Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CAD dla mechaników - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMXCNI-19Z3-PWK1-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: CAD dla mechaników - pwk
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 4/+, Lab. 12/+, razem: 16 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Grafika Inżynierska / wymagania wstępne: znajomość zasad rysunku technicznego i metod odwzorowania elementów maszyn na płaszczyźnie

Programy:

III semestr / Mechanika i budowa maszyn / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Krzysztof GRZELAK

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 4

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 12

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6,4

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 36

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 2,4

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 6,4

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 67,2/ 30 = 2,24 = 2,0 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 18,4 / 30 = 0,613 = 0,5 pkt ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 58,4 / 30 = 1,95 = 2,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Systemy komputerowego wspomagania procesów projektowania, konstruowania i wytwarzania CAx. Modele powierzchniowe i bryłowe w systemach CAD. Modelo-wanie bryłowe i powierzchniowe elementów maszyn, wykonywanie złożeń zespo-łów urządzeń mechanicznych. Generowanie dokumentacji technicznej na podsta-wie komputerowych modeli bryłowych i powierzchniowych elementów maszyn.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

Tematy kolejnych zajęć:

1. Systemy komputerowego wspomagania procesów projektowania, konstruowania i wytwarzania CAx. Rodzaje i podstawowe funkcje systemów komputerowych służących do wspomagania procesu projektowego elementów maszyn. Możliwości aplikacyjne systemów komputerowych w procesie wytwarzania elementów maszyn. Proces konstrukcyjny z zintegrowanym komputerowym wspomaganiem – 2 godz.

2. Modele powierzchniowe i bryłowe w systemach CAD. Zasady odwzorowania elementów maszyn i urządzeń za pomocą programów komputerowych z grupy CAD. Podstawowe techniki reprezentacji brył i powierzchni w programach CAD. Definicja modelu bryłowego i powierzchniowego – 2 godz.

Laboratoria /metody dydaktyczne:

praktyczne zastosowanie treści programowych poprzez realizację prac modelowania komputerowego z wykorzystaniem oprogramowania CAD:

Tematy kolejnych zajęć:

Modelowanie bryłowe i powierzchniowe elementów maszyn. Praktyczne odwzorowanie elementów maszyn za pomocą komputerowych modeli bryłowych i powierzchniowych. Wykonywanie złożeń modeli jako układu funkcjonalnego zespołów – wprowadzenie - 4 godz.

Modelowanie bryłowe elementów maszyn w programie SoliWORKS – na podstawie rzeczywistych elementów maszyn lub dokumentacji technicznej – 6 godz.

Wykonanie złożenia zespołu maszyny lub urządzenia oraz wygenerowanie dokumentacji technicznej wybranego elementu. Wykonanie analizy wytrzymałościowej wybranego modelu elementu – 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

Chlebus E.: Techniki komputerowe Cax w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2000

Domański J.: SolidWorks 2014. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Helion 2015

Babiuch M.: SolidWorks w praktyce. Helion 2007

uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT Warszawa 2010

Bieliński A. Geometria wykreślna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.

Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP , Warszawa 2007

Grzelak K., Kowalczyk S.: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. WSiP 2014

Efekty uczenia się:

• W01/ ma wiedzę w zakresie metod komputerowego wspomagania projektowania i konstruowania maszyn/ K_W04

• W02/ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania elementów maszyn z zastosowaniem technik komputerowych /K_W06

• W03/ zna programy komputerowe służące do realizacji poszczególnych etapów projektowania i wytwarzania elementów maszyn /K_W20

• U01/ potrafi wykonać modele bryłowe i powierzchniowe elementów maszyn na podstawie dokumentacji technicznej lub rysunków poglądowych/ K_U22

• U02 / ma umiejętność tworzenia zestawień obiektów bryłowych i powierzchniowych, nadawania więzów i tworzenie powiązań między elementami podczas modelowania zespołów elementów maszyn /K_U21

• U03 / potrafi wykorzystać wykonane modele do dalszej realizacji zadań konstrukcyjnych /K_U21

• U04/ potrafi wykonać analizy funkcjonalne i wytrzymałościowe zbudowanych modeli w celu oceny poprawności wykonania procesu konstrukcyjnego elementów i zespołów maszyn/ K_U7

• K01 / potrafi wykorzystać programy CAD do grupowej realizacji zadań projektowych/K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Przedmiot jest zaliczany na podstawie ocen bieżących z realizacji zadań laboratoryjnych oraz ocen z zadań projektowych realizowanych samodzielnie i w zespołach. Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

efekty W01-W03 i U01-U04 weryfikowane są na podstawie realizacji zadań projektowych wykonywanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych,

efekt K01-K02 weryfikowany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)