Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy określania współrzędnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSJ-UOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy określania współrzędnych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 50/x, C 24/+, L 16/z, razem: 90 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy radiolokacji / propagacja fal elektromagnetycznych, równanie zasięgu, efekt Dopplera, radiolokacyjne metody wykrywania obiektów/ wskaźniki radiolokacyjne.

Anteny i układy mikrofalowe / podstawowe parametry anteny i układów mikrofalowych.

Urządzenia radiolokacyjne / urządzenia nadawczo–odbiorcze.


Programy:

semestr VIII / Mechatronika / Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych . Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów

rakietowych

Autor:

dr inż. Maciej Podciechowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 50

2. Udział w laboratoriach / 16

3. Udział w ćwiczeniach / 24

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 32

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 40

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 24

11. Przygotowanie do egzaminu / 24

12. Przygotowanie do zaliczenia / 0

13. Udział w egzaminie / 2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 236 godz./ 9 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 116 godz./ 4 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/ 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym 48 godz./ 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- radiolokacyjne metody wykrywania i śledzenia obiektów,

- układy śledzące w zestawie NEWA,

- układy śledzące w zestawie OSA,

- układy śledzące w zestawie KUB,

- układy śledzące w zestawie WEGA,

- układy śledzące we współczesnych PZR.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą werbalno-wizualną z wykorzystaniem technik multimedialnych, z wykorzystaniem metod aktywizujących wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć:

1. Radiolokacyjne metody pomiaru współrzędnych. / 4 / Impulsowa metoda pomiaru odległości, schemat blokowy, zasada pracy. Zasada pomiaru kątów w stacjach wieloimpulsowych i monoimpulsowych.

2. UOW w PZR NEWA SC. / 14 / Podstawowe parametry. Synchronizator stacji naprowadzania rakiet (SNR). Przeznaczenie rodzaje pracy, schemat blokowy i algorytm pracy. Układy pomiaru i śledzenia odległości i kątów celu i rakiet - schematy funkcjonalne i zasada pracy. Kontrola funkcjonowania - sens fizyczny sprawdzeń. Justowanie kanałów śledzenia – oblot techniczny. Imitator stacji, przeznaczenie, skład, rodzaje pracy.

3. UOW w PRWB „Osa”. / 8 / Podstawowe parametry. Układy pomiaru i śledzenia odległości i kątów celu i rakiet - schematy funkcjonalne i zasada pracy. Kontrola funkcjonowania. Justowanie kanałów śledzenia – wieża kontroli 9W914.

4. UOW w SSWN „KUB”. / 6 / Podstawowe parametry zestawu. Układy pomiaru i śledzenia odległości i kątów celu - schematy funkcjonalne i zasada pracy.

5. UOW w PZR S2000C „WEGA”. / 4 / Podstawowe parametry zestawu. Układy pomiaru i śledzenia odległości i kątów celu - schematy funkcjonalne i zasada pracy.

6. Przetwarzanie sygnału echa radiolokacyjnego w radarze programowym. /4 / Cyfrowa filtracja sygnałów, Procesor celu. Procesor rakiety. Filtr Kalmana.

7. Komputerowe metody śledzenia obiektów powietrznych. / 4/ Rozszerzony filtr Kalmana. Algorytm wielohipotezowej metody śledzenia.

8. Wybrane metody kojarzenia tras i wykryć obiektów. / 2 / Metoda najbliższego sąsiada, metoda prawdopodobnego skojarzenia (Probabilistic Data Association - PDA), metoda kojarzenia wieloskanowego (Multiple Hypothesis Tracking - MHT).

9. Pasywne metody wykrywania i śledzenia obiektów. / 2/ . Pasywny radar koherentny - Radar PCL. Wykrywanie i śledzenie emiterów.

10. Alternatywne metody śledzenia celu. / 2 /. Głowica optoelektroniczna. Videotrcer.

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna, obejmująca przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej poprzez rozwiązywanie zadań i problemów:

1. Metody pomiaru współrzędnych / 4

2. Błędy pomiaru współrzędnych / 4

3. Obliczanie podstawowych parametrów UOW zestawu „N” / 4

4. Obliczanie podstawowych parametrów UOW zestawu „O” / 2

5. Obliczanie podstawowych parametrów UOW zestawu „K” / 2

6. Filtr Kalmana / 4

7. Metody kojarzenia tras i wykryć obiektów / 4

Laboratoria / związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie ukierunkowano na praktyczne przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, metoda praktyczna:

1. Badanie własności dyskryminatora czasu / 2

2. Badanie układów automatycznego śledzenia odległości / 2

3. Badanie własności dynamicznych układów określania współrzędnych / 4

4. Badanie własności rozszerzonego filtru Kalmana / 4

5. Badanie właściwości algorytmu wielohipotezowago śledzenia obiektu / 4

Literatura:

Podstawowa:

1. B.S. Gąsior, Układy określania współrzędnych, WAT, 1980 r

2. Z. Czekała, „Parada Radarów”, Dom Wydawniczy Bellona, 1999 r.

3. J. Szóstka, „Fale i anteny”, WKŁ, 2000 r.

4. J. Pietrasiński „Walka radioelektroniczna w radiolokacji”, WAT, 2018 r.

5. „Zestaw rakietowy S125SC. Opis techniczny”. WLOP 2000

6. „Przeciwlotniczy wóz bojowy PRWB 9K33. Opis techniczny”; SSUiE 1974

7. „Zestaw stacji r-lokacyjnych wykrywania i naprowadzania SURN 1S91M1. Opis techniczny”; SSUiE 1970

8. „Zestaw rakietowy S200WE”. Opis techniczny. WLOP 1989.

Uzupełniająca:

1. D. K. Barton, S. A. Leonov, „Radar technology encyclopedia”, Artech House Inc.1997 r.

2. Jouni Hartikainen, Arno Solin, Simo Särkkä “Optional filtering with Kalman Filters and Smoothers” Espoo, Finland 2011

3. M. Wiśniewski – „Przetwarzanie informacji radiolokacyjnej”, WAT 1995

Efekty uczenia się:

W1 / zna budowę systemów określania współrzędnych w zestawach obro-ny przeciwlotniczej / K_W02

W2 / ma wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzęd-nych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współ-rzędnych PZR średniego zasięgu / K_W04

W3 / ma wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych / K_W06

U1 / potrafi obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych / K_U07

U2 / potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych / K_U11

U3 / umie korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie sys-temów określania współrzędnych / K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia bez oceny

Egzamin przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie średniej pozytywnej oceny za wszystkie efekty kształcenia.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach rachunkowych oraz na egzaminie.

Osiągnięcie efektu W2 - sprawdzane jest podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi, na ćwiczeniach rachunkowych oraz na egzaminie.

Osiągnięcie efektu W3 - sprawdzane jest na egzaminie.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu U2 - sprawdzane jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu U3 - sprawdzane jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który:

1. Ma pełna i ugruntowaną wiedzę w zakresie budowy systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej.

2. Ma pełną i ugruntowaną wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współrzędnych PZR.

3. Ma pełną i ugruntowaną wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych

4. Potrafi bezbłędnie i bez żadnej pomocy obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych (U1)

5. Potrafi bezbłędnie i bez żadnej pomocy przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych (U2)

6. Potrafi bezbłędnie i bez żadnej pomocy korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych (U3)

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który:

1. Ma pełna wiedzę w zakresie budowy systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej.

2. Ma pełną wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współrzędnych PZR.

3. Ma pełną wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych

4. Potrafi bezbłędnie i z niewielką pomocą obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych (U1)

5. Potrafi bezbłędnie i z niewielką pomocą przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych (U2)

6. Potrafi bezbłędnie i z niewielką pomocą korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych (U3)

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

1. Ma dobrą wiedzę w zakresie budowy systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej.

2. Ma dobrą wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współrzędnych PZR.

3. Ma dobrą wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych

4. Potrafi z niewielkimi błędami i z niewielką pomocą obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych (U1)

5. Potrafi z niewielkimi błędami i z niewielką pomocą przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych (U2)

6. Potrafi z niewielkimi błędami i z niewielką pomocą korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych (U3)

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który:

1. Ma dość dobrą wiedzę w zakresie budowy systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej.

2. Ma dość dobrą wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współrzędnych.

3. Ma dość dobrą wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych

4. Potrafi z niewielkimi błędami i z pomocą obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych (U1)

5. Potrafi z niewielkimi błędami i z pomocą przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych (U2)

6. Potrafi z niewielkimi błędami i z pomocą korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych (U3)

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który:

1. Ma dostateczną wiedzę w zakresie budowy systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej.

2. Ma dostateczną wiedzę w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współrzędnych PZR.

3. Ma dostateczną wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych

4. Potrafi z błędami i z pomocą obliczać podstawowe charakterystyki systemów określania współrzędnych (U1)

5. Potrafi z błędami i z pomocą przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych (U2)

6. Potrafi z błędami i z pomocą korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych (U3)

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który:

1. Nie ma wiedzy w zakresie budowy systemów określania współrzędnych w zestawach obrony przeciwlotniczej.

2. Nie ma wiedzy w zakresie metod pomiaru, filtracji i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych stosowanych w systemach określania współrzędnych PZR.

3. Nie ma wiedzy w zakresie trendów rozwojowych w systemach pomiaru i śledzenia współrzędnych obiektów powietrznych

4. Nie potrafi obliczać podstawowych charakterystyk systemów określania współrzędnych (U1)

5. Nie potrafi przeprowadzić analizy funkcjonowania elementów systemów określania współrzędnych (U2)

6. Nie potrafi korzystać z instrukcji sprzętu radiolokacyjnego w zakresie systemów określania współrzędnych (U3)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Podciechowski
Prowadzący grup: Jakub Miernik, Maciej Podciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)