Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAE w praktyce inżynierskiej - pwp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-19Z3-PWP1-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAE w praktyce inżynierskiej - pwp
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, L 14/+, razem: 24 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: wektory, pochodne i całki jednej zmiennej.

Technologia informacyjna / wymagania wstępne: podstawowa znajomość programu Matlab.

Mechanika techniczna 1, 2 / wymagania wstępne: mechanika ciała sztywnego.

Wytrzymałość materiałów 1 / wymagania wstępne: podstawy wytrzymałości materiałów.


Programy:

III semestr / Mechanika i budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Kamil SYBILSKI

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 14

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 14

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 3,6

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 9,6

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

59,2 godz. / 1,97 ECTS, przyjęto 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 27,6 godz. / 0,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 46 godz. / 1 ECTS


Skrócony opis:

Budowa modeli geometrycznych w aspekcie prowadzenia dalszych analiz numerycznych. Budowa modeli dyskretnych oraz definicja warunków początkowo-

-brzegowych. Wybrane podstawowe zagadnienia liniowe i nieliniowe. Materiały o charakterystyce liniowej i nieliniowej. Problematyka definicji zagadnienia kontaktu w aspekcie badań np. połączeń części maszyn. Definiowanie zmiennych obciążeń siłowych i kinematycznych. Prowadzenie analiz numerycznych. Podstawy metody rozwiązania układów równań w ujęciu numerycznym. Interpretacja wyników analiz numerycznych w wybranym środowisku programowym.

Pełny opis:

Wykłady / w formie audiowizualnej

1. Budowa modeli geometrycznych, modeli dyskretnych oraz definicja warunków początkowo-brzegowych w aspekcie prowadzenia dalszych analiz numerycznych / 2 / Omówienie w jaki sposób przejść od rzeczywistej konstrukcji, poprzez model geometryczny, do modelu numerycznego.

2. Wybrane podstawowe zagadnienia liniowe i nieliniowe. Materiały o charakterystyce liniowej i nieliniowej / 2 / Omówienie występujących w konstrukcjach nieliniowości.

3. Zagadnienie kontaktu w aspekcie badań np. połączeń części maszyn / 2 / Omówienie w jaki sposób modelować kontakt części w analizach numerycznych.

4. Definiowanie zmiennych obciążeń siłowych i kinematycznych / 1 / Omówienie sposobu definiowania zmiennych obciążeń siłowych i kinematycznych.

5. Podstawy metody rozwiązania układów równań w ujęciu numerycznym / 1 / Omówienie metod rozwiązywania układów równań w ujęciu numerycznym.

6. Interpretacja wyników analiz numerycznych w wybranym środowisku programowy / 1 / Omówienie zasad i metod analizowania wyników.

7. Zaliczenie przedmiotu / 1 / Kolokwium.

Laboratoria / pracownia komputerowa (stanowiska komputerowe + specjalistyczne oprogramowanie + tablica interaktywna), skrypt i materiały w formie elektronicznej

1. Budowa modeli geometrycznych, modeli dyskretnych oraz definicja warunków początkowo-brzegowych w aspekcie prowadzenia dalszych analiz numerycznych / 4 / Przećwiczenie sposobów przejścia od rzeczywistej konstrukcji, poprzez model geometryczny,

do modelu numerycznego.

2. Wybrane podstawowe zagadnienia liniowe i nieliniowe. Materiały o charakterystyce liniowej i nieliniowej / 2 / Przećwiczenie metod uwzględniania nieliniowości występujących w konstrukcjach.

3. Zagadnienie kontaktu w aspekcie badań np. połączeń części maszyn / 2 / Przećwiczenie modelowania kontaktu.

4. Definiowanie zmiennych obciążeń siłowych i kinematycznych / 2 / Przećwiczenie sposobów uwzględniania zmienności obciążeń w układach mechanicznych oraz odzwierciedlania obciążeń kinematycznych.

5. Interpretacja wyników analiz numerycznych w wybranym środowisku programowym / 4 / Przećwiczenie obrabiania i interpretacji wyników.

Literatura:

Podstawowa:

Dacko M., Borkowski W., Dobrociński S., Niezgoda T., Wieczorek M.,

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Arkady, 1994.

Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza PWr, 2000.

Łodygowski T., Kąkol W., Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich, Wydawnictwo PPoz, 1994.

Uzupełniająca:

Instrukcja do systemu MSC Patran

Instrukcja do systemu MSC Marc

Instrukcja do systemu MSC Nastran

Efekty uczenia się:

W1 / Posiada wiedzę na temat programów komputerowych służących do analizy obciążeń pojazdów i maszyn / K_W20

U1 / Potrafi posługiwać się metodami i modelami matematycznymi, a także wykonywać symulacje komputerowe do realizacji zadań typowych, analizy i oceny działania elementów maszyn / K_U07

U2 / Potrafi działać w środowisku informatycznym i wykorzystać narzędzia komputerowego wspomagania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów mechanicznych / K_U11

K1 / Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności oraz sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1 – sprawdzane jest w trakcie kolokwium.

Osiągnięcie efektu U1, U2 – sprawdzane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzany jest podczas realizacji zajęć laboratoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)