Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-83-MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna 2
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x; C 22/+

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: wektory, równania różniczkowe, pochodne i całki jednej zmiennej

Mechanika techniczna 1 / wymagania wstępne: płaskie i przestrzenne układy obciążeń, redukcja i równowaga układów obciążeń, tarcie w układach płaskich, wyznaczanie reakcji w układach płaskich i przestrzennych

Programy:

III semestr / Mechanika i budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Jacek Nowak

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 22

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 22

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 6,3

12. Przygotowanie do egzaminu / 16,8

13. Przygotowanie do zaliczenia / 0

14. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

105,1 godz. / 3,50 ECTS, przyjęto 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 50,3 godz. / 2 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 80 godz. / 2,5 ECTS


Skrócony opis:

Program ramowy modułu:

KINEMATYKA CZ. 2. Ruch płaski ciała sztywnego. Ruch kulisty ciała sztywnego. Ruch dowolny ciała sztywnego. Ruch złożony punktu materialnego.

DYNAMIKA. Ruch swobodny punktu materialnego. Ruch nieswobodny punktu materialnego. Ruch układu punktów materialnych. Charakterystyki geometryczno-

-masowe ciał sztywnych. Ruch obrotowy ciała sztywnego. Ruch płaski ciała sztywnego i mechanizmów.

Pełny opis:

Wykłady / w formie audiowizualnej

KINEMATYKA CZ. 2

1. Ruch płaski ciała sztywnego / 3 / Opis ruchu płaskiego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych. Chwilowe środki obrotu i przyspieszeń. Zastosowania. Przykłady.

2. Ruch kulisty ciała sztywnego / 2 / Definicja ruchu kulistego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń. Aksoidy. Przykłady.

3. Ruch dowolny ciała sztywnego / 1 / Definicja ruchu dowolnego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń.

4. Ruch złożony punktu materialnego / 1/ Definicja ruchu złożonego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń. Przyspieszenie Coriolisa. Przykłady.

DYNAMIKA

5. Ruch swobodny punktu materialnego / 3 / Zadania podstawowe. Pojęcia i twierdzenia dynamiki. Przykłady.

6. Ruch nieswobodny punktu materialnego / 1 / Opis ruchu nieswobodnego. Twierdzenia dynamiki. Przykłady.

7. Ruch układu punktów materialnych / 2 / Opis ruchu układu punktów materialnych. Pojęcia i twierdzenia dynamiki. Przykłady.

8. Charakterystyki geometryczno-masowe ciał sztywnych / 3 / Charakterystyki I i II stopnia. Twierdzenie Steinera. Transformacja obrotu. Charakterystyki figur regularnych. Przykłady.

9. Ruch obrotowy ciała sztywnego / 2 / Opis ruchu obrotowego i równania ruchu. Wyznaczanie reakcji dynamicznych. Wyrównoważanie. Przykłady.

10. Ruch płaski ciała sztywnego i mechanizmów / 2 / Opis ruchu płaskiego. Równania dynamiki ruchu płaskiego. Redukcja mechanizmu do bieguna. Przykłady.

Ćwiczenia audytoryjne / ćwiczenia rachunkowe

KINEMATYKA CZ. 2

1. Ruch płaski ciał sztywnych i mechanizmów / 4

2. Ruch złożony punktu materialnego / 4

3. Kolokwium 1: Kinematyka ruchu płaskiego mechanizmu / 1

4. Kolokwium 2: Kinematyka ruchu złożonego punktu materialnego / 1

DYNAMIKA

5. Charakterystyki geometryczno-masowe ciał sztywnych / 4

6. Wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującego ciała sztywnego / 3

7. Dynamika ruchu płaskiego mechanizmów / 2

8. Kolokwium 3: Charakterystyki geometryczno-masowe ciał sztywnych / 1

9. Kolokwium 4. Wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującego ciała szt. / 1

10. Kolokwium 5: Dynamika ruchu płaskiego mechanizmu / 1

Literatura:

Podstawowa:

Klasztorny M., Mechanika techniczna, DWE, 2017.

Klasztorny M., Niezgoda T., Mechanika ogólna. Podstawy teoretyczne, zadania z rozwiązaniami, OWPW, 2014.

Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz. I, II, WNT, 1999.

Osiński Z., Mechanika ogólna, PWN ,1994.

Niezgodziński T., Mechanika ogólna, PWN, 1999.

Uzupełniająca:

Leyko J., Mechanika ogólna t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

W1 / ma wiedzę o zasadach mechaniki pozwalającą na analizę typowych prostych układów mechanicznych z zakresu kinematyki i dynamiki układu punktów materialnych i ciał sztywnych / K_W01, K_W02, K_W05

U1 / potrafi rozwiązywać zadania z kinematyki i dynamiki w oparciu o prawa mechaniki / K_U07, K_U09

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i innych osób / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów i ćwiczeń domowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest: zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej i obejmuje część praktyczną (zadania testowe) i teoretyczną.

Ocena z egzaminu jest niezależna od oceny z ćwiczeń audytoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1 – weryfikowane jest na podstawie kolokwium z wykładu.

Osiągnięcie efektu U1 – sprawdzane jest na podstawie kolokwiów z ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczenia domowego.

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest na podstawie aktywności studentów

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)