Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane modelowanie w mechanice konstrukcji - pw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCSD-25-PW3-ZMMK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane modelowanie w mechanice konstrukcji - pw
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, L26/+

Przedmioty wprowadzające:

 Mechanika Techniczna Wymagania wstępne: redukcja układów sił, kinematyka i dynamika, mechanika analityczna

 Wytrzymałość Materiałów Wymagania wstępne: proste i złożone przypadki wytrzymałości konstrukcji

 Metody numeryczne Wymagania wstępne: wiadomości podstawoweProgramy:

Dyscyplina naukowa Mechanika

Autor:

dr inż. Wiesław KRASOŃ

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą podstawy teoretyczne metod numerycznych analizy z zastosowaniem brył sztywnych i strategia komputerowej symulacji multibody. Przedstawione będą metody modelowania konstrukcji mechanicznych za pomocą brył sztywnych. Studenci samodzielnie zbudują modele płaskie i przestrzenne do analizy mechanizmów wieloczłonowych w zakresie wybranych zagadnień inżynierskich metodą multibody. Podczas zajęć wykonają obliczenia ze zwróceniem uwagi na dobór optymalnych parametrów analizy oraz ocenią poprawność otrzymanych wyników.

Pełny opis:

-Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1.Podstawy teoretyczne metod numerycznych analizy z zastosowaniem brył sztywnych. Równania ruchu i metody ich rozwiązywania w symulacjach dynamicznych układów wieloczłonowych 2

2.Budowanie modeli do analizy ‘multibody’ w zakresie wybranych zagadnień inżynierskich-przykłady 2

3.Zapoznanie ze środowiskiem aplikacji Visual Nastran 4D i ADAMS-obsługa modelera 2

4.Budowa sztywnych modeli 3D. Pojęcia więzów zewnętrznych i wewnętrznych w systemie ADAMS 2

5.Budowa sztywnych modeli 3D. Definiowanie parametrów początkowych w modelu 3D 2

6.Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 3D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku ADAMS 2

7.Ocena wyników obliczeń układów mechanicznych w zakresie symulacji 2D i 3D multibody 2

Metody dydaktyczne: wykłady realizowane dla grupy studentów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz pokazów omawiających metodykę modelowania multibody i przykładowych analiz mechanizmów wieloczłonowych w zakresie 2D i 3D

-Laboratorium /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1.Omówienie zakresu analizy ‘multibody’. Metodyka budowy modeli sztywnych układów mechanicznych 2

2.Układy współrzędnych. Typy więzów. Redukcja obciążeń i modele obciążenia 2

3.Definiowanie warunków początkowo-brzegowych. Zderzenia brył sztywnych 2

4.Budowanie modeli 2D do analizy ‘multibody’ w zakresie wybranych zagadnień inżynierskich 6

5.Budowa sztywnych modeli 3D. Modelowanie więzów zewnętrznych i wewnętrznych w systemie ADAMS 6

6.Analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych 3D modelowanych elementami sztywnymi w środowisku ADAMS 6

7.Analiza naprężeń w systemach Visual Nastran 4D i ADAMS. Ocena wyników obliczeń układów mechanicznych w zakresie symulacji 2D i 3D „multibody’ 2

Metody dydaktyczne: laboratoria w zakresie modelowania, wykonywania symulacji i analizy wyników realizowane dla grupy studentów poprzez komputerowe rozwiązanie indywidualnie przydzielonych zadań.

Literatura:

-podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1.Janusz Frączek, Wojtyra Marek, Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2008

-uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1.MSC.Software. MD_Adams 2010. Help - ADAMS_view

2.MSC.Visual Nastran Desktop. Tutorial Guide, MSC.Software, 2002

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / Zna możliwości wykonywania symulacji multibody dwu- i trójwymiarowych zagadnień mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz zasad interpretacji wyników / M_W02, M_W03, M_W07

U1 / Potrafi stosować oprogramowanie standardowe i własne w zakresie projektowania konstrukcji / M_U01, M_U02

U2 / Potrafi stosować oprogramowanie standardowe i własne w zakresie procesu obliczeń, analizy i oceny wyników / M_U04, M_U05, M_U06

K1 / Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową / M_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z zajęć laboratoryjnych.

efekty W1, U1 - sprawdzane są w ramach zaliczenia zajęć laboratoryjnych;

efekt K1 - sprawdzany jest podczas realizacji zadań indywidualnych;

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)