Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komunikacyjne - VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAEWSI-SK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komunikacyjne - VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+ ; C 8/z ; L 8/z ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / zmienna losowa ciągła i dyskretna, entropia

Elektrotechnika i elektronika / modulacja analogowa i impulsowa

Metrologia / błędy pomiaru, pomiary wielkości elektrycznych

Programy:

semestr studiów VI / Mechatronika / Automatyka i Sterowanie

Autor:

dr inż. Stanisław ŻYGADŁO

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do ćwiczeń / 16

5. Udział w laboratorium / 8

6. Czas poświęcony przez studenta na przygotowanie się do laboratoriów / 16

7. Udział w konsultacjach / 12

8. Przygotowanie się do zaliczenia / 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 98 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=42 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=24 / 1 ECTS

Skrócony opis:

W treści przedmiotu zawarto problematykę wynikającą z następujących tematów:

- sieci i systemy komunikacyjne

- obliczenia parametrów i zasięgów sieci komunikacyjnych

- przewodowe i bezprzewodowe sieci komunikacyjne

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalno-wizualno prezentacja treści programowych prowadzone metodami aktywizującymi wykorzystując w szczególności: twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na poniższe tematy zajęć

1. Podstawowe pojęcia telekomunikacji i sieci komunikacyjnych / 2

2. Systemy komutacyjne / 4

3. Sieci z integracją technik i usług / 2

4. Sieci komputerowe / 2

6. Systemy bezprzewodowe / 2

8. Trakty światłowodowe / 2

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań przez studentów z zagadnień i omawianych na wykładzie, obejmujących przypomnienie, utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy wcześniej nabytej, uzyskanej jako rezultat ukierunkowanej pracy własnej

1. Obliczanie parametrów sieci telefonicznych / 2

2. Obliczanie parametrów sieci komputerowych / 2

3. Obliczanie parametrów łączy bezprzewodowych / 2

4. Obliczanie parametrów łączy światłowodowych / 2

Laboratoria /metody dydaktyczne: praktyczne wykonywanie pomiarów i charakterystyk badanych układów, kolokwium dopuszczające, łączenie układów pomiarowych, wykonanie pomiarów i opracowanie sprawozdania dla każdego z ćwiczeń laboratoryjnych

1. Konfiguracja i badanie sieci telefonicznych / 2

2. Konfiguracja i badanie sieci bezprzewodowych / 2

3. Konfiguracja i badanie narzędzi sieciowych w technologii Ethernet / 2

4. Konfiguracja i badanie światłowodowego systemu transmisji danych / 2

Literatura:

podstawowa:

S. Haykin, „Systemy telekomunikacyjne” 2000r syg. 58304;

W.Kabaciński, M.Żal, „Sieci telekomunikacyjne” 2008 syg. 64462;

J.Siuzdak, „Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej” 1999 syg. 55865;

uzupełniająca:

D.Kościelnik, „ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo” 2001 syg. 57787.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury sieci komunikacyjnych i komputerowych / K_W11

W2 / Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury popularnych sieci przemysłowych i protokołów transmisji / K_W11

U1 / Potrafi stosować symulatory programowe do analizy, uruchamiania i testowania wybranych protokołów transmisji / K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Kolokwium zaliczające przeprowadzane jest w formie pisemnej;

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ze sprawdzianów i aktywnego uczestnictwa;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i ich wykonania oraz opracowanych sprawozdań złożonych za każde z realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych;

efekt W1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz

na kolokwium.

efekt W2 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz

na kolokwium.

efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych, podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej przed ćwiczenia laboratoryjnymi oraz

na kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)