Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXWSJ-19Z1-OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnych
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/12+, C/2 = 14, 1,5 pkt. ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

Wszystkie kierunki

Autor:

dr inż. Dorota Krupnik

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 12

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 2

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / …..

5. Udział w seminariach / …..

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 7

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 3

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / …..

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

11. Udział w konsultacjach / 2

12. Przygotowanie do egzaminu /

13. Przygotowanie do zaliczenia / 6

14. Udział w egzaminie /…


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 32 godz. / 1,5 ECTS,

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 16. godz./ 0,5.ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest geneza ochrony własności przemysłowej w Polsce i na świecie. Ponadto międzynarodowe organizacje ochrony własności intelektual-nych. Ochrona patentowa, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, znaki towa-rowe, oznaczenia geograficzne oraz znaki handlowe i usługowe. Topografie układów scalonych. Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP. Procedu-ry, opłaty, rejestry. Prawo autorskie i prawa pokrewne – Copyright.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony własności intelektualnej (2 godz.).

2. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe (2 godz.).

3. Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych (2 godz.).

4. Pozostałe regulacje wynikające z ustawy prawo własności przemysłowej i aktów wykonawczych (2 godz.).

5. Prawo autorskie i prawa pokrewne (2 godz.).

6. Zarządzanie własnością intelektualną (2 godz.).

Tematyka ćwiczeń

1. Kolokwium zaliczeniowe (2 godz.).

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012.

2. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Wyd. C.H. Beck, War-szawa 2003

3. W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Wyd. Politechniki War-szawskiej, Warszawa 2012,

Uzupełniająca:

1. E. Góra, M. Kotula, Prawo własności przemysłowej po nowelizacji, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002

2. W. Kotarba, Ochrona wiedzy w Polsce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarzą-dzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2005

3. J. Rybiński, System zarządzania innowacjami w resorcie obrony naro-dowej, Wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, (Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508),

5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskie i prawa pokrewne, (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83)

Efekty uczenia się:

1. W1 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony wła-sności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów in-formacji patentowej.

2. W2 - ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicz-nych, prawnych, finansowych, marketingowych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżyniera logistyka.

3. U1 - potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących pro-jektowanie systemów i procesów logistycznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne i prawne.

4. K1 - potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze logistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym.

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnej ocen z testu wielokrot-nego wyboru.

Osiągnięcie efektów W1, W2 weryfikowane jest podczas testu, natomiast efekty U1 i K1 sprawdzane są w trakcie realizacji całego programu przedmiotu. Student otrzymuje:

• ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi;

• ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi;

• ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

• ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

• ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

• ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)