Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitorowanie komunikacyjnych skażeń środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETBCSM-21-MKSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitorowanie komunikacyjnych skażeń środowiska
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12 - zaliczenie;

C 8 - zaliczenie;

L 10 - zaliczenie;

sem -;

proj -;


Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

nie dotyczy

Programy:

I / Logistyka / Logistyka w motoryzacji

Autor:

dr inż. Mirosław Karczewski

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach /12

2. Udział w laboratoriach /10

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /8

4. Udział w projektach /0

5. Udział w seminariach /0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9,6

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 15

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 11,2

14. Udział w egzaminie / 0

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta ( poz. 1÷13) 78,3 / 30 = 2,61 = 2,5 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli ( poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 34,5 / 30 = 1,15 = 1,0 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym ( poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 41 / 30 = 1,37 = 1,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Instytucje monitorowania środowiska w Polsce i UE. Inspekcja Ochrony Środowiska i jej zadania. Laboratoria Inspekcja Ochrony Środowiska i ich zadania. Urządzenia do monitorowania środowiska. Metody pomiarowe. Monitorowanie jakości gleb i powietrza.

Pełny opis:

Wykład / w zależności od tematyki stosowane będą typy wykładów: konwencjonalny (treść przekazywana będzie bezpośrednio w gotowej do zapamiętania postaci opisowej z obszernym wyjaśnieniem), problemowy (problem naukowy lub praktyczny), konwersatoryjny (przeplatanie będą fragmenty mówione z wypowiedziami słuchaczy lub zadaniami teoretycznymi czy praktycznymi);

1. Zarządzanie ochroną środowiska w UE. Unijny monitoring środowisk. Rola i zadania Europejskiej Agencja Środowiska (EEA). Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska. Zarządzanie ochroną środowiska w RP. Rola i zadania Inspekcji Ochrony Środowiska / 2 godziny.

2. Organizacja Inspekcji Ochrony Środowiska. Departamenty IOŚ i ich zadania. Zadania i uprawnienia Wojewódzkich IOŚ. Zadania i uprawnienia inspekcji podczas nadzwyczajnych zagrożeń. System informatyczny IOŚ / 2 godziny.

3. Laboratoria Inspekcja Ochrony Środowiska i jej zadania. Wymagania stawiane laboratoriom WIOŚ. Pomiary wykonywane przez WIOS. Metody badań prowadzonych przez WIOŚ. Wyposażenie do badań i pobierania próbek / 2 godziny.

4. Urządzenia do monitorowania środowiska. Urządzenia do analizy gazów odlotowych. Spójność pomiarowa analizatorów gazów odlotowych i mierników pyłów. Urządzenia do analizy drgań i hałasu. Urządzenia do monitorowania promieniowania jonizującego i niejonizującego. Stacjonarne i ruchome stacje monitorowania środowiska / 2 godziny.

5. Metody pomiarowe. Wymagania stawiane metodą pomiarowym. Uwarunkowania prawne podczas doboru metod pomiarowych. Programy monitoringu wybranych wielkości. Analiza wybranych metod pomiarowych / 2 godziny.

6. Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Charakterystyka warunków klimatycznych. Kryteria oceny, jakości powietrza. Problemy opadów atmosferycznych. Metody badań, jakości gleb i rozmieszczenie miejsc pomiarów. Wyniki badania gleby: Cd, Cu, Ni, Pb, ZN i metali ciężkich / 2 godziny.

Ćwiczenia / w zależności od tematyki stosowane będzie bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości, wymiana zdań między nauczycielem i studentami oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Praktyczne przedstawienie budowy i zasady działania układów pomiarowych.

1. Budowa, zasada działania analizatorów spalin, gazów odlotowych i powietrza / 2 godziny.,

2. Budowa, zasada działania stacji monitoringu powietrza 2 godziny,

3. Zasady dobory metod badań jakości gleb i rozmieszczenie miejsc pomiarów / 2 godziny.

4. Analiza wybranych dokumentów normatywnych w obszarze badania jakości powietrza / 2 godziny.

Laboratoria / stosowane będą problemowe metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, oparte na twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów umożliwiających przekształcanie wiedzy biernej w wiedzę czynną oraz sprzyjające przyswajaniu nowych wiadomości z stosowaniem ich w praktyce/metody dydaktyczne

1. Przygotowanie analizatorów spalin do pomiarów. stanowisk dynamometrycznych / 2 godziny,

2. Pomiar zadymienia spalin z silnika o Z.S. różnymi metodami / 2 godziny.

3. Badanie pływu warunków pracy silnika spalinowego na skład spalin / 2 godziny.

4. Przygotowanie aparatury pomiarowej i pomiar drgań. / 2 godziny.

5. Przygotowanie aparatury pomiarowej i pomiar hałasu komunikacyjnego. / 2 godziny.

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

- Boć. J. i inni: Ochrona środowiska. Wyd. Kolonia Limited, Kolonia 2000

- Jan Gronowicz: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. WITE, Radom 2004

- M. Pietraś: Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Wyd. U.L. Lublin 2000

- Raporty Inspekcji Ochrony Środowiska

uzupełniająca:

- B. Poskrobko: Podstawy użytkowania i ochrony środowiska. Wyd. Polit. Białostockiej, Białystok 1987,

- Normy przedmiotowe PKN: ICS 13.040.40 - Emisja ze źródeł stacjonarnych Terpiłowski J. i inni: Termodynamika. Pomiary cieplne, WAT Warszawa 1994;

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma wiedzę w zakresie logistyki oraz ochrony środowiska

w logistyce, zwłaszcza w zakresie metod i technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników / K_W04,

W2 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie specjalności: logistyka w motoryzacji, / K_W06,

U1 / Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym i usługowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy / K_U15,

U2 / Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich, typowych dla logistyki, w tym zadań nietypowych uwzględniając ich aspekty pozatechniczne / K_U20,

K1 / Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny / K_K01,

K2 / Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej,

a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć logistyki i innych aspektów działalności inżyniera-logistyka; / K_K02,

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: kolokwium końcowego;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie:

- zaliczenie sprawdzianu pisemnego lub ustnego z przygotowania do każdego ćwiczenia laboratoryjnego;

- wykonanie i zaliczenie sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego.

warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, W2, U1, U2 sprawdzenie są na ćwiczeniach;

efekty W1, W2, U2 - sprawdzenie są podczas zaliczenia przedmiotu;

efekty W1, K1, K2 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)