Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-22-MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; C 14/+

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / Wymagania wstępne: wektory, równania różniczkowe, pochodne i całki jednej zmiennej.


Programy:

Mechanika i budowa maszyn / Wszystkie

Autor:

prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY

Skrócony opis:

Elementy rachunku wektorowego. Moment siły względem punktu i względem osi. Płaski dowolny, płaski równoległy i płaski zbieżny układ sił. Redukcja przestrzennego układu sił i warunki jego równowagi. Tarcie posuwiste.

Pełny opis:

1. Przykłady zagadnień statyki w praktyce inżynierskiej. (1W)

2. Rachunek wektorowy. Pojęcia podstawowe. Aksjomaty statyki. (2W)

3. Płaskie układy obciążeń, redukcja i równowaga. (3W)

4. Modelowanie płaskie układów mechanicznych. Wyznaczanie reakcji. (2W)

5. Tarcie w układach płaskich. Równowaga graniczna mechanizmów płaskich. (2W)

6. Przestrzenne układy obciążeń, redukcja i równowaga. (2W)

7. Modelowanie przestrzenne układów mechanicznych. Wyznaczanie reakcji. (2W)

8. Wyznaczanie reakcji w układach płaskich. (4C)

9. Równowaga graniczna układów płaskich z tarciem. (5C)

10. Wyznaczanie reakcji na podporach bryły sztywnej. (3C)

11. Kolokwia (2C): Wyznaczanie reakcji w układach płaskich. Równowaga graniczna mechanizmów płaskich z tarciem. Wyznaczanie reakcji na podporach bryły sztywnej.

Literatura:

Leyko J., Mechanika ogólna t. 1, PWN, Warszawa 2001.

Klasztorny M., Mechanika ogólna, DWE, Wrocław 2005.

Klasztorny M., Niezgoda T., Mechanika ogólna. Podstawy teoretyczne, zadania z rozwiązaniami, OWPW, Warszawa 2006.

Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej t.1, PWN, Warszawa 1980.

Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz. I, II, WNT, Warszawa 1999.

Ochelski S., Mechanika ogólna w zadaniach, skrypt WAT, Warszawa 1982.

Osiński Z., Mechanika ogólna, PWN ,Warszawa 1994.

Niezgodziński T., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

W1 – ma wiedzę o zasadach mechaniki pozwalającą na analizę typowych prostych układów mechanicznych z zakresu: statyki / K_W01++, K_W02++, K_W05+++, K_W06++, K_W09++

U1 – potrafi rozwiązywać proste problemy techniczne w oparciu o prawa mechaniki / K_U02+, K_U07++, K_U09+++, K_U19+

K1 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i innych osób / K_K01+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz pisemnego sprawdzianu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)