Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie i symulacja liniowych zagadnień mechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSD-42-MSLZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i symulacja liniowych zagadnień mechaniki
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

14/Wykład

16/Laboratorium

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika Techniczna

Wytrzymałość Materiałów

Metody Numeryczne

MES

Programy:

Dyscyplina naukowa Mechanika

Autor:

dr inż. Wiesław KRASOŃ

Bilans ECTS:

3.5

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą podstawy teoretyczne metod

numerycznych analizy w zakresie liniowym, strategia komputerowej symulacji

zagadnień dwu- i trójwymiarowych w dziedzinie mechaniki i wytrzymałości

materiałów oraz metodyka uproszczeń rzeczywistych konstrukcji

umożliwiających utworzenie poprawnego i efektywnego modelu

numerycznego. Przedstawione będą metody modelowania konstrukcji

mechanicznych za pomocą pre-procesora graficznego MSC.Patran. Studenci

samodzielnie zbudują modele 2D i 3D do analizy w zakresie wybranych

zagadnień inżynierskich, wykonają obliczenia ze zwróceniem uwagi na dobór

optymalnych parametrów analizy oraz ocenią poprawność wyników obliczeń.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: Tematy kolejnych zajęć:

Podstawy teoretyczne metod numerycznych analizy w zakresie liniowym 2,

Strategia komputerowej symulacji zagadnień dwu- i trójwymiarowych w

dziedzinie mechaniki i wytrzymałości materiałów 2,

Metodyka uproszczeń rzeczywistych konstrukcji umożliwiających utworzenie

poprawnego i efektywnego modelu numerycznego 2,

Modelowanie konstrukcji mechanicznych za pomocą pre-procesora graficznego

MSC.Patran 2,

Budowanie modeli 2D i 3D do analizy w zakresie wybranych zagadnień

inżynierskich 2,

Elementy optymalnego doboru parametrów mechanicznych w procesie

budowania modeli MES 2,

Definiowanie kryteriów i dobór właściwej ścieżki rozwiązania MES problemu 2

Laboratoria /metody dydaktyczne: Tematy kolejnych zajęć:

Modelowanie konstrukcji mechanicznych za pomocą pre-procesora graficznego

MSC.Patran 4,

Definiowanie kryteriów i dobór właściwej ścieżki rozwiązania MES problemu 2,

Budowanie wybranych modeli 2D i 3D do analizy w zakresie wybranych

zagadnień inżynierskich 2,

Analiza numeryczna wytrzymałości konstrukcji 2D z uwzględnieniem połączeń i

złożonych warunków pracy. Ocena wyników obliczeń 4,

Analiza numeryczna wytrzymałości konstrukcji 3D z uwzględnieniem połączeń i

złożonych warunków pracy. Ocena wyników obliczeń 4,

Literatura:

podstawowa: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. G. Rakowski, Z. Kacprzyk: Metoda elementów skończonych w mechanice

konstrukcji

2. M. Dacko, W. Borkowski, S. Dobrociński, T. Niezgoda, M. Wieczorek:

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji

uzupełniająca: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

3. E.Rusiński, J. Czmochowski, T. Smolnicki: Zaawansowana metoda

elementów skończonych w konstrukcjach nośnych

Efekty uczenia się:

W1 / Zna możliwości wykonywania symulacji dwu- i trójwymiarowych zagadnień

mechaniki i wytrzymałości materiałów za pomocą systemu MSC PATRAN/ NASTRAN oraz zasad interpretacji wyników / M_W02, M_W03, M_W07,

U1 / Potrafi stosować oprogramowanie standardowe i własne w zakresie

projektowania, a także do usprawnienia procesu obliczeń / M_U01, M_U02

U2 / Potrafi stosować oprogramowanie standardowe i własne w zakresie analizy i oceny wyników obliczeń zagadnień mechaniki /M_U04, M_U05, M_U06,

K1 / Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia

kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania

najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową /

M_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykłady realizowane dla grupy studentów z

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz pokazów omawiających

metodykę modelowania i przykładowych analiz numerycznych 2D i 3D w

dziedzinie mechaniki i wytrzymałości,

Metody dydaktyczne: laboratoria w zakresie modelowania, wykonywania

symulacji i analizy wyników realizowane dla grupy studentów poprzez

komputerowe rozwiązanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Egzamin jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zajęć laboratoryjnych.

efekty W1, U1 - sprawdzane są w ramach zaliczenia zajęć laboratoryjnych;

efekt K1 - sprawdzany jest podczas realizacji zadań indywidualnych;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)