Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy przetwarzania sygnałów VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSI-UPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy przetwarzania sygnałów VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16 /+ ; C 10 /z ; L 12 /z ; P 6 /z ; Razem: 44Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: zrealizowany program akademicki

Elektrotechnika / wymagania wstępne: zrealizowane elementy analizy obwodów elektrycznych, układy cyfrowe

Programy:

VI semestr / mechatronika / eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Autor:

dr inż Witold MILUSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

3. Udział w ćwiczeniach / 10

4. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do ćwiczeń / 10

5. Udział w laboratoriach / 12

6. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do laboratoriów / 12

7. Projekt / 6

8. Udział w konsultacjach / 4

9. Przygotowanie do zaliczenia / 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 96 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+8.= 42/ 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.= 24 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Klasyfikacja sygnałów i ich własności. Filtracja cyfrowa. Cyfrowa generacja szumu o określonych własnościach losowych. Metody i algorytmy sprzętowej realizacji funkcji matematycznych. Analiza częstotliwościowa sygnałów.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalno-wizualno prezentacja treści programowych prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na poniższe tematy zajęć

1. Klasyfikacja sygnałów i ich własności. Konwersja sygnałów. Struktura układu przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych / 2

2. Filtracja dopasowana. Filtry wygładzające, filtr Kalmana. Estymacja parametrów ruchu / 1

3. Układy koherentne, korelacyjne i dopplerowskie. Złożone układy modulacyjne. Kody Barkera / 1

4. Przetwarzanie sygnałów losowych w układach liniowych.

Cyfrowa generacja szumu o określonych własnościach losowych. Zaawansowane techniki próbkowania sygnałów złożonych / 2

5. Realizacja programowo-sprzętowa transformat liniowych.

Wyznaczanie podstawowych parametrów układów

i metod przetwarzania cyfrowego. Metody i algorytmy

sprzętowej realizacji funkcji matematycznych / 2

6. Kompresja sygnałów – podstawy teoretyczne. Kompresja stratna i bezstratna. Kompresja obrazów.

7. Procesory sygnałowe DSP. Architektura i środowiska programowe / 2

8. Dyskretyzacja sygnałów analogowych. Zaawansowane techniki próbkowania i przetwarzania sygnałów / 2

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań przez studentów z zagadnieńi omawianych na wykładzie, obejmujących przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej

1. Wyznaczanie parametrów układów przetwarzania

sygnałów analogowych i cyfrowych / 2

2. Cyfrowa generacja szumu o określonych własnościach.

Wyznaczanie parametrów widmowych tych sygnałów / 2

3. Metody i algorytmy sprzętowej realizacji funkcji matematycznych / 2

4. Wyznaczanie parametrów losowych sygnałów cyfrowych / 2

5 Wyznaczanie parametrów filtrów analogowych / 2

Laboratoria /metody dydaktyczne: praktyczne wykonywanie pomiarów i charakterystyk badanych układów, kolokwium dopuszczające, łączenie układów pomiarowych, wykonanie pomiarów i opracowanie sprawozdania dla każdego z ćwiczeń laboratoryjnych

1. Cyfrowa generacja sygnału o określonych własnościach widmowych / 3

2. Badan ie własności filtrów Kalmana / 3

3. Badan ie układów videotracera / 3

4. Badanie zaawansowanych technik próbkowania i przetwarzania sygnałów losowych / 3

Projekt polega na wykonaniu zadania indywidualnie przez słuchacza, udokumentowaniu go w postaci sprawozdania i zreferowaniu w postaci prezentacji:

1. Funkcje bazowe. Przekształcenia Fouriera. Analiza częstotliwościowa sygnałów. Filtracja Pasmowa. Wybrane układy analogowe. Budowa filtrów analogowych /3

2. Sensory mikrofalowe. Budowa i programowe sterowanie odbiornikami Front-End /3

Literatura:

J. Szabatin „Podstawy teorii sygnałów. 2000

J. Izydorczyk, G.Płonka, G. Tyma „Teoria sygnałów. Wstęp” 1999

A. Papoulis „Obwody i sygnały” 1988

R.G.Lyons „Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów” 2000

D. Stranneby „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów” 2004

Efekty uczenia się:

W1 / zna budowę układów przetwarzania sygnałów / K_W02

W2 / ma wiedzę w zakresie metod analizy sygnałów analogowych i cyfrowych / K_W04

W3 / ma wiedzę w zakresie trendów rozwojowych nowoczesnych układów przetwarzania sygnałów / K_W06

U1 / potrafi wyznaczyć podstawowe parametry sygnałów i układów elektronicznych / K_U07

U2 / potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania elementów układu przetwarzania złożonych sygnałów cyfrowych / K_U11

U3/ umie korzystać z instrukcji sprzętu pomiarowego / K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: uzyskanej średniej z pozytywnych ocen ze wszystkich efektów kształcenia i kolokwium zaliczającego przeprowadzanego w formie pisemnej;

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ze sprawdzianów i aktywnego uczestnictwa;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i ich wykonania oraz opracowanych sprawozdań złożonych za każde z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych;

efekty W1, U1 - sprawdzane są podczas weryfikacji wiedzy teoretycznej przed ćwiczeniami oraz kolokwium;

efekt W2, U2, U3 - sprawdzane są głównie podczas weryfikacji wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz na kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)