Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMETBCSI-25-UKiC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; C 16/+ ; L 18/+; - sem/z; - proj/z ; Razem: 50

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka/ wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw fizyki, jednostek miar, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.


Matematyka/ wymagania wstępne: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień technicznych, technologicznych i zjawisk fizycznych.


Programy:

V / Logistyka / Logistyka w motoryzacji

Autor:

dr inż. Mirosław Karczewski

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach /16

2. Udział w laboratoriach /18

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /16

4. Udział w projektach /0

5. Udział w seminariach /0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 24

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 18

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 7,5

12. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 20

14. Udział w egzaminie / 0

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta ( poz. 1÷13) 132,3 / 30 = 4,41 = 4,5 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli ( poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 57,5 / 30 = 1,92 = 2 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym ( poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 76 / 30 = 2,73= 2,5 pkt ECTS


Skrócony opis:

Energia, entalpia, praca, ciepło, równanie stanu gazów doskonałych. Mieszaniny gazów. Przemiany odwracalne i nieodwracalne. Pierwsza, druga, trzecia zasada termodynamiki. Metody pomiaru ciśnienia gazu, temperatury, przepływu. Charakterystyki pary wodnej. Własności i przemiany powietrza wilgotnego. Przejmowanie, przewodzenie, przenikanie i wymiana ciepła. Obiegi silników tłokowych i turbinowych. Chłodziarki sprężarkowe, absorpcyjne, gazowe, pompy ciepła. Komfort cieplny człowieka, urządzenia klimatyzacyjne.

Pełny opis:

Wykład / w zależności od tematyki stosowane będą typy wykładów: konwencjonalny (treść przekazywana będzie bezpośrednio w gotowej do zapamiętania postaci opisowej z obszernym wyjaśnieniem), problemowy (problem naukowy lub praktyczny), konwersatoryjny (przeplatanie będą fragmenty mówione z wypowiedziami słuchaczy lub zadaniami teoretycznymi czy praktycznymi);

1. Podstawowe pojęcia termodynamiki. Energia wewnętrzna, entalpia, egzergia, praca, ciepło, równanie stanu gazów doskonałych. Prawo Avogadro. Mieszaniny gazów / 2 godziny.

2. Przemiany odwracalne i nieodwracalne. Praca przemiany. Pierw-sza zasada termodynamiki. Entropia. Charakterystyczne przemiany gazu. Druga zasada termodynamiki. Obieg Carnota. Metody pomiaru ciśnienia gazu, temperatury / 2 godziny.

3. Wytwarzanie i właściwości pary wodnej. Charakterystyki pary wodnej. Własności i przemiany powietrza wilgotnego. Zastosowania wykresu Moliera do obliczania przemian powietrza wilgotnego. / 2 godziny

4. Równania ciągłości strugi i bilansu energii. Zastosowania ciągłości strugi. Wypływ cieczy i parametry krytyczne. Dysze de Lavala i Bendemanna / 1 godzina

5. Przejmowanie ciepła. Przewodzenie ciepła. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Przenikanie ciepła przez ścianki płaskie i cylindryczne / 2 godziny.

6. Obiegi silników tłokowych. Obiegi silników turbinowych / 1 godzina

7. Chłodziarki sprężarkowe i ich obiegi. Czynniki robocze. Chłodziarki absorpcyjne. Chłodziarki gazowe. Pompy ciepła / 2 godziny.

8. Zadania klimatyzacji i komfort cieplny człowieka. Budowa i działanie urządzeń klimatyzacyjnych / 3 godziny.

9. Podsumowanie wykładanego materiału. Kolokwium końcowe / 1 godzina.

Ćwiczenia / w zależności od tematyki stosowane będzie bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości, wymiana zdań między nauczycielem i studentami oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Praktyczne przedstawienie budowy i zasady działania układów z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.

1. Obliczenia parametrów gazu doskonałego / 3 godziny.

2. Obliczenia bilansu energii układu zamkniętego i otwartego. przemiany gazowe / 4 godziny,

3. Obliczenia parametrów przemian fazowych. / 2 godziny

4. Obliczenia wymiany i przewodzenia ciepła / 2 godziny,

5. Obiegi chłodnicze i ich parametry. Obliczanie parametrów obiegu / 4 godziny.

6. Podsumowanie wykładanego materiału. Kolokwium końcowe zaliczające ćwiczenia rachunkowe / 1 godzina.

Laboratoria / stosowane będą problemowe metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, oparte na twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów umożliwiających przekształcanie wiedzy biernej w wiedzę czynną oraz sprzyjające przyswajaniu nowych wiadomości z stosowaniem ich w praktyce/metody dydaktyczne

1. Pomiar temperatury różnymi metodami / 2 godziny,

2. Badanie wymiany i przewodzenia ciepła / 2 godziny

3. Pomiary wilgotności powietrza, wyznaczanie ciepła topnienia lodu / 2 godziny

4. Pomiar parametrów przepływu gazów różnymi metodami / 2 godziny.

5. Pomiary parametrów obiegu chłodniczego – badanie sprawności urządzenia chłodniczego / 2 godziny.

6. Wyznaczanie rozkładu temperatury w pomieszczeniu / 2 godziny.

7. Budowa, zasada działania, obsługa przemysłowego układu wentylacyjnego / 3 godziny.

8. Budowa, zasada działania, obsługa przemysłowego układu chłodniczego /

3 godzin.

Literatura:

podstawowa:

- Walentynowicz J.: Termodynamika techniczna i jej zastosowania, WAT Warszawa 2010;

- Gutkowski K., Butrymowicz D.: Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT Warszawa 2007;

- Zalewski W.: Systemy i urządzenia chłodnicze. Politechnika Krakowska, Kraków 2007;

- Panas J., Zmywaczyk J., Koniorczyk P.: Termodynamika. Zbiór zadań, 1987

uzupełniająca:

- Terpiłowski J. i inni: Termodynamika. Pomiary cieplne, WAT Warszawa 1994;

- Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna, PWN Warszawa 1980;

- Szargut J.: Termodynamika techniczna, WPŚl Gliwice 2005;

- Pudlik W.: Termodynamika. WPGd. Gdańsk 1998;

- Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie. WKiŁ Warszawa 2000;

- Wiśniewski S.: Wymiana ciepła, 1988.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma podstawową, ogólną i szczegółową wiedzę w zakresie specjalności : logistyka w motoryzacji / K_W08,

W2 / Ma wiedzę ogólną w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych, wykorzystywanych w logistyce / K_W17,

U1 / ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy / K_U14,

U2 / potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, typowych dla logistyki / K_U17,

K1 / ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-logistyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K02,

K2 / potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role / K_K03,

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie:

- kolokwium końcowego,

- sprawdzianów bieżących,

- odpowiedzi / rozwiązywanych zadań na zajęciach

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie:

- obecność na zajęciach laboratoryjnych;

- zaliczenie sprawdzianu pisemnego lub ustnego z przygotowania do każdego ćwiczenia laboratoryjnego;

- wykonanie i zaliczenie sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie kolokwium pisemnego, warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń oraz ćwiczeń laboratoryjnych,

efekty W1, W2, U1, K1, K2 sprawdzane są podczas zajęć laboratoryjnych oraz na ćwiczeniach;

efekty W1, W2, U2 – weryfikowane są podczas egzaminu;

efekty W1, W2, K1 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium

itp.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)