Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-23-MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna 2
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x; C 22/+

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: wektory, równania różniczkowe, pochodne i całki jednej zmiennej.

Mechanika techniczna 1 / wymagania wstępne: płaskie układy sił, redukcja przestrzennego układu sił i warunki jego równowagi, tarcie posuwiste.

Programy:

Mechanika i budowa maszyn / Wszystkie

Autor:

prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY

Skrócony opis:

Równania ruchu punktu. Ruch postępowy i obrotowy ciała sztywnego. Ruch płaski ciała sztywnego. Podstawy dynamiki. Środek ciężkości. Masowe momenty bezwładności bryły sztywnej. Pęd i kręt punktu i układu punktów materialnych. Zasady zachowania pędu i krętu. Praca siły. Energia kinetyczna, potencjalna i mechaniczna układów materialnych. Zasada zachowania energii mechanicznej. Równania dynamiczne ruchu postępowego i obrotowego bryły. Równania dynamiczne ruchu płaskiego ciała sztywnego. Teoria zderzeń. Małe drgania punktu i układów mechanicznych o jednym stopniu swobody.

Pełny opis:

1. Przykłady zagadnień kinematyki i dynamiki w praktyce inżynierskiej. (1W)

2. Ruch punktu materialnego na płaszczyźnie i w przestrzeni. Ruch obrotowy ciała sztywnego. (2W)

3. Ruch płaski ciała sztywnego - definicja, obliczanie prędkości i przyspieszeń, przykłady. (3W)

4. Ruch kulisty ciała sztywnego. (2W)

5. Ruch dowolny ciała sztywnego. (1W)

6. Dynamika ruchu swobodnego punktu materialnego, w tym zasady dynamiki. (2W)

7. Dynamika ruchu nieswobodnego swobodnego punktu materialnego, w tym zasady dynamiki. (1W)

8. Dynamika układu punktów materialnych, w tym zasady dynamiki. (2W)

9. Charakterystyki masowe ciał sztywnych. (2W)

10. Ruch obrotowy ciała sztywnego. Wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującego ciała sztywnego. (2W)

11. Dynamika płaskiego ciała sztywnego i mechanizmów. (2W)

12. Ruch płaski ciała sztywnego – obliczanie prędkości i przyspieszeń, toczenie się koła, ruch wielokrążków, korbowody. (5C)

13. Ruch kulisty ciała sztywnego. (3C)

14. Kolokwia (2C): Ruch płaski ciała sztywnego. Ruch kulisty ciała sztywnego.

15. Dynamika punktu materialnego i układu punktów materialnych. (4C)

16. Wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującego ciała sztywnego. (3C)

17. Dynamika mechanizmów płaskich. (3C)

18. Kolokwia (2C): Wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującego ciała sztywnego. Dynamika mechanizmów płaskich.

Literatura:

Leyko J., Mechanika ogólna t. 1,2, PWN, Warszawa 2001.

Klasztorny M., Mechanika ogólna, DWE, Wrocław 2005.

Klasztorny M., Niezgoda T., Mechanika ogólna. Podstawy teoretyczne, zadania z rozwiązaniami, OWPW, Warszawa 2006.

Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej t. 1,2, PWN, Warszawa 1980.

Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz. I, II i III, WNT, Warszawa 1999.

Ochelski S., Mechanika ogólna w zadaniach, skrypt WAT, Warszawa 1982.

Osiński Z., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1994.

Niezgodziński T., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

W1 – ma wiedzę o zasadach mechaniki pozwalającą na analizę typowych prostych układów mechanicznych z zakresu: kinematyki i dynamiki / K_W01++, K_W02++, K_W05+++, K_W06++, K_W09++

U1 – potrafi rozwiązywać proste problemy techniczne w oparciu o prawa mechaniki / K_U02+, K_U07++, K_U09+++, K_U19+

K1 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i innych osób / K_K01+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz pisemnego egzaminu z wiedzy teoretycznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)