Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska w transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETBCSI-26-OSwT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; C 8/+; L 6/-; Razem: 30 Zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

Silniki spalinowe i hybrydowe układy napędowe/ wymagania wstępne: znajomość ogólnej budowy silników, podstaw teoretycznych ich działania, dynamiki pracy silników oraz procesów zachodzących w silnikach i ich układach. Działania silników w układach hybrydowych.

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze/ wymagania wstępne: znajomość procesów przetwarzania energii, uwarunkowania tych procesów, podstaw teoretycznych procesów spalania i wymiany ciepła.


Programy:

Sem. VI / Logistyka / Logistyka w motoryzacji

Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach /16

2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych /6

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych /8

4. Udział w projektach /0

5. Udział w seminariach /0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 10

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 5

12. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 16

14. Udział w egzaminie / 0

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta ( poz. 1÷13) 74 / 30 = 2,4

= 2,0 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli ( poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 32 / 30 = 1,07

= 1 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym ( poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 34 / 30

= 1,1 = 1 pkt ECTS


Skrócony opis:

Wpływ motoryzacji na środowisko. Rozwiązania współczesnych silników. Spalanie w silnikach. Metody i techniki pomiarów emisji toksycznych składników spalin. Metody zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin Układy neutralizacji spalin. Wibracje i hałas w motoryzacji. Monitoring środowiska komunikacyjnego.

Pełny opis:

Wykłady /prezentacje statyczne i multimedialne

1. Wpływ motoryzacji na środowisko /2 godziny

Pojęcia podstawowe z ochrony środowiska Globalne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Rozwój motoryzacji i zagrożenia środowiska.

2. Proekologiczne rozwiązania współczesnych samochodów /2 godziny

Ogólne rozwiązania konstrukcyjne współczesnych silników spalinowych. Systemy zasilania paliwem i powietrzem. Systemy sterowania i doładowania. Napędy hybrydowe.

3. Spalanie w silnikach i jego efekty / 2 godziny

Spalanie paliw węglowodorowych. Samozapłon i zapłon wymuszony. Kinetyka reakcji spalania i dysocjacja termiczna. Przebieg spalania i jego parametry. Hałas spalania. Produkty spalania i ich działanie toksyczne. Tlenek węgla. Węglowodory. Cząstki stałe. Tlenki azotu.

4. Metody i techniki pomiarów emisji składników spalin / 4 godziny

• Podstawy prawne pomiarów emisji toksycznych składników spalin (testy, procedury, limity). Wymagania globalne (CARB, EPA, EU, JC). Testy.

• Rodzaje i budowa stanowisk badawczych. Testy badawcze. Procedury.

5. Metody zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin / 4 godziny

• Recyrkulacja spalin. Budowa reaktorów katalitycznych. Reaktory katalityczne. Reaktory utleniające. Reaktory trójfunkcyjne. Reaktory redukujące. Reaktory selektywne i akumulacyjne.

• Filtry spalin. Systemy neutralizacji spalin do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym.

6. Wibracje i hałas w motoryzacji / 2 godziny

Zjawisko i parametry hałasu. Szkodliwość hałasu. Zjawiska i parametry drgań. Szkodliwość drgań.

7. Monitorowanie środowiska komunikacyjnego / 2 godziny

System monitoringu krajowego i europejskiego. Monitorowanie składu powietrza. Monitorowanie hałasu. Katastrofy i ich monitorowanie.

Ćwiczenia audytoryjne /seminaria z wykorzystaniem prezentacje statycznych i multimedialnych oraz eksponatów

1. Wpływ czynników konstrukcyjnych, regulacyjnych i eksploatacyjnych na powstawanie związków toksycznych l 2 godziny

2. Systemy pobierania próbek spalin. Techniki pomiarów CO, HC, NOx oraz PM l2 godziny.

3. Systemy neutralizacji spalin do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym l 2 godziny.

4. Systemy monitoringu środowiska komunikacyjnego krajowego. Współpraca międzynarodowa l 2 godziny.

Ćwiczenia laboratoryjne /wykonywanie pomiarów w laboratorium i sprawozdań

1. Pomiar zadymienia spalin różnymi metodami l2 godziny.

2. Pomiar składu spalin podczas zastępczego cyklu pracy silnika l2 godziny.

3. Pomiar hałasu komunikacyjnego l2 godziny..

Literatura:

podstawowa:

1. Jerzy Merkisz: Ekologiczne problemy silników spalinowych, WPP Poznań 1998,

2. Maciej Bernhardt i inni: Motoryzacyjne skażenia powietrza, WKiŁ W-wa1976,

3. Józef Jakubowski: Wpływ motoryzacji na środowisko, WKŁ Warszawa 1980,

4. Jan Gronowicz: Ochrona środowiska w transporcie lądowym, WITE Radom 2004.

uzupełniająca:

1. Zdzisław Chłopek : Ochrona środowiska WKŁ Warszawa 2002,

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep, Dziennik Ustaw nr 238, poz. 2010, 2005,

3. J. Merkisz, S. Mazurek: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, WKŁ Warszawa 2007,

4. Regulaminy 15, 24, 49, 85 EKG ONZ.

Efekty uczenia się:

K_W07/ Ma szczegółową wiedzę w zakresie specjalności: logistyka przedsiębiorstw, logistyka w motoryzacji, logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych / T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04

K_U14 / Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym i usługowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, T1A_U11

K_K02 / Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-logistyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; T1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia,

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie ocen z odpowiedzi i prac:

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: odpowiedzi i sprawozdań.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie kolokwium,

warunkiem dopuszczenia do jest pozytywna ocena łączna z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

efekty W07, U14 są sprawdzane na ćwiczeniach;

efekty W07, U14, K02- sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekty U14 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)