków działowych/ 2.

Obliczenia wytrzymałościowe korpusu pocisku w przekrojach krytycznych, jego dna, elementów wiodących i prowadzących.

8. Zasady projektowania pocisków moździerzowych i podkalibrowych/ 2.

Specyfika projektowania amunicji moździerzowej i podkalibrowej w zakresie wytrzymałości i skuteczności rażenia oraz minimalizacji rozrzutu.

9. Obliczanie warunków stabilizacji pocisków/ 2.

Wyznaczanie i dobór parametrów i charakterystyk konstrukcyjnych pocisków mających wpływ na stabilność pocisków na torze lotu w krytycznych jego odcinkach.

10. Zasady projektowania zapalników/ 2.

Ogólne wymagania wytrzymałościowe względem mechanizmów zapalników i warunki bezpieczeństwa oraz pewności ich uzbrajania się.

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna

1. Obliczenia elementów broni działającej na zasadzie odrzutu zamka/ 2.

2. Obliczenia elementów broni działającej na zasadzie odrzutu lufy/ 2.

3. Obliczenia elementów broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów przez boczny otwór w lufie/ 2.

4. Obliczenia wytrzymałościowe pocisków artyleryjskich/ 4.

5. Sprawdzanie warunków stabilizacji pocisków/ 2.

6. Sprawdzanie warunków uzbrajania zapalnika/ 2.

Projekt / metoda praktyczna

1. Projekt zespołu automatyki broni strzeleckiej/ 10.

2. Projekt naboju do wybranego układu miotającego/ 8.

Seminarium / metoda praktyczna

1. Referowanie i dyskutowanie wyników projektu przejściowego/ 4.

2. Referowanie i dyskutowanie wyników projektu przejściowego/ 4.

Literatura:

Podstawowa

1. A. Ciepliński, R. Woźniak – „Ilustrowana encyklopedia współczesnej broni palnej” – Lampart, Warszawa, 1997.

2. W. Furmanek, R. Woźniak – „Wprowadzenie w technikę wojskową. Broń lufowa” – WAT, Warszawa 2002.

3. K. Fedak, R. Stelmasiak, R. Woźniak – „Wybrane zagadnienia z wytrzymałości konstrukcji uzbrojenia” – WAT, Warszawa 2002.

4. H. Głowicki, S. Niezgodzki, S. Torecki – „Zasady konstrukcji automatycznej broni strzeleckiej” – WAT, Warszawa 1986.

5. S. Majewski, S. Niezgodzki – „Podstawy projektowania amunicji” – WAT 1981.

6. S. Derecki, E. Stor – „Podstawy projektowania zapalników artyleryjskiej” – WAT1983.

7. M. Wasiliew – „Teoria projektowania zapalników” – MON, Warszawa1955.

8. Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca

1. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R. Woźniaka – „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej, tom 1-4” – Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001-2002.

2. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową P. Kupidury i M. Zahora – „Najnowsze uzbrojenie Wojska Polskiego. Siły lądowe” – Bellona, Warszawa 2018.

3. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R. Woźniaka – „Praktyczny słownik angielsko-polski broni palnej” – Bellona, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

W1 – Zna uwarunkowania konstrukcyjne oraz zasady projektowania sprzętu uzbrojenia - W_38T03_5

U1 – potrafi opracowywać dokumenty związane z eksploatacją oraz wdrażaniem do eksploatacji sprzętu wojskowego wojsk lądowych - U_38T03_2

K1 – Dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, pozwalającą rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich - K_38T03_3

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu pisemnego, w którym student musi udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, seminarium i projektu.

Efekt W1 sprawdzany jest podczas testu pisemnego

Efekty U1 oraz K1 sprawdzane są podczas zaliczenia ćwiczeń, seminarium oraz projektu.

- 5,0 (bdb) – udzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi.

- 4,0 (db) – udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

- 3,0 (dst) – udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 4,75, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 4,25, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy. Wykazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 3,75, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 3,25, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min.3,00, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma zaliczonego testu lub ćwiczenia lub który nie spełnia przedstawionych powyżej wymogów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)