Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy grafiki inżynierskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXWSJ-19Z1-PGI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki inżynierskiej
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, C +/18, L -/-, P -/-, S -/-; razem: 30 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

matematyka / wymagania wstępne: zagadnienia geometrii elementarnej

Programy:

I semestr / Mechanika i Budowa Maszyn wszystkie specjalności na jednolitych studiach magisterskich

Autor:

dr inż. Krzysztof Grzelak; dr inż. Janusz Mierzyński; dr inż. Janusz Torzewski

Bilans ECTS:

Aktywność I obciążenie studenta w godz. lekcyjnych.:

1. Udział w wykładach / 12

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych/18

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9,6

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 18

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach i innych formach zajęć z udziałem nauczyciela / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 12

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

74,1 godz. / 2,5 ECTS, przyjęto 3,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 34,5 godz.: 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (suma 1÷10): 57,6 godz.: 2,0 ECTS

Skrócony opis:

Podstawy wykonania i umiejętność odczytywania inżynierskiej dokumentacji technicznej.

Metody odwzorowań figur geometrycznych na płaszczyźnie, oparte na rzutowaniu równoległym i środkowym. Normalizacja w zakresie dokumentacji rysunkowej.

Zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem wspomagającym proces tworzenia dokumentacji rysunkowej.

Pełny opis:

Wykład

1. Rzutowanie środkowe i równoległe. Niezmienniki rzutowania równoległego.

Praktyczne metody odwzorowania figur geometrycznych na płaszczyznę. Układy aksonometryczne stosowane w praktyce /2 godz.

2. Rzutowanie prostokątne na dwie lub więcej prostopadłych rzutni (rzuty Mongea): odwzorowanie punktu, prostej płaszczyzny, przynależność elementów, elementy wspólne /2 godz.

3. Powierzchnie obrotowe, równik i południk główny oraz boczny tej powierzchni. Przynależność punktu do powierzchni obrotowej. Przekroje powierzchni obrotowych /2 godz.

4. Normalizacja w rysunku technicznym. Rodzaje i zasady tworzenia dokumentacji rysunkowej. Znormalizowane elementy rysunku technicznego (rodzaje linii rysunkowych, podziałka rysunkowa itp.). Rzutowanie prostokątne brył metodą pierwszego kąta i metodą identyfikowaną strzałkami /2 godz.

5. Przedstawianie elementów konstrukcyjnych za pomocą widoków, przekrojów i kładów. Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym /2 godz.

6. Uproszczenia rysunkowe w odwzorowaniu elementów konstrukcyjnych Schematy układów technicznych /2 godz.

Ćwiczenia audytoryjne

1 Rzutowanie aksonometryczne / 2 godz.

2. Podstawowe konstrukcje z przynależności oraz elementów wspólnych w rzutach Mongea /2 godz.

3. Kreślenie trzech rzutów prostokątnych wielościanu z otworem lub wycięciem

/2 godz.

4. Rzutowanie elementów metodą pierwszego kąta - kreślenie sześciu rzutów elementu bryłowego /2 godz.

5. Rysowanie widoków przekrojów i kładów. Ogólne zasady wymiarowania. Rysunek elementu konstrukcyjnego przedstawionego w widoku i przekroju /4 godz.

6. Oprogramowanie graficzne wspomagające tworzenie dokumentacji rysunkowej. Przedstawienie możliwości kreślenia i modyfikacji podstawowych obiektów rysunkowych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/4 godz.

7. Zaliczenie ćwiczeń /2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bieliński A., Mierzyński J., Telega J.: Geometria wykreślna. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013.

2. Bieliński A.: Geometria wykreślna. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

3. Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP Warszawa 2015.

4. Pikoń A.: AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki. Helion 2017.

Uzupełniająca:

5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Wydanie 26, Warszawa 2017.

6. Burcan J.: podstawy rysunku technicznego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego:

W1/ Student zna i rozumie podstawowe zasady odwzorowania układów przestrzennych, w tym elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji oraz innych układów technicznych za pomocą graficznej reprezentacji na płaszczyźnie /K_W 04

W2/ Student zna podstawowe zasady tworzenia rysunkowej dokumentacji technicznej układów technicznych oraz elementów konstrukcyjnych w oparciu o normatywy /K_W 04

W3/ Student zna podstawowe oprogramowanie do wspomagania wykonywania rysunkowej dokumentacji technicznej /K_W 04

U1 / Student zna podstawy posługiwania się oprogramowaniem komputerowym CAD do wspomagania tworzenia dokumentacji technicznej /K_U11.

U2/ Student potrafi posłużyć się właściwym sposobem odwzorowania graficznego do wykonania dokumentacji technicznej pojedynczego elementu lub grupy elementów

w postaci złożenia podzespołu lub zespołu /K_U12.

U3 / Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym poprzez zastosowanie poznanych metod odwzorowania graficznego do stworzenia zapisu graficznego elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji oraz innych układów technicznych /K_U16.

K1 / Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. /K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Warunkiem podstawowym zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny

z kolokwium przeprowadzanego w formie pisemnej (na ćwiczeniach), obejmującego całość programu przedmiotu.

Dodatkowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen

z realizacji zadań w ramach ćwiczeń (na podstawie ocen bieżących i ocen z zadań rysunkowych w ramach prac domowych).

Osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się weryfikowane jest następująco:

• efekty z kategorii wiedzy W1, W2 i W3 weryfikowane są na kolokwium,

• efekty z kategorii umiejętności, U1, U2, U3 oraz efekt W3 weryfikowane są w trakcie ćwiczeń audytoryjnych i prac domowych w formie zadań rysunkowych oraz w pewnym zakresie na kolokwium,

• efekty z kategorii kompetencji społecznych K1 weryfikowane są w trakcie ćwiczeń audytoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)