Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXWSJ-23Z2-MK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 1
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady - 14 godzin, zaliczenie na ocenę

ćwiczenia lab. - 12 godzin, zaliczenie na ocenę

Autor:

ppłk dr inż. Paweł Jóźwik

ppłk dr inż. Krzysztof Karczewski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w laboratoriach / 12

3. Udział w ćwiczeniach / ……….

4. Udział w seminariach / ……….

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 22

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 36

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ……….

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ……….

9. Realizacja projektu /……….

10. Udział w konsultacjach / 4

11. Przygotowanie do egzaminu / ……….

12. Przygotowanie do zaliczenia / 10

13. Udział w egzaminie / ……….


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: ………. godz. / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 30 godz./ 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 84 godz./ 1 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot dostarcza informacji podstawowych dotyczących materiałów technicznych, naturalnych i inżynierskich szczególnie w odniesieniu do ich budowy krystalicznej, strukturalnej oraz, właściwości i potencjalnych aplikacji. Przedstawiane są zagadnienia związane ze strukturalnymi uwarunkowaniami właściwości materiałów w tym umocnieniem metali i stopów, przemianami fazowymi, kształtowaniem struktury i właściwości materiałów inżynierskich.

Pełny opis:

Wykład:

1. Techniczne i naturalne materiały inżynierskie. Podstawy budowy materiałów -2h

2. Zasady doboru materiałów inżynierskich w budowie maszyn - 2h

3. Badania struktury i właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich - 2h

4. Defekty struktury krystalicznej i mechanizmy odkształcenia plastycznego - 2h

5. Podstawy zjawisk aktywowanych cieplnie i przemiany fazowe w stopach metali - 2h

6. Kształtowanie struktury własności materiałów inżynierskich metodami

technologicznymi - 2h

7. Warunki pracy oraz mechanizmy zużycia i dekohezji materiałów inżynierskich/Kolokwium - 2h

Laboratoria:

1. Preparatyka próbek metalograficznych i badania makroskopowe - 2h

2. Mikroskopia świetlna i skaningowa mikroskopia elektronowa - 2h

3. Badania podstawowych właściwości mechanicznych - 2h

4. Analiza termiczna metali i stopów dwuskładnikowych - 2h

5. Zgniot i rekrystalizacja - 2h

6. Rentgenowska analiza fazowa stopów - 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Blicharski, Inżynieria materiałowa, WNT, Warszawa 2014.

2. J. Sieniawski, A. Cyunczyk, Metale :wybrane zagadnienia z fizyki metali i metaloznawstwa teoretycznego, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

3. Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, Materiałoznawstwo, t.1 Metaloznawstwo, WAT, Warszawa 1995.

4. Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, WAT, Warszawa 1996.

Uzupełniająca:

1. L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

2. G. Golański, A. Dudek, Z. Bałaga, Metody badania właściwości materiałów: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2011.

3. Publikacje ze specjalistycznych czasopism m.in: Inżynieria materiałowa, Materials, Materials Science and Engineering.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 Student jest w stanie zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu materiałów konstrukcyjnych. Ponadto potrafi rozpoznawać i wymienić cechy charakterystyczne dla tego typu materiałów konstrukcyjnych K_W05

U1 Student potrafi dobrać materiały eksploatacyjne do określonych warunków użytkowania produktu, kierując się ich właściwościami K_U19

K1 Student potrafi pracować w grupie, tzn. jest gotowy podporządkować się zasadom pracy w grupie przyjmując w niej różne role (moderatora, członka). Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i jest gotowy do ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej oceny z poszczególnych ćwiczeń, przy czym niezaliczenie dowolnego ćwiczenia skutkuje niezaliczeniem całych ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej - kolokwium.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1, U1, K1 - weryfikowane jest praktycznie na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1 - sprawdzane jest teoretyczne podczas egzaminu.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 92-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-91%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jóźwik
Prowadzący grup: Agata Baran, Dominika Górniewicz, Paweł Jóźwik, Zenon Komorek, Adrian Łukaszewicz, Radosław Łyszkowski, Magda Pęska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)