Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Telematyka i systemy telematyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETXCSI-74-TiST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Telematyka i systemy telematyczne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, Ćw 6/+, L 8/zal. Razem: 26

Przedmioty wprowadzające:

Metrologia i systemy pomiarowe. / Wymagania wstępne: pożądana znajomość właściwości przetworników pomiarowych, elementów teorii niepewności wyników pomiarów, organizacji procedur pomiarowych i interpretacji wyników pomiarów wielkości fizycznych.

Mechanika ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego. / Wymagania wstępne: pożądana znajomość podstawowych układów montowanych w pojazdach samochodowych zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podstawy automatyki i robotyki. / Wymagania wstępne: pożądana ogólna znajomość budowy i zasady działania podstawowych układów automatyki i robotyki.

Programy:

IV semestr / Logistyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Tomasz Ciechulski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 12.

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 6.

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 8.

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0.

5. Udział w seminariach / 0.

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9,6.

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 6.

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 8.

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0.

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0.

11. Udział w konsultacjach / 3,9.

12. Przygotowanie do egzaminu / 0.

13. Przygotowanie do zaliczenia / 10,4.

14. Udział w egzaminie / 0.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 65,9 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 31,9 / 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10) 49,6 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

Znaczenie pojęć: telematyka, telematyka transportu, telematyka medyczna, telematyka przemysłowa, systemy telematyczne. Funkcje i zadania systemów telematycznych. Telematyka w logistyce. Znaczenie pojęcia inteligentna droga. Znaczenie pojęcia inteligentny pojazd. Znaczenie pojęcia inteligentne systemy transportowe. Systemy telematyczne w firmach logistycznych. Sterowanie ruchem drogowym. Systemy zarządzania w telematyce. Systemy telematyczne w kolejnictwie. Sieci komputerowe w telematyce. Sieci telekomunikacyjne w telematyce. Systemy satelitarne w telematyce. Wybrane systemy i układy telematyczne.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz elementów metod aktywizujących. Podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących praktykę. Podanie tematów do samodzielnego studiowania.

1. Wiadomości ogólne o telematyce / 2 godziny lekcyjne / Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Znaczenie pojęć: telematyka, telematyka transportu, telematyka medyczna, telematyka przemysłowa, systemy telematyczne. Funkcje i zadania systemów telematycznych.

2. Telematyka w logistyce / 2 godziny lekcyjne / Telematyka jako nowoczesne narzędzie wsparcia działalności firm branży TSL. Działalność firm kurierskich na przykładzie DHL. Infrastruktura telematyczna wspierająca TSL. System EDI. Telematyka w logistyce miejskiej. Wykorzystanie systemu lokalizacji GPS, telefonii komórkowej GSM, techniki RFID, systemów typu voice picking. Telematyka na usługach logistyki.

3. Inteligentna droga / 2 godziny lekcyjne / Znaczenie pojęcia inteligentna droga. Budowa i działanie wybranych układów i systemów inteligentnej drogi. Sygnalizacja świetlna. Znaki zmiennej treści. Meteorologiczne stacje pogodowe. Podstawy działania wizyjnych metod identyfikacji pojazdów (np. systemu ALPR, ARTR itp.), elektronicznych systemów poboru opłat drogowych (np. systemu viaTOLL).

4. Inteligentny pojazd / 2 godziny lekcyjne / Znaczenie pojęcia inteligentny pojazd. Budowa i działanie wybranych układów i systemów inteligentnego pojazdu. Przeznaczenie i podstawy budowy immobilisera, układu przeciwblokującego koła ABS, systemu przeciwpoślizgowego ASR, asystenta parkowania, systemu automatycznego utrzymywania odległości ACC, układu aktywnego oświetlenia AFS oraz systemu ASLS, systemu kontroli zjazdu HDC, systemu utrzymania pasa ruchu.

5. Inteligentne systemy transportowe / 2 godziny lekcyjne / Znaczenie pojęcia inteligentne systemy transportowe (ITS – Intelligent Transportation System). Cechy ITS. Technologie teleinformatyczne wykorzystywane w ITS. Podstawowe zadania realizowane przez ITS. Architektura typowego ITS.

6. Systemy telematyczne w firmach logistycznych / 2 godziny lekcyjne / Potrzeby firm w zakresie systemów telematycznych. Zakres systemów telematycznych w obszarach logistycznych. Systemy typu WMS. Zakres standaryzacji w telematyce. Międzynarodowe instytucje standaryzacyjne w zakresie telematyki.

Ćwiczenia / metody dydaktyczne: utrwalenie elementów treści programowych. Podanie zadań do samodzielnego rozwiązania i tematów do studiowania. Dyskusja i repetytorium.

1. Systemy satelitarne w telematyce. Podstawy wykorzystania łączności satelitarnej w telematyce. Ogólna budowa, zasada działanie i wykorzystanie wybranych systemów satelitarnych. / 2 godziny lekcyjne

2. Systemy zarządzania w telematyce drogowej. Pomiar natężenia ruchu, prędkości i rodzaju pojazdu. Zarządzanie ruchem drogowym w miastach i na autostradzie. System zarządzania sygnalizacją świetlną. / 2 godziny lekcyjne

3. Systemy telematyczne w kolejnictwie. System ERTMS (European Rail Traffic Management System). System GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways). System ETCS (European Train Control System). / 2 godziny lekcyjne

Laboratoria / metody dydaktyczne: praktyczna realizacja badań oraz wnioskowania eksploatacyjnego; samodzielna praca studenta – utrwalanie i poszerzanie zasobów wiedzy przedmiotowej.

1. Detektory ruchu drogowego. Współczesne systemy pomiaru natężenia ruchu drogowego. Rozwiązania praktyczne układów do pomiaru natężenia ruchu drogowego. Zintegrowany system zarządzania ruchem. Przykłady działania systemów w Warszawie i innych wybranych miastach. Działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. / 4 godziny lekcyjne

2. Sterowanie ruchem drogowym. Możliwości wykorzystania analizatorów obrazu do sterowania ruchem drogowym. Problemy związane z wykrywaniem obiektów stacjonarnych i ruchomych. Praktyczne wykorzystanie możliwości oprogramowania Matlab. Wybrane systemy i układy telematyczne. / 4 godziny lekcyjne

Literatura:

Podstawowa:

1. Adamski A.: Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzanie, AGH, Kraków 2003.

2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego: Teoria i praktyka, WKŁ, Warszawa 2014.

3. Leśko M., Guzik J.: Sterowanie ruchem drogowym: Sygnalizacja świetlna i detektory ruchu pojazdów, Gliwice 2000.

4. Leśko M., Guzik J.: Sterowanie ruchem drogowym: Sterowniki i systemy sterowania i nadzoru ruchu, Gliwice 2000.

5. Nowacki G.: Telematyka transportu drogowego, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.

6. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

1. Koźlak A.: Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, wyd. UG, Gdańsk 2012.

2. Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M.: Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław 2008.

3. Liberadzki B., Mindur L.: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2007.

4. Łacny J.: Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Bydgoszcz 2009.

5. Neider J.: Transport Międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

6. Wojewódzka–Król K., Rolbiecki R.: Transport wodny śródlądowy, wyd. UG, Gdańsk 2014.

7. Engelhardt J.: Transport: nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie telematyki i systemów pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru. / K_W15

W2 / ma podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania logistyki i telematyki miejskiej. / K_W23

W3 / ma podstawową wiedzę o zasadach działania rynku, w tym rynku usług telematycznych i telematyce usług. / K_W25

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. / K_U01

U2 / potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację z zakresu telematyki, a także brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie dotyczące telematyki używając specjalistycznej terminologii. / K_U04

K1 / potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze telematyki. / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia na ocenę uogólnioną.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1, W2 i W3 - weryfikowane jest w trakcie zaliczenia przedmiotu.

Osiągnięcie efektu U1 i U2 - sprawdzane jest na kolokwiach wstępnych przed każdym ćwiczeniem laboratoryjnym i praktycznie w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń audytoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)