Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy rozpoznania pola walki II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSM-SRPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy rozpoznania pola walki II sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka (akustyka, teoria fal elektromagnetycznych), matematyka, generacja i przetwarzanie sygnałów mikrofalowych.

Programy:

Grupy WML WAT.

Skrócony opis:

Akustyczna detekcja obiektów na polu walki, zdalna detekcja skażeń. Istota działania radaru, wachlarz rozwiązań radarów, zasadnicze charakterystyki radaru. Radary obserwacyjne, pola walki, artyleryjskie, wykrywania min itd..

Pełny opis:

Istota oraz charakterystyka sensorów akustycznych stosowanych na polu walki. Istota radaru, klasyfikacje i charakterystyki radarów. Powierzchnia skuteczna obserwowanego obiektu. Zasięg radaru. Radarowe sygnały sondujące (impulsowe, ciągłe, sygnały proste oraz złożone). Radarowe metody przeszukiwania przestrzeni obserwacji. Wybrane problemy przetwarzania sygnałów, kompresja sygnałów. Przegląd wybranych rozwiązań radarów 2D, 3D, lądowych, okrętowych oraz pokładowych samolotowych. Przegląd wybranych rozwiązań radarów obserwacji pola walki, przeszukujących, artyleryjskich oraz radarów służących do wykrywania min.

Literatura:

T. D. Rossing ed.: Springer Handbook of Acoustics, Springer 2007.

A. Arnau: Piezoelectric Transducers and Applications, Springer 2008.

M.I. Skolnik; Introduction to radar systems. Mc Graw Hill, Third edition, 2001.

B. Mahafza: Introduction to Radar Analysis. CRC Press, 1998

Z. Czekała: Parada radarów. Bellona. Warszawa, 1999

Efekty uczenia się:

Zrozumienie znaczenia teledetekcyjnych systemów rozpoznania pola walki, istoty sensorów akustycznych oraz poznanie wachlarza ich rozwiązań w zastosowaniu do rozpoznania pola walki.

Zrozumienie podstaw działania radaru oraz poznanie wachlarza rozwiązań radaru w zastosowaniu do rozpoznania pola walki.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie testu, który obejmuje zagadnienia rozważane na wykładach, ćwiczeniach rachunkowych oraz ćwiczeniach laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)