Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETXCSI-22-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady ćwiczenia laboratoria razem

20/X 10/+ 10/+ 40

Przedmioty wprowadzające:

 Matematyka. Wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunku wektorowego, liczenie pochodnych i znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej,

 Fizyka ..Wymagania wstępne: poziom liceum ogólnokształcącego

Programy:

Kierunek studiów: logisytka

Specjalność: wszystkie specjalności logistyki

Semestr 2


Autor:

dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz. :

1. Udział w wykładach /20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /50

3. Udział w ćwiczeniach rachunkowych / 10

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń rachunkowych /20

5. Udział w laboratoriach / 10

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów /30

7. Udział w konsultacjach / 4

8. Przygotowanie do egzaminu /20

9. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 166 / 5,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.=46 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=40 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przeprowadzonych zostanie 20 godzin wykładu, 10 godzin ćwiczeń audytoryjnych i dziesięć godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Wybrane zagadnienia fizyki klasycznej obejmują:

elementy kinematyki i dynamiki punktu materialnego, pojęcie środka masy, pojęcie bryły sztywnej i jej dynamiki, drgania układu masa-sprężyna, elementarne zagadnienia elektrostatyki i magnetostatyki, podstawowe zagadnienia hydrostatyki i hydrodynamiki.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Ruch prostoliniowy i ruch po okręgu punku materialnego i jego wektorowy opis. (2 godziny) (ćw. 2)

2.Dynamika punktu materialnego. Zasady Newtona. Rodzaje sił. Siła dośrodkowa. Pęd. Moment pędu. Moment siły. Zasada zachowania pędu, momentu pędu, energii. Opory ruchu, tarcie. Zasada zachowania energii. (3) (ćw. 4)

3. Siły bezwładności (1)

4. Ruch układ cząstek materialnych. Środek masy.Pęd, moment pędu, moment bezwładności. (1)

5. Ruch bryły sztywnej. Twierdzenie Steinera. Toczenie się krążka .(2) (ćw. 1) (lab.2)

6. Drgania układu masa-sprężyna. Rezonans (2) (lab. 2)

7. Elementy elektrostatyki. Prawo Coulomba. Natężenie pola elektrycznego. Potencjał elektryczny. Prawo Gaussa.Dipol elektryczny. Przewodniki i dielektryki. Pojemność elektryczna. Kondensator plaski. Energia pola elektrycznego.(4) (ćw. 3) (lab. 4)

8. Elementy magnetostatyki. Elementarna teoria przewodnictwa elektronowego w przewodniku. Pole magnetyczne. Podstawowe prawa magnetostatyki. (3) (lab.2)

9. Elementy hydrostatyki: Prawo Pascala. Prawo Archimedesa. Ciśnienie hydrostatyczne. Elementy hydrodynamik: Równanie Bernouliego. Siła nośna skrzydła. (2)

Razem godzin: wykłady 20, ćwiczenia 10, laboratorium 10

Literatura:

D. Halliday, R. resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, PWN 2006, tom 1-3.

T. Kostrzyński i inni, Fizyka ogólna -ćwiczenia laboratoryjne z fizyki Cz.I i II Skrypt WAT

Z. Raszewski i inni , Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki cz. I. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki. cz. 2 Skrypt WAT.

Materiały wykładowcy udostępniane studentom w formie elektronicznej.

Efekty uczenia się:

W1 Ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk mechanicznych i elektrycznych. K_W02, K_W14

W2 Zna podstawowe prawa i zasady fizyczne K_W02

W3 Zna metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych. K_W02, K_W15

U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski. K_U01

U2 Umie przeprowadzić pomiary wybranych wielkości fizycznych i je opracować, a także zinterpretować w kontekście posiadanej wiedzy z fizyki. K_U07

U3 Ma umiejętność wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym. K_U06

K1 Potrafi pracować i współdziałać w grupie K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest przeprowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne zaliczenie kolokwium z ćwiczeń audytoryjnych oraz przeprowadzenie pomiarów fizycznych i poprawne opracowanie sprawozdań.

Efekty W1,W2,U3 sprawdzane są poprzez: kolokwia, egzamin i sprawozdania z laboratorium.

Efekt W3 sprawdzany jest na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)