Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulacja złożonych nieliniowych zagadnień mechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMRCSM-32-SZNZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symulacja złożonych nieliniowych zagadnień mechaniki
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x ;C 6/z; L 20/+; P 16/+

Przedmioty wprowadzające:

Metody numeryczne w analizie konstrukcji

/ metody jawne i niejawne, stabilność rozwiązania, metoda Newtona-Raphsona

Podstawy teorii sprężystości i plastyczności /

podstawy mechaniki ciał odkształcalnych, podstawy teorii sprężystości

i plastyczności

Kody komputerowe do analiz inżynierskich CAE

/ umiejętność stosowania wybranych systemów CAD/CAE


Programy:

Mechanika i Budowa Maszyn / Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

Autor:

dr inż. Andrzej Morka

Skrócony opis:

Poprawne sformułowanie problemu. Budowa modelu fizycznego, matematycznego i numerycznego dla złożonego nieliniowego problemu mechaniki. Interpretacja wyników analizy numerycznej

Pełny opis:

Metody numeryczne w aspekcie nieliniowej analizy zagadnień z zakresu statyki. Kryteria zbieżności. Przegląd metod.

Zagadnienia dużych deformacji w ujęciu komputerowym. Modele konstytutywne materiałów w aspekcie opisu zagadnień dużych odkształceń. Studium przykładów.

Metody analiz udokładniające rozwiązanie. Kryteria ich doboru. Przykłady analiz.

Metody numeryczne do opisu zagadnienia interakcji pomiędzy ciałami. Sposoby opisu zjawiska w ujęciu MES. Metody udokładniające rozwiązanie.

MES w zagadnieniach dynamiki. Metody rozwiązywania równań równowagi. Kryteria poprawności rozwiązania. Skalowanie kroku całkowania. Omówienie wybranych przykładów.

Omówienie zasad pracy i realizacji analiz numerycznych – środowisko badań numerycznych LS-Dyna – LS-Prepost. Praca na komputerach zdalnych.

Analiza dynamicznej interakcji pomiędzy dwoma ciałami. Badanie energochłonności wybranej struktury.

Badanie dużych deformacji w aspekcie wpływu prędkości odkształcenia. Dobór odpowiednich modeli konstytutywnych. Badanie na wybranym przykładzie.

Zapoznanie się z otrzymanym zadaniem projektowym. Omówienie warunków realizacji objętych projektem badań komputerowych. Przeprowadzenie wymaganych analiz i studiów komputerowych. Analiza wyników badań. Opracowanie raportu końcowego.

Literatura:

podstawowa:

M. Dacko i inni: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Warszawa, 1994

G. Rakowski, Z. Kacprzyk: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Warszawa, 2005

M. Kleiber, Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, Warszawa, 1985

J.O. Hallquist, LS-Dyna. Theoretical manual, California Livermore Software Technology Corp.,1998

uzupełniająca:

T. Belytschko , W.K. Liu, B. Moran, Nonlinear finite elements for continua and structures, Eng-land, 2000

Efekty uczenia się:

W1 Zna podstawy teoretyczne komputerowych złożonych zagadnień z zakresu nieliniowej mechaniki w aspekcie zagadnień wytrzymałości konstrukcji.

U1 Potrafi przeprowadzić analizy numeryczne zagadnień dynamicznych w aspekcie kontaktu ciał, ich dynamicznej interakcji oraz energochłonności struktur.

K1 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu opinii dotyczących osiągnięć mechaniki i budowy maszyn.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, projektu przejściowego oraz pisemnego egzaminu z wiedzy teoretycznej

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)