Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy telemetrycznne-VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSI-STel
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy telemetrycznne-VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/+ ; C 14/z ; L 10/z ; Razem: 46

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / zmienna losowa ciągła i dyskretna, entropia.

Podstawy elektroniki / modulacja analogowa i impulsowa.

Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów / parametry sygnałów radiowych i wizyjnych, filtry cyfrowe SOI i NOI.

Miernictwo / błędy pomiaru.

Sieci komunikacyjne / media transmisyjne informacji.

Programy:

semestr VI / Mechatronika / Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Autor:

dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 22

2. Udział w ćwiczeniach / 14

3. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do ćwiczeń / 28

4. Udział w laboratoriach / 10

5. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do laboratoriów / 30

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 114 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+ 2.+4.=46 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.+5.=40 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- klasyfikacja i budowa systemów telemetrycznych;

- charakterystyki informacyjne systemów telemetrycznych;

- twierdzenie o kodowaniu źródła i kodowaniu kanału;

- Globalny System Pozycjonowania.

Pełny opis:

Wykłady są prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy zajęć:

1. Pojęcia podstawowe. Zastosowanie telemetrii. Klasyfikacja i struktura systemów telemetrycznych / 2

2. Charakterystyki informacyjne systemów telemetrycznych. Entropia wielkości mierzonej. Ilość informacji i wydajność statystyczna źródła informacji pomiarowej. Przepustowość kanału informacyjnego / 4

3. Kanał transmisji danych telemetrycznych. Rodzaje kanałów przesyłowych i ich struktura. Informacyjny model kanału telemetrycznego bez zakłóceń i z zakłóceniami. Prawdopodobieństwo błędu elementarnego. Zwielokrotnienie kanału telemetrycznego / 4

4. Błędy w systemach telemetrycznych. Błąd statyczny i dynamiczny pomiaru. Błędy wprowadzane przez kanał transmisyjny / 2

5. Kodowanie i dekodowanie. Twierdzenie o kodowaniu źródła i kodowaniu kanału. Kodowanie zwięzłe i nadmiarowe. Detekcja i korekcja błędów / 6

6. Globalny System Pozycjonowania - GPS. Budowa, zasada pracy oraz sposoby wykorzystania systemu GPS. Dokładność oraz błędy systemu GPS. Charakterystyka odbiornika GPS, sposoby konfiguracji. Wybrane protokoły transmisji danych / 4

Ćwiczenia rachunkowe związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie, obejmują przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej poprzez rozwiązywanie zadań i problemów:

1. Miary informacji / 4

2. Wyznaczanie prawdopodobieństwa błędu elementarnego. Odporność kanału na zakłócenia / 2

3. Kompresja danych – algorytmy kompresji / 2

4. Kody nadmiarowe – algorytmy kodowania / 2

5. Kody nadmiarowe – wykrywanie i korekcja błędów / 2

6. Dokładność pomiaru położenia w systemie GPS / 2

Ćwiczenie laboratoryjne związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie ukierunkowano na praktyczne przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej:

1. Badanie wpływu zakłóceń na prawdopodobieństwo błędu elementarnego / 2

2. Badanie błędów systemu telemetrycznego / 2

3. Badanie kodowania w telefonii internetowej / 4

4. Dowiązanie topogeodezyjne za pomocą odbiornika GPS / 2

Literatura:

podstawowa:

H. Górecki „Teoria informacji” 2006r, syg. 64457

S. Haykin „Systemy telekomunikacyjne” 2000r, syg. 58304

W.D. Greeg “Podstawy telekomunikacji analogowej i cyfrowej” 1983, syg. 45483, II-69655

J. Januszewski „Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne” 2007r, syg. 66880

W.Kabaciński, M.Żal: „Sieci telekomunikacyjne” 2008, syg. 64462

uzupełniająca:

A. Drozdek „Wprowadzenie do kompresji danych” 2007 syg. 63795

J. Lamparski „Navstar GPS od teorii do praktyki”, 2001r, syg. 59534

A. Jajszczyk: „Wstęp do telekomutacji” 2004 syg. 59961

Efekty uczenia się:

W1 - zna podstawowe pojęcia z podstaw telemetrii (metrologii i teorii informacji) i telekomunikacji / K_W02

W2 - ma wiedzę w zakresie analizy błędów w systemach telemetrycznych / K_W04

W3 - ma podstawową wiedzę w zakresie kompresji danych (twierdzenie o kodowaniu źródła i kanału) / K_W06

W4 - zna metody pomiarowe stosowane w systemach telemetrycznyc oraz metody pomiaru położenia wykorzystywanych w systemie GPS / K_W09

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz integrować i dokonywać interpretacji uzyskanych informacji, umie korzystać z katalogów i instrukcji / K_U01

U2 - potrafi obliczać podstawowe charakterystyki systemów telemetrycznych (analiza błędów systemu telemetrycznego) oraz dobierać podstawowe parametry / K_U07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Efekt W1 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz na kolokwium.

Efekt W2 sprawdzany jest głównie podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz na kolokwium.

Efekt W3 sprawdzany jest na kolokwium.

Efekt W4 sprawdzany jest na kolokwium i na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Kolokwium zaliczające jest przeprowadzone w formie pisemnej.

Efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekt U2 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)