Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETXCSM3-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 10 / z

Przedmioty wprowadzające:

Wszystkie realizowane w trakcie studiów: brak warunków wstępnych.

Programy:

Rok studiów II / Kierunek: Logistyka / Specjalność: Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych

Autor:

prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI

Skrócony opis:

Organizacja i przebieg dyplomowania. Prace dyplomowe – zalecenia i wskazówki, tematy. Realizacja prac organizacyjno-projektowych i analitycznych. Prezentacja i dyskusja sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminaria / referowanie koncepcji, prezentacja fragmentu pracy dyplomowej, dyskusja o sposobie prezentacji podczas obrony

1. Organizacja i przebieg dyplomowania. Prace dyplomowe- zalecenia i wskazówki. Wymagania formalne i prawne.

2. Tematyka prac dyplomowych. Realizacja prac doświadczalnych, konstrukcyjno- projektowych i analitycznych.

3. Przygotowanie prezentacji i dyskusja sposobów rozwiązywania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej, kryteria oceny.

4. Przegląd stanu realizacji prac dyplomowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. K. Baczewski, S. Ochwat: Zasady realizacji prac dyplomowych w Wydziale Mechanicznym. WAT, S-53709, Warszawa 1997

2. B. Osuchowska: Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i techniczne. Wyd. PTWK, Warszawa 1988

3. A. Wiszniewski: Jak przekonująco mówić i przemawiać. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1994

Efekty uczenia się:

W1 - ma szczegółową wiedzę w zakresie specjalności logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych / K_W06++

U1 – potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z logistyki / K_U04+++

U2 – potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżyniera logistyki / K_K07+

K1 – potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny / K_K01++

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji fragmentu pracy dyplomowej.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

• efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są podczas seminarium

• efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są podczas seminarium

• efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są podczas seminarium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)