Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSI-19Z3-MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna 2
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x, C 22/+, razem: 42 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka 1 / wymagania wstępne: rachunek wektorowy, rozwiązywanie układów równań liniowych.

Matematyka 2 / wymagania wstępne: rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej

Mechanika techniczna 1 / wymagania wstępne: płaskie i przestrzenne układy obciążeń, redukcja i równowaga układów obciążeń, tarcie w układach płaskich, wyznaczanie reakcji w układach płaskich i przestrzennych, kinematyka ruchu punktu

Programy:

III semestr / Mechanika i budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Jacek NOWAK

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 22

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 22

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 6,3

12. Przygotowanie do egzaminu / 16,8

13. Przygotowanie do zaliczenia / 0

14. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

105,1 godz. / 3,50 ECTS, przyjęto 3,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 50,3 godz. / 2 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 80 godz. / 2,5 ECTS


Skrócony opis:

KINEMATYKA CZ. 2. Ruch płaski ciała sztywnego. Ruch kulisty ciała sztywne-go. Ruch dowolny ciała sztywnego. Ruch złożony punktu materialnego.

DYNAMIKA. Ruch swobodny punktu materialnego. Ruch nieswobodny punktu materialnego. Ruch układu punktów materialnych. Charakterystyki geometryczno--masowe ciał sztywnych. Ruch obrotowy ciała sztywnego. Ruch płaski ciała sztywnego i mechanizmów.

Pełny opis:

Wykłady / w formie audiowizualnej

KINEMATYKA CZ. 2

1. Ruch płaski ciała sztywnego / 3 / Opis ruchu płaskiego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń chwilowych. Chwilowe środki obrotu i przyspieszeń. Zastosowania. Przykłady.

2. Ruch kulisty ciała sztywnego / 2 / Definicja ruchu kulistego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń. Aksoidy. Przykłady.

3. Ruch dowolny ciała sztywnego / 1 / Definicja ruchu dowolnego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń.

4. Ruch złożony punktu materialnego / 1/ Definicja ruchu złożonego. Obliczanie prędkości i przyspieszeń. Przyspieszenie Coriolisa. Przykłady.

DYNAMIKA

5. Ruch swobodny punktu materialnego / 3 / Zadania podstawowe. Pojęcia i twierdzenia dynamiki. Przykłady.

6. Ruch nieswobodny punktu materialnego / 1 / Opis ruchu nieswobodnego. Twierdzenia dynamiki. Przykłady.

7. Ruch układu punktów materialnych / 2 / Opis ruchu układu punktów materialnych. Pojęcia i twierdzenia dynamiki. Przykłady.

8. Charakterystyki geometryczno-masowe ciał sztywnych / 3 / Charakterystyki I i II stopnia. Twierdzenie Steinera. Transformacja obrotu. Charakterystyki figur regularnych. Przykłady.

9. Ruch obrotowy ciała sztywnego / 2 / Opis ruchu obrotowego i równania ruchu. Wyznaczanie reakcji dynamicznych. Wyrównoważanie. Przykłady.

10. Ruch płaski ciała sztywnego i mechanizmów / 2 / Opis ruchu płaskiego. Równania dynamiki ruchu płaskiego. Redukcja mechanizmu do bieguna. Przykłady.

Ćwiczenia audytoryjne / ćwiczenia rachunkowe

KINEMATYKA CZ. 2

1. Ruch płaski ciał sztywnych i mechanizmów / 4

2. Ruch złożony punktu materialnego / 4

3. Kolokwium 1: Kinematyka ruchu płaskiego mechanizmu / 1

4. Kolokwium 2: Kinematyka ruchu złożonego punktu materialnego / 1

DYNAMIKA

5. Charakterystyki geometryczno-masowe ciał sztywnych / 4

6. Wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującego ciała sztywnego / 3

7. Dynamika ruchu płaskiego mechanizmów / 2

8. Kolokwium 3: Charakterystyki geometryczno-masowe ciał sztywnych / 1

9. Kolokwium 4. Wyznaczanie reakcji w łożyskach wirującego ciała szt. / 1

10. Kolokwium 5: Dynamika ruchu płaskiego mechanizmu / 1

Literatura:

Podstawowa:

Klasztorny M., Mechanika techniczna, DWE, 2017.

Klasztorny M., Niezgoda T., Mechanika ogólna. Podstawy teoretyczne, zadania z rozwiązaniami, OWPW, 2014.

Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz. II, III, WNT, 1999.

Niezgodziński T., Mechanika ogólna, PWN, 1999.

Szurgott P., Zadania z wybranych działów mechaniki technicznej, WAT 2018

Uzupełniająca:

Leyko J., Mechanika ogólna t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2001.

Osiński Z., Mechanika ogólna, PWN ,1994.

Efekty uczenia się:

W1 / ma wiedzę o zasadach mechaniki pozwalającą na analizę typowych prostych układów mechanicznych z zakresu kinematyki i dynamiki układu punktów materialnych i ciał sztywnych / K_W01, K_W02, K_W05

U1 / potrafi rozwiązywać zadania z kinematyki i dynamiki w oparciu o prawa mechaniki / K_U07, K_U09

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i innych osób / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów i ćwiczeń domowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest: zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej i obejmuje część praktyczną (zadania testowe) i teoretyczną.

Ocena z egzaminu jest niezależna od oceny z ćwiczeń audytoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1 – weryfikowane jest na podstawie kolokwium z wykładu.

Osiągnięcie efektu U1 – sprawdzane jest na podstawie kolokwiów z ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczenia domowego.

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest na podstawie aktywności studentów

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)