Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia wykonawcze VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAACNI-UW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia wykonawcze VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+; C 6/z; L /8; P 2/z Razem 28

Przedmioty wprowadzające:

Informatyka / Metody posługiwania się językami programowania wysokiego poziomu.

Wprowadzenie do mechatroniki / Podstawy integracji klasycznych urządzeń mechanicznych z systemami sterownia mikroprocesowego.

Sterowanie w systemach mechatronicznych / Elementy analizy modeli dynamiki układów liniowych.

Programowanie systemów mechatronicznych / Mtody budowy modeli symulacyjnych i przeprowadzenia badań.


Programy:

semestr szósty / mechatronika / automatyka i sterowanie

Autor:

dr inż. Andrzej Dębeck,i

mgr.inż. Dorota Miller,

mgr. inż. Mirosław Makowski


Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz:

1. Udział w wykładach / 12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia / 6

3. Udział w ćwiczeniach /6

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 12

5. Udział w laboratoriach / 8

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 16

7. Udział w zajęciach wykonywania projektu / 2

8. Samodzielne wykonywanie projektu /10

9. Udział w konsultacjach /2

10. Udział w zaliczeniu /1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: / 75 / ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli:

Zajęcia o charakterze praktycznym:

Skrócony opis:

Budowa i zasady działania mechanizmów urządzeń wykonawczych , sposoby wykorzystania, zasady eksploatacji oraz BHP urządzeń wykonawczych, metody wykorzystania analogowych i cyfrowych algorytmów sterowania, podstawy projektowania urządzeń wykonawczych.

Pełny opis:

Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi Power Point w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2, K1, K2

1.Klasyfikacja i przeznaczenie urządzeń wykonawczych podstawowe wiadomości z techniki sterowania. /2

2. Budowa i zasady pracy elektrycznych urządzeń wykonawczych,

obliczenia elektrycznych układów sterujących i napędowych. /2

3. Budowa i zasady pracy pneumatycznych urządzeń wykonawczych, podstawowe obliczenia /2

4. Sterowanie pneumatyczne. /2

5. Budowa i zasady pracy hydraulicznych urządzeń wykonawczych, podstawowe obliczenia /2

6. Trajektoria ruchu. Budowa i zasady działania układów sterowania położeniem i prędkością. /2analogowego i cyfrowego. /2

Ćwiczenia audytoryjne polegające na grupowym rozwiązywaniu zadań w celu usystematyzowania wiedzy określonej efektami W1, W2,

1. Wyznaczenie podstawowych parametrów elektrycznych urządzeń wykonawczych./2

2. Wyznaczenie podstawowych parametrów pneumatycznych urządzeń wykonawczych. /2

3. Wyznaczenie podstawowych parametrów hydraulicznych urządzeń wykonawczych. /2

Ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonywaniu przez grupę studentów zadań projektowych i badań różnych układów w celu opanowania umiejętności U1, U2, U3 i U4.

1. Badanie silników krokowych w urządzeniach wykonawczych./ 2

2. Badanie jakości pracy układu sterowania położeniem i prędkością. /2

3. Badania elektrycznego urządzenia wykonawczego z uwzględnieniem występujących zakłóceń. /2

4. Badania algorytmów sterowania układami wykonawczymi przy wykorzystaniu sterowników mikroprocesorowych. /2

1. Projekt koncepcyjny elektropneumatycznego napędu sterów przerzutowych.

2. Projekt koncepcyjny sterownika pneumatycznego.

Literatura:

podstawowa:

J. Brzózka: Regulatory i układy automatyki , Mikom, Warszawa, 1994r.

W. Szenajchi; Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT Warszawa 1997r.

W. Kollek: Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2004r.

uzupełniająca:

J. Przepiórkowski: Silniki elektryczne w praktyce elektronika, BTC.

T. Kaczorek: Teoria układów regulacji automatycznej, WNT, Warszawa, 1980r.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę z automatyki wraz z elementami robotyki i teorii sterowania odnosząca się do układów i systemów mechatronicznych. K _W06

W2 / Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i związanych z bezpieczeństwem uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami wykonawczymi./ K_W14

U1 / Umie projektować i analizować proste układy automatyki./ K_U12

U2 / Potrafi formułować i rozwiązywać proste zadania inżynierskie z dziedziny układów sterowania. / K_U13

U3 / Potrafi korzystać kart katalogowych, instrukcji napisanych w języku polskim i angielskim w celu dobrania odpowiedniego elementu lub układu mechatronicznego. / K_U19

U4 /Potrafi stosować właściwe środowiska programistyczne, symulatory i narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. / K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

- Zaliczenie na ocenę jest przeprowadzane w formie pisemnego testu sprawdzającego.

- Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 75 pkt. z pisemnego testu sprawdzającego.

- Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu, zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

- Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych odbywa się na podstawie oceny efektu kształcenia U1.

- Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie oceny efektu kształcenia U1, U2 i U3.

- Warunkiem zaliczenia projektu jest pozytywna ocena pisemnej notatki i prezentacji wyników pracy przed grupą ćwiczeniową.

- Efekty W1, sprawdzane są na kolokwium i egzaminie pisemnym w postaci testu sprawdzającego oraz podczas rozwiązywania zadań na ćwiczeniach audytoryjnych.

- Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie odpowiedzi, wykonywania zadań rachunkowych i laboratoryjnych oraz przygotowywania sprawozdań z ćwiczeniach laboratoryjnych.

- Efekty U1, U2, U3, K1 i K2 sprawdzany jest w trakcie odpowiedzi, wykonywania zadań laboratoryjnych oraz przygotowywania sprawozdań z ćwiczeniach laboratoryjnych.

- Efekt U4 sprawdzany jest w trakcie wykonywania i na podstawie wykonanego zadania projektowego

Efekt U1 sprawdzany jest na ćwiczeniach rachunkowych oraz na podstawie zaliczenia zadań laboratoryjnychPotrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski. Potrafi formułować założenia dotyczące wyboru struktury urządzenia wykonawczego.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski. Potrafi formułować i uzasadniać opinie, założenia dotyczące wyboru kryteriów jakościowych, metod analizy i zakładanych funkcji celów. Potrafi dokonać wyboru struktury urządzenia wykonawczego.

Efekt U2 sprawdzany jest praktycznie podczas ćwiczeń rachunkowych i wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Umie analizować i projektować proste urządzenia wykonawcze, potrafi skonfigurować układ wykonawczy z dostępnych elementów, uruchomić i przeprowadzić testy laboratoryjne. Potrafi opracować charakterystyki i na ich podstawie dokonać oceny urządzenia wykonawczego. Potrafi opracować algorytm, posłużyć się językami programowania i narzędziami informatycznymi do opracowania komputerowych programów symulacyjnych.

Efekt U3 sprawdzany jest na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz w trakcie wykonywania zadania projektowego.

Umie analizować i projektować proste urządzenia wykonawcze, potrafi skonfigurować układ wykonawczy, przeprowadzić testy laboratoryjne, opracować charakterystyki i na ich podstawie dokonać oceny urządzenia wykonawczego. Potrafi opracować i w przekonujący sposób uzasadnić projekt koncepcyjny urządzenia wykonawczego przeznaczonego do wykonania określonych zadań. Potrafi opracować algorytm, posłużyć się językami programowania i narzędziami informatycznymi do opracowania komputerowych programów symulacyjnych.

Efekt U4 sprawdzany jest w trakcie wykonywania i na podstawie wykonanego zadania projektowego.

Potrafi opracować i w przekonujący sposób uzasadnić projekt koncepcyjny urządzenia wykonawczego przeznaczonego do wykonania określonych zadań. Potrafi opracować algorytm, posłużyć się językami programowania i narzędziami informatycznymi do opracowania komputerowych programów symulacyjnych. Potrafi wykonać badania symulacyjne, przedstawić poprawne wnioski i zaproponować ewentualne poprawienie konstrukcji.

Praktyki zawodowe:

pominąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)