Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska w transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETBCSI-76-OSwT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, C 8 /+, L 6/+, razem: 30 godz., 2,0 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe / wymagania wstępne: znajo-mość ogólnej budowy silników, podstaw teoretycznych ich działania, dynamiki pracy silników, procesów zachodzących w silnikach i ich układach oraz działa-nia silników w układach hybrydowych..

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze / wymagania wstępne: znajomość proce-sów przetwarzania energii, uwarunkowania tych procesów, podstaw teoretycz-nych procesów spalania i wymiany ciepła


Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność


VI semestr / Logistyka / Logistyka w motoryzacji


Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz

1. Udział w wykładach / 16

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 6

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 8

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 6

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 12

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

73,3 godz. /2,5 ECTS, przyjęto 2,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 34,5 godz./ 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10) 56,8 godz./ 2 ECTS


Skrócony opis:

Wpływ motoryzacji na środowisko i metody jego ochrony. Spalanie w silnikach i jego efekty. Metody i techniki pomiarów emisji toksycznych składników spalin. Metody zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin. Wibracje i hałas w motoryzacji. Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych. Zasady działania stacji serwisowych i remontowych pojazdów. Recykling pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i opakowań.

Pełny opis:

Wykłady /prezentacja z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych

1. Wpływ motoryzacji na środowisko i metody jego ochrony./ 2 / Pojęcia podstawowe z ochrony środowiska Globalne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Rozwój motoryzacji i zagrożenia środowiska.

2. Spalanie w silnikach i jego efekty./ 2 / Spalanie paliw węglowodorowych. Samozapłon i zapłon wymuszony. Kinetyka reakcji spalania. Przebieg spalania i jego parametry. Toksyczne i nietoksyczne produkty spalania. Wpływ czynników konstrukcyjnych, regulacyjnych i eksploatacyjnych na powstawanie związków toksycznych.

3. Metody i techniki pomiarów emisji toksycznych składników spalin./ 2 / Podstawy prawne pomiarów emisji toksycznych składników spalin (testy, procedury, limity). Stanowiska badawcze pojazdów. Testy badawcze sil-ników samochodów Procedury pomiarów. Opracowanie wyników pomia-rów składu spalin i limity emisji związków toksycznych w prawie europej-skim, amerykańskim i japońskim.

4. Metody zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin./ 2/ Recyrku-lacja spalin. Działanie reaktorów utleniających. Działanie reaktorów redu-kujących. Filtry spalin. Systemy neutralizacji spalin. Wpływ dodatków do paliwa na udziały toksycznych składników spalin.

5. Wibracje i hałas w motoryzacji./ 2/ Hałas zewnętrzny i wewnętrzny pojaz-du. Parametry drgań i hałasu. Źródła drgań i hałasu. Wpływ wibracji na organizm człowieka. Wpływ hałasu na człowieka. Przepisy prawne doty-czące drgań i hałasu. Urządzenie do pomiarów drgań i hałasu. Tłumienie drgań i hałasu.

6. Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych./ 2/ Klasyfikacja materia-łów niebezpiecznych. Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebez-piecznych. Wyposażenie pojazdów przewożących materiały niebezpiecz-ne. Zasady postępowania podczas wycieku materiałów niebezpiecznych z pojazdów.

7. Zasady działania stacji serwisowych i remontowych pojazdów. / 2 / Za-sady postępowania z materiałami i środkami eksploatacyjnymi. Zasady postępowania ze środkami malarskimi i konserwującymi. Zasady obrotu częściami zamiennymi. Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania sta-cji serwisowych, lakierniczych i remontowych.

8. Recykling pojazdów, materiałów eksploatacyjnych i opakowań. / 2 / Za-sady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji – kasacja po-jazdu. Zasady postępowania z kontenerami, paletami i innymi materiała-mi opakowań indywidualnych i jednostek transportowych. Recykling ma-teriałów eksploatacyjnych, części zamiennych i ogumienia.

Ćwiczenia / ćwiczenia audytoryjne

1. Monitorowanie środowiska / 2 /. Rozmieszczenie stacji monitorowania. Zasady pomiarów emisji i immisji pyłów i związków toksycznych. Zasady ostrzegania przed skutkami zanieczyszczenia środowiska.

2. Rozwiązania analizatorów spalin. / 2 / Substancje toksyczne w spalinach. Budowa i zasada działania analizatorów spalin. Zasada pomiaru zady-mienia i emisji cząstek stałych

3. Badania homologacyjne i dopuszczające pojazdy do ruchu. / 2 / Zasady budowy stanowisk badawczych i hamownianych. Zasady przygotowania pojazdu do badań. Analiza rozwiązań testów badawczych.

4. Mierniki drgań i hałasu. / 2 / Zasady budowy i działania mierników hałasu i drgań. Przygotowanie stanowiska do badań. Wykonywanie pomiarów i zasady analizowania wyników pomiarów drgań i hałasu

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Pomiar zadymienia różnymi metodami. / 2 / Pomiar zadymienia silnika o zapłonie samoczynnym przy wykorzystaniu metody Bosch’a i Hartrid-ge’a. Porównanie wyników pomiarów.

2. Pomiar hałasu i drgań silników. / 2/ Pomiar hałasu emitowanego przez silnik w różnych warunkach pracy. Pomiar drgań silnika. Analiza wyników p0omiarów.

3. Ocena wpływu warunków pracy na skład spalin silników spalinowych . / 2/ Pomiar emisji związków toksycznych silnika pracującego w różnych warunkach prędkości i obciążenia. Analiza wyników pomiarów.

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. Jerzy Merkisz: Ekologiczne problemy silników spalinowych, WPP Po-znań 1998,

2. Maciej Bernhardt i inni: Motoryzacyjne skażenia powietrza, WKiŁ War-szawa1976,

3. Józef Jakubowski: Wpływ motoryzacji na środowisko, WKŁ Warszawa 1980,

4. Jan Gronowicz: Ochrona środowiska w transporcie lądowym, WITE Radom 2004.

Uzupełniająca:

1. Zdzisław Chłopek : Ochrona środowiska WKŁ Warszawa 2002,

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep, Dziennik Ustaw nr 238, poz. 2010, 2005,

3. J. Merkisz, S. Mazurek: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, WKŁ Warszawa 2007,

4. Regulaminy 15, 24, 49, 85 EKG ONZ,

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunko-wego

W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z za-kresu ochrony środowiska w transporcie/ K_W07.

W2 / Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu właściwego dla wybranej specjalności cywilnej / K_W07

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01.

U2 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożli-wiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne i elektromechaniczne. /K_U09

K1 / Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znacze-nia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen uzyskanych w czasie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny zadania rachunkowego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych wszystkich ocen z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz ocen wykonanych sprawozdań laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych

Osiągnięcie efektu W1 i W2 - weryfikowane jest podczas kolokwium

Osiągnięcie efektu U1 i U2. - sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzanie jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)