Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa symulacja nieliniowych zagadnień mechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMRCSI6-KSNZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa symulacja nieliniowych zagadnień mechaniki
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x; L 40/+

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy

Mechanika techniczna / wymagania wstępne: mechanika Newtona.

Wytrzymałość materiałów / wymagania wstępne: stan naprężenia i odkształcenia, wytężenie materiału izotropowego, proste i złożone przypadki wytrzymałościowe.

Metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich / wymagania wstępne: metody interpolacji i aproksymacji, całkowanie numeryczne, całkowanie równań różniczkowych.

Komputerowa symulacja liniowych zagadnień mechaniki / wymagania wstępne: podstawy działania systemów CAE, liniowa analiza MES, analiza statyczna belek i płyt, pakiet MSC.Patran/Nastran.

Programy:

Mechanika i budowa maszyn / Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

Autor:

dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT

Skrócony opis:

Metody numeryczne w analizie nieliniowej. Nieliniowość fizyczna. Zagadnienie własne. Nieliniowość geometryczna w prętach. Generowanie siatek MES. Materiały nieliniowe sprężyste. Materiały hipersprężyste. Podstawy modelowania zagadnienia kontaktu. MES w zagadnieniach dynamiki.

Pełny opis:

1. Metody numeryczne w analizie nieliniowej. Metoda przyrostowa, iteracyjna i mieszana. Rozwiązywanie układu równań. Kryteria zbieżności. (2W, 4L)

2. Nieliniowość fizyczna. Związki konstytutywne. Modele materiałowe. Warunki plastyczności. (2W, 6L)

3. Zagadnienie własne. Nieliniowość geometryczna w prętach. Ścieżka równowagi. Stateczność początkowa. Metoda długości łuku. (4W, 6L)

4. Generowanie siatek MES. Kryteria. Techniki adaptacyjne. Błędy wynikające z dyskretyzacji. Metody zwiększenia dokładności. (4W, 10L)

5. Materiały nieliniowe sprężyste. Materiały hipersprężyste. (2W, 2L)

6. Podstawy modelowania zagadnienia kontaktu. Funkcja kary. Metoda więzów kinematycznych. (2W, 2L)

7. MES w zagadnieniach dynamiki. Macierz bezwładności. Macierz tłumienia. Numeryczne całkowanie równań ruchu. Stabilność rozwiązania. Realizacja badań w środowisku LS-Prepost/LS-Dyna. (4W, 8L)

Literatura:

Dacko M. i in., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Warszawa 1994.

Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Warszawa 2005.

Kleiber M., Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, Warszawa 1985.

Hallquist J. O., LS-Dyna. Theoretical manual, Livermore Software Technology Corporation, US 1998.

---

Belytschko T., Liu W. K., Moran B., Nonlinear finite elements for continua and structures, England 2000.

Efekty uczenia się:

W1 – zna podstawy teoretyczne z zakresu nieliniowej mechaniki w aspekcie wytrzymałości konstrukcji oraz dynamiki w aspekcie zagadnienia kontaktu ciał oraz ich dynamicznej interakcji / K_W01++, K_W05+++, K_W06++, K_W09+++

U1 – potrafi przeprowadzić analizy komputerowe z zakresu nieliniowej mechaniki w aspekcie wytrzymałości konstrukcji / K_U07+++, K_U09+++

K1 – student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K03+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)