Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNM-19Z2-PM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie maszyn
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18 1+, Ćw 101+, L 81÷, razem: 36 godz., 4 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Grafika inżynierska / Wymagania wstępne: ukształtowanie wyobraźni

wprowadzające przestrzennej, znajomości zasad rysunku technicznego maszynowego.

Mechanika techniczna / Wymagania wstępne: znajomość zasad mechaniki

ciała stałego.

Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn / Wymagania wstępne: znajomość

zasad doboru materiałów konstrukcyjnych w projektowaniu maszyn.

CAD dla mechaników / Wymagania wstępne: umiejętność wykorzystania

specjalistycznych programów komputerowych w projektowaniu.

Podstawy konstrukcji maszyn I I Wymagania wstępne: znajomość ogólnych

zasad konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn

Programy:

II semestr / Mechanika budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof WAT

Bilans ECTS:Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach /18

Bilans ECTS 2. Udział w laboratoriach / 8

(nakład pracy studenta) 3. Udział w ćwiczeniach / 10

4. Udział w seminariach/0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 40

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 30

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium/0

9. Realizacja projektu / O

10. Udział w konsultacjach /5,4

11. Przygotowanie do egzaminu/O

12. Przygotowanie do zaliczenia / 14,4

13. Udział w egzaminie / O

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 1 37,8 godz. / 4,6 ECTS; przyjęto 4

ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 41,4 godz.! przyjęto 2

ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1 ÷10): 118 godz.! przyjęto 2,5

ECTS

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach tego przedmiotu obejmują zagadnienia związane z

obliczaniem kół zębatych według normy międzynarodowej ISO, specjalne

Skrócony opis zagadnienia projektowania maszyn jak: zagadnienie kontaktowe Hertza,

przedmiotu zagadnienie Eulera, hipoteza niezmienników stanu naprężenia Burzyńskiego.

kształtowanie geometrii elementów maszyn ze względu na trwałość

zmęczeniową. Projekt konstrukcyjny urządzenia dźwigowego modelowanie

elementów w programie z wykorzystaniem narzędzi wspomagania z grupy

CAD.

Pełny opis:

Tematy kolejnych zajęć! liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Zasady projektowania maszyn /2 godz.

Pełny opis przedmiotu 2. Projektowanie maszyn w warunkach styku skoncentrowanego /2 godz.

(treści programowe) 3. Obliczanie elementów maszyn na trwałość z wykorzystaniem liniowej

i nieliniowej mechaniki pękania /2 godz.

4. Obliczanie wytrzymałościowe przekładni zębatych walcowych na naciski

powierzchniowe_wg. ISO / 2 godz. 5. Obliczanie wytrzymałościowe przekładni zębatych walcowych na zginanie

wg. ISO /2 godz.

6. Obliczanie wytrzymałościowe przekładni stożkowych wg ISO /2 godz.

7. Obliczanie przekładni zębatych ślimakowych wg ISO /2 godz.

8. Zagadnienia specjalne w projektowaniu maszyn /2 godz.

9. Kolokwium zaliczeniowe I 2 godz.

Ćwiczenia / metody dydaktyczne

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

J. Wydanie i omówienie projektu konstrukcyjnego urządzenia dźwigowego

z napędem ręcznym. /2 godz.

2. Obliczenia wytrzymałościowe elementów urządzenia dźwigowego / 2 godz.

3. Projektowanie mechanizmów zapadkowych I 2 godz.

4. Przykłady obliczeń wytrzymałościowych lin i łańcuchów / 2 godz.

5. Rysunek zestawieniowy urządzenia dźwigowego I 2 godz.

Laboratoria /metody dydaktyczne:

praktyczne zastosowanie treści programowych z wykorzystaniem narzędzi

komputerowego wspomagania CAD/CAE

Tematy kolejnych zajęć:

J. Modelowanie bryłowe i powierzchniowe w programie Catia V5. /2 godz.

2. Modelowanie elementów urządzenia dźwigowego w programie Catia y5. /2

godz.

3. Modelowanie kinematyki urządzenia dźwigowego w programie Catia y5. /2

godz.

4. Analiza wytrzymałościowa wybranego zespołu elementów urządzenia

dźwigowego w programie Catia y5. /2 godz.

5. Generowanie dokumentacji technicznej urządzenia dźwigowego

w programie Catia y5. /2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. W. Szafrański: Podstawy konstrukcji maszyn. Przekładnie zębate.

2. K. Szewczyk, Cz. Teper, A. Krukowski: PKM. Elementy urządzeń

dźwigowych.

3. S. Kocańda, J. Szala. Podstawy obliczeń zmęczeniowych.

4. Bochenek: Elementu mechaniki pękania.

5. J. German, M. Biel—Gołaska: Podstawy i zastosowania mechaniki

Literatura pękania w zagadnieniach inżynierskich.

6. Neimitz: Mechanika pękania

7. Noga: Inyentor. Podstawy projektowania. Helion 2011

Uzupełniająca:

autor, tytuł. wydawnictwo, rok wydania

1. Z. Osiński: Sprzęgła i hamulce.

2. Dziama: Przekładnie z zębate.

3. Poradnik inżyniera mechanika

Efekty uczenia się:

W1/ Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu

modelowania wspomagającego projektowanie maszyn / K W04

W2/ Zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały

stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu

mechaniki i budowy maszyn./ K_W70

Efekt uczenia si

UlI Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą

ę szczegółowych zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn I K_U04

U21 Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi,

wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje

komputerowe do realizacji zadań typowych, analizy i oceny działania

elementów maszyn i ich zespołów I K_U07

U3/ Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich

i prostych problemów badawczych z zakresu mechaniki budowy maszyn,

metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w zakresie studiowanej Specjalności I K_U09

U41 Potrafi porównywać rozwiązania projektowe elementów i układów

mechanicznych i mechatronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe w

zakresie studiowanej specjalności I K_U 12

U51 Potrafi korzystać z kart katalogowych, norm przedmiotowych i not

aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego

urządzenia lub systemu mechanicznego / K_U 15

U6/ Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć

(technik i technologii) w zakresie projektowania, konstruowania, wytwarzania

i eksploatacji maszyn I K_U 18

U71 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do pracy w przedsiębiorstwach

przemysłowych oraz innych zajmujących się wytwarzaniem produktów,

eksploatacją, projektowaniem i badaniami i urnie zastosować zasady

bezpieczeństwa higieny pracy związane z tą pracą / K_Ui9

Kil Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

I K_KOI

K2/ Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania

dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania

zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

I K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: wykonanego projektu

konstrukcyjnego urządzenia dźwigowego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wykonanych zadań

z modelowania w systemie Catia v5, Autodesk lnyentor.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych

i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu Wi, W2 - weryfikowane jest na podstawie kolokwium

z wykładów.

Osiągnięcie efektu Ul - U8 - sprawdzane jest na podstawie sprawdzianów

projektowych i domowych.

Osiągnięcie efektu Ki, K2 - sprawdzane jest na podstawie aktywności

studentów.

Metody

i kryteria oceniania . . . . . . Oceny osiągnięcia zakładanych efektow kształcenia (wg. opinii Komisji WME

sposob sprawazania . . .

osiągnięcia przez

ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakosci Kształcenia):

studenta zakładanych . . Oceny osiągnięcia zakładanych efektow kształcenia:

efektow kształcenia)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student ktory osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 9 1-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 8 1-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia

na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)