Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-84-TT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/x, C 10/+, L 6/+, razem: 40 godz

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw fizyki, jednostek miar, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych

w oparciu o prawa fizyki.

Matematyka / wymagania wstępne: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień technicznych, technologicznych i zjawisk fizycznych.


Programy:

IV semestr studiów / Mechanika i budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 24

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 10

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 6

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 19,2

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 10

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 6

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 6,3

12. Przygotowanie do egzaminu / 16,8

13. Przygotowanie do zaliczenia / 0

14. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

104,30 godz. / 3,5 ECTS, przyjęto 3,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 50,30 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10) 79,20 godz./ 2,5 ECTS


Skrócony opis:

Stan termodynamiczny. Pierwsza i druga zasada termodynamiki. Właściwości gazów rzeczywistych. Właściwości i przemiany pary wodnej. Termodynamika procesów spalania. Wymiana i przewodzenie ciepła. Obiegi porównawcze

silników tłokowych, turbinowych i sprężarek. Termodynamika przepływu

ściśliwego. Chłodziarki i pompy ciepła. Urządzenia klimatyzacyjne.

Pełny opis:

Wykłady / wykorzystanie prezentacji oraz tablicy

1. Stan termodynamiczny / 2

Podstawowe pojęcia termodynamiki. Energia wewnętrzna, entalpia, praca, ciepło, równanie stanu gazów doskonałych. Prawo Avogadro.

2. Pierwsza i druga zasada termodynamiki / 4

Przemiany odwracalne i nieodwracalne. Praca przemiany. Pierwsza zasada termodynamiki. Entropia. Charakterystyczne przemiany gazu. Obiegi

gazów. Obieg Carnota. Druga zasada termodynamiki. Egzergia.

3. Właściwości gazów rzeczywistych / 2

Gazy doskonałe i rzeczywiste. Przejścia fazowe. Równania stanu gazów rzeczywistych. Wybrane parametry gazów rzeczywistych.

4. Właściwości i przemiany pary wodnej / 4

Wytwarzanie i właściwości pary wodnej. Parametry pary wodnej.

Przemiany pary wodnej. Przykład zastosowania przemiany pary wodnej. Obiegi siłowni parowych. Roztwory gazów. Własności i przemiany powietrza wilgotnego. Zastosowania wykresu Moliera do obliczenia przemian

powietrza wilgotnego.

5. Termodynamika procesów spalania / 2

Wartość opałowa i ciepło spalania. Statyka spalania. Efekt cieplny spalania. Zapłon i spalanie mieszanek. Trzecia zasada termodynamiki.

6. Wymiana i przewodzenie ciepła /2

Przejmowanie ciepła. Przewodzenia ciepła. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Przenikanie ciepła przez ścianki płaskie i cylindryczne.

7. Obiegi porównawcze silników tłokowych, turbinowych i sprężarek / 2

Obiegi silników tłokowych. Obiegi silników turbinowych – odzyskiwanie

ciepła. Obiegi sprężarek.

8. Termodynamika przepływu ściśliwego / 2

Równania ciągłości strugi i bilansu energii. Zastosowania ciągłości strugi. Wypływ gazu i parametry krytyczne. Dysze de Lavala i Bendemana.

9. Chłodziarki i pompy ciepła / 2

Chłodziarki sprężarkowe i ich obiegi. Czynniki robocze. Chłodziarki absorpcyjne. Chłodziarki gazowe. Pompy ciepła.

10. Urządzenia klimatyzacyjne / 2

Komfort cieplny człowieka. Obiegi urządzeń klimatyzacyjnych. Budowa urządzeń klimatyzacyjnych. Kierunki rozwoju urządzeń klimatyzacyjnych.

Ćwiczenia / zapoznanie z praktycznym rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych procesów termodynamicznych.

1. Obliczenia parametrów gazu doskonałego / 2

2. Obliczenia bilansu energii układu zamkniętego i otwartego /2

3. Obliczenia parametrów przemian gazów / 2

4. Obliczenia produktów reakcji spalania / 2

5. Obliczenia wymiany i przewodzenia ciepła /2

Laboratoria / wykonywanie pomiarów parametrów zjawisk termodynamicznych.

1. Wzorcowanie termometrów i pomiary temperatury różnymi metodami / 2

2. Wymiana i przewodzenie ciepła / 2

3. Pomiar parametrów przepływu gazu / 2.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Walentynowicz, Termodynamika techniczna i jej zastosowania,

WAT Warszawa 2010;

2. S. Wiśniewski, Termodynamika techniczna, PWN Warszawa 1995;

3. J. Panas i inni: Termodynamika. Część I. Zbiór zadań, WAT Warszawa 1987;

4. J. Terpiłowski, S. Wiśniewski, Termodynamika. Część II. Zbiór zadań, WAT Warszawa 1974,

Uzupełniająca:

1. J. Szargut, Termodynamika techniczna, WPŚl Gliwice 2005,

2. W. Pudlik, Termodynamika. WPGd. Gdańsk 1998.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / ma wiedzę w zakresie termodynamiki w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach mechanicznych oraz w ich otoczeniu./ K_W02;

W2 / ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie

termodynamiki technicznej oraz szczegółową w zakresie procesu spalania

i wymiany ciepła / K_W014;

U1 / potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości fizycznych (mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych), interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski./ K_U08

K1 / jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z wykonanych zadań rachunkowych i sprawdzianu pisemnego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych

i ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych i egzaminu;

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych;

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest podczas ćwiczeń audytoryjnych

i ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny za osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)