Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy CAE w praktyce inżynierskiej - pwp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNI-53-PWP3-CAE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy CAE w praktyce inżynierskiej - pwp
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Budowa modeli geometrycznych w aspekcie prowadzenia dalszych analiz numerycznych. Budowa modeli dyskretnych oraz definicja warunków początkowo-brzegowych. Wybrane podstawowe zagadnienia liniowe i nieliniowe. Materiały

o charakterystyce liniowej i nieliniowej. Problematyka definicji zagadnienia kontaktu w aspekcie badań np. połączeń części maszyn. Definiowanie zmiennych obciążeń siłowych i kinematycznych. Prowadzenie analiz numerycznych. Podstawy metody rozwiązania układów równań w ujęciu numerycznym. Interpretacja wyników analiz numerycznych w wybranym środowisku programowym.

Pełny opis:

1. Budowa modeli geometrycznych, modeli dyskretnych oraz definicja warunków początkowo-brzegowych w aspekcie prowadzenia dalszych analiz numerycznych.

2. Wybrane podstawowe zagadnienia liniowe i nieliniowe. Materiały o charakterystyce liniowej i nieliniowej.

3. Zagadnienie kontaktu w aspekcie badań np. połączeń części maszyn.

4. Definiowanie zmiennych obciążeń siłowych

i kinematycznych.

5. Podstawy metody rozwiązania układów równań w ujęciu numerycznym.

6. Interpretacja wyników analiz numerycznych w wybranym środowisku programowym.

Literatura:

M. Dacko i in.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji

E. Rusiński i in.: Zaawansowana MES w konstrukcjach nośnych

T. Łodygowski, W. Kąkol: Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich

Instrukcje do systemów MSC.Patran, MSC.Marc, MD.Nastran

Efekty uczenia się:

W1 – ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych

i możliwości analiz MES w zakresie badań wytrzymałości wybranych elementów konstrukcji mechanicznych poddanych oddziaływaniom o charakterze statycznym

i dynamicznym / K_W01+, K_W02+, K_W05+, K_W06+, K_W09++

U1 – potrafi posługiwać się systemem CAE firmy MSC.Software z wykorzystaniem narzędzi graficznych do przygotowania modeli geometrycznych oraz narzędzi pozwalających na analizę wyników / K_U01+, K_U07++, K_U11++, K_U13++, K_U21++

K1 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i innych osób / K_K01+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz pisemnego sprawdzianu końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)