Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa symulacja nieliniowych zagadnień mechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMRCSI-26-KSNZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa symulacja nieliniowych zagadnień mechaniki
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 20, C / -, L / 40, P / -, S / -, Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka / wymagania wstępne: rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy

Mechanika techniczna / wymagania wstępne: mechanika Newtona

Wytrzymałość materiałów / wymagania wstępne: stan naprężenia i odkształcenia, wytężenie materiału izotropowego, proste i złożone przypadki wytrzymałościowe

Metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich / wymagania wstępne: metody interpolacji i aproksymacji, całkowanie numeryczne, całkowanie równań różniczkowych

Komputerowa symulacja liniowych zagadnień mechaniki / wymagania wstępne: podstawy działania systemów CAE, liniowa analiza MES, analiza statyczna belek i płyt, pakiet MSC.Patran/Nastran


Programy:

rok studiów III / Mechanika i Budowa Maszyn / Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

Autor:

dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT

Skrócony opis:

Metody numeryczne w analizie nieliniowej. Nieliniowość fizyczna. Zagadnienie własne. Nieliniowość geometryczna

w prętach. Generowanie siatek MES. Materiały nieliniowe sprężyste. Materiały hipersprężyste. Podstawy modelowania zagadnienia kontaktu. MES w zagadnieniach dynamiki.

Pełny opis:

Treści Programu:

1. Metody numeryczne w analizie nieliniowej. Metoda przyrostowa, iteracyjna i mieszana. Rozwiązywanie układu równań. Kryteria zbieżności.

2. Nieliniowość fizyczna. Związki konstytutywne. Modele materiałowe. Warunki plastyczności.

3. Zagadnienie własne. Nieliniowość geometryczna

w prętach. Ścieżka równowagi. Stateczność początkowa. Metoda długości łuku.

4. Generowanie siatek MES. Kryteria. Techniki adaptacyjne. Błędy wynikające z dyskretyzacji. Metody zwiększenia dokładności.

5. Materiały nieliniowe sprężyste. Materiały hipersprężyste.

6. Podstawy modelowania zagadnienia kontaktu. Funkcja kary. Metoda więzów kinematycznych.

7. MES w zagadnieniach dynamiki. Macierz bezwładności. Macierz tłumienia. Numeryczne całkowanie równań ruchu. Stabilność rozwiązania. Realizacja badań w środowisku LS-Prepost – LS.Dyna.

Literatura:

podstawowa:

1) M. Dacko i inni: Metoda elementów skończonych

w mechanice konstrukcji, Warszawa, 1994

2) G. Rakowski, Z. Kacprzyk: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Warszawa, 2005

3) M. Kleiber, Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, Warszawa, 1985

4) J.O. Hallquist, LS-Dyna. Theoretical manual, California Livermore Software Technology Corp.,1998

uzupełniająca:

1) T. Belytschko , W.K. Liu, B. Moran, Nonlinear finite elements for continua and structures, England, 2000

Efekty uczenia się:

W1 – zna podstawy teoretyczne z zakresu nieliniowej mechaniki w aspekcie wytrzymałości konstrukcji oraz dynamiki w aspekcie zagadnienia kontaktu ciał oraz ich dynamicznej interakcji / K_W01++, K_W05+++, K_W06++, K_W09+++

U1 – potrafi przeprowadzić analizy komputerowe z zakresu nieliniowej mechaniki w aspekcie wytrzymałości konstrukcji. / K_U07+++, K_U09+++

K1 - student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K03+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

- warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywna ocena

z egzaminu pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)