Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-26-PRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

160/zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

Przedmioty realizowane w semestrach I-VI na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Programy:

semestr VI / Mechanika i Budowa Maszyn / wszystkie specjalnościAutor:

dr inż. Janusz Mierzyński

Bilans ECTS:

4 pkt ECTS

Skrócony opis:

1) nauczenie ogólnych zasad organizacji pracy, realizacji procesów głównych

i pomocniczych w zakładzie, zasad użytkowania i obsługiwania urządzeń technicznych;

2) zapoznanie z dokumentacją techniczną i technologiami stosowanymi w zakładzie, organizacją systemu zarządzania jakością lub organizacją procesów logistycznych, w tym obsługowo-naprawczych.

Pełny opis:

W ramach praktyki realizowane są następujące zadania:

1. Udział w szkoleniu BHP, ppoż., ochrony środowiska, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz identyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie pracy, w zależności od specyfiki firmy realizującej praktykę.

2. Zapoznanie z organizacją pracy: organizowanie stanowiska pracy zgodnie

z zasadami ergonomii, poznanie podstawowych zasad współpracy w zespole, przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników firmy.

3. Poznanie struktury organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności.

4. Poznanie podstawowych systemów informatycznych wykorzystywanych w planowaniu, działalności produkcyjno-usługowej i logistycznej oraz projektowaniu tej działalności.

5. Udział lub obserwacja procesów wprowadzania danych do systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności firmy.

6. Nauka zasad użytkowania i obsługiwania urządzeń technicznych i maszyn wykorzystywanych w firmie.

7. Poznanie procesów głównych i pomocniczych w firmie realizującej praktykę.

8. Zapoznanie z dokumentacją techniczną wykorzystywaną w firmie i obiegiem dokumentacji.

9. Zapoznanie z technologiami stosowanymi w zakładzie.

10. Zapoznanie z organizacją systemu planowania, zarządzania jakością, gospodarką materiałową i narzędziową.

11. Zapoznanie z: organizacją procesów logistycznych, obsługowo-naprawczych, zakupami, kooperacją z innymi zakładami, nadzorowaniem infrastruktury i podstawami obsługi administracyjno-księgowej.

12. Udział / obserwacja procesu produkcyjnego lub serwisowego realizowanego w firmie.

13. Udział / obserwacja w procedurach kontroli jakości w zakładzie.

14. Zapoznanie z podstawowymi działaniami firmy w zakresie gospodarki rynkowej,

a szczególnie z procesem obsługi klienta, sprzedaży, serwisowania produktów, reklamą i marketingiem.

Literatura:

Zasady realizacji praktyk studenckich na Wydziale Mechanicznym WAT/plik elektroniczny- www.wme.wat.edu.pl

Efekty uczenia się:

W1 – Ma wiedzę: w zakresie ogólnych zasad organizacji pracy, realizacji procesów głównych i pomocniczych w zakładzie, zasad użytkowania i obsługiwania urządzeń technicznych. Ma wiedzę o realiach funkcjonowania zakładu pracy; o strukturze organizacyjnej i strukturze zarządzania oraz powiązaniach pomiędzy komórkami organizacyjnymi zakładu pracy / K_W26, K_W27, K_W28.

W2 - Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Ma szczegółową wiedzę w zakresie specjalności maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe / K_W05, K_W06, K_W09.

W3 - Potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z pracą w przemyśle / K_W24.

U1 - Ugruntował umiejętności związane bezpośrednio z kierunkiem studiów w zakresie kształconej specjalności - maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe / K_U16.

U2 - Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych w działalności inżynierskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn / K_U11, K_U12.

U3 - Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i oceny (pod względem technicznym i jakościowym) istniejących urządzeń, obiektów, systemów lub procesów mechanicznych. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w firmach zajmujących się wytwarzaniem, eksploatacją, projektowaniem i badaniami oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z tą pracą/ K_U16, K_U18, K_U19.

K1 - student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. / K_K03, K_K04, K_K07.

K2 - Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur / K_K05, K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia:

• pozytywne zaakceptowanie sprawozdania z praktyki sporządzonego przez studenta,

• uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii od opiekuna zakładowego za postawę, zaangażowanie i pracę w czasie praktyki;

• złożenie u opiekuna praktyk zaświadczenia z zakładu pracy;

• złożenie u opiekuna praktyk prawidłowo prowadzonego dziennika praktyk.

Efekty kształcenia sprawdzane są na podstawie wpisów w dzienniku praktyki, hospitacji, opinii i zaświadczenia z zakładu pracy oraz pisemnego sprawozdania z praktyki.

Zaliczenia praktyki można dokonać również na podstawie udziału studenta

w obozie naukowo - badawczym, innej praktyki lub potwierdzonej pracy zawodowej, jeżeli jej charakter odpowiada programowi praktyki, na zasadach określonych przez dziekana.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)