Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Silniki pojazdów mechanicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMPCSI-26-SPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Silniki pojazdów mechanicznych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 26/+ ; C12/- ; L 12/+; - sem/-; proj/- ; Razem: 50+

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy dynamiki maszyn / wymagania wstępne: znajomość sił występujących w układach mechanicznych.

Podstawy konstrukcji maszyn / wymagania wstępne: znajomość obliczania

i doboru elementów układów mechanicznych.

Budowa pojazdów / wymagania wstępne: znajomość zasad działania i ogólnej budowy silników spalinowych i ich układów.


Programy:

Kierunek- Mechanika i budowa maszyn / Pojazdy mechaniczne

Autor:

Dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof.WAT

Bilans ECTS:

3,5

Skrócony opis:

Obiegi pracy silników spalinowych, Wskaźniki pracy i charakterystyki silników, Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZI. Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZS. Regulatory prędkości obrotowej. Zasilanie powietrzem silników tłokowych. Urządzenia doładowujące. Dobór silnika do pojazdu mechanicznego. Mechanika układu korbowo-tłokowego. Mechanika układu rozrządu. Obliczanie układu chłodzenia i smarowania. Ekologiczne problemy pracy silników spalinowych. Pomiary parametrów i wyznaczanie charakterystyk silników.

Pełny opis:

Wykład / w zależności od tematyki stosowane będą następujące typy wykładów: konwencjonalny (treść przekazywana będzie bezpośrednio

w gotowej postaci opisowej z obszernym wyjaśnieniem), problemowy (problem naukowy lub praktyczny), konwersatoryjny (przeplatanie będą fragmenty mówione z wypowiedziami słuchaczy lub zadaniami teoretycznymi czy praktycznymi).

1. Obiegi pracy silników spalinowych.

Silniki tłokowe o spalaniu wewnętrznym i ich obiegi. Silniki tłokowe

o spalaniu zewnętrznym i ich obiegi. Obiegi teoretyczne i porównawcze. Wykres indykatorowy silnika tłokowego

2. Wskaźniki pracy i charakterystyki silników.

Parametry indykowane i użyteczne silników. Równanie mocy silnika. Sprawność silnika. Wskaźniki porównawcze silników. Bilans cieplny. Metodyka wyznaczania charakterystyk silników. Charakterystyki prędkościowe i obciążeniowe. Charakterystyki regulacyjne. Charakterystyki pomp wtryskowych.

3. Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZI.

Parametry mieszanki paliwowo-powietrznej. Gaźnikowe i wtryskowe tworzenie mieszanki Zapłon mieszanki i przebieg spalania. Spalanie detonacyjne. Czynniki wpływające na przebieg spalania. Rozwiązania układów wytwarzających mieszankę paliwowo-powietrzną w silnikach ZI

4. Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZS.

Tworzenie mieszanki w silnikach o ZS. Parametry strugi paliwa. Sterowanie jakościowe silnikiem. Procesy w okresie samozapłonu. Przebieg spalania mieszanki niejednorodnej. Wady i zalety komór spalania. Rozwiązania układów wytwarzających mieszankę paliwowo-powietrzną w silnikach ZS.

5. Regulatory prędkości obrotowej.

Zadania regulatorów w silnikach o ZS. Rozwiązania regulatorów mechanicznych i elektronicznych. Korekcja dawki. Działanie sekcji tłoczącej. Regulacja rzędowej pompy wtryskowej. Parametry regulatora. Charakterystyka dawkowania pompy wtryskowej.

6. Zasilanie powietrzem silników tłokowych. Urządzenia doładowujące.

Wymiana ładunku w silniku wolnossącym i doładowanym. Turbosprężarki

i sprężarki mechaniczne. Doładowanie bezsprężarkowe.

7. Dobór silnika do pojazdu mechanicznego.

Siły działające na pojazd w ruchu. Charakterystyka trakcyjna pojazdu. Dobór silnika do pojazdu.

8. Mechanika układu korbowo -tłokowego.

Kinematyka i dynamika układu korbowo -tłokowego. Nierównomierność biegu silnika. Zadania i obliczanie koła zamachowego. Wyrównoważenie silnika. Drgania skrętne wału korbowego. Tłumiki drgań skrętnych. Wyznaczanie obciążeń w mechanizmie korbowym.

9. Mechanika układu rozrządu.

Kinematyka układu rozrządu. Redukcja mas w układzie rozrządu. Dynamika układu rozrządu. Rodzaje krzywek. Krzywka harmoniczna

i syntetyczna. Sterowanie fazami rozrządu silnika. Obliczanie obciążeń mechanizmu rozrządu. Wyznaczanie charakterystyki sprężyny zaworowej.

10. Obliczanie układu chłodzenia i smarowania. Prowadzenie obliczeń pomp cieczy chłodzącej i oleju, dobór chłodnic i wentylatorów.

11. Ekologiczne problemy pracy silników spalinowych.

Toksyczne składniki spalin. Metody oceny emisji związków toksycznych. Reaktory Katalityczne i filtry spalin. Hałas. Rozwiązania analizatorów do pomiaru toksycznych składników spalin.

12. Pomiary parametrów i wyznaczanie charakterystyk silników. Wprowadzenie do zajęć lab. Charakterystyka prędkościowa. Charakterystyka obciążeniowa. Charakterystyka regulacyjna w funkcji kata wyprzedzenia zapłonu. Charakterystyka regulacyjna w funkcji składu mieszanki. Charakterystyka dawkowania pompy wtryskowej.

Literatura:

podstawowa:

• WAJAND J. A., WAJAND J. T.: Tłokowe silniki spalinowe średnio

i szybkoobrotowe, WNT 2005

• BERNHARDT M., DOBRZYŃSKI S., LOTH E.: Silniki samochodowe, WKiŁ 1988.

• OCHWAT S.: Teoria silników spalinowych. Materiały do zajęć laboratoryjnych, skrypt WAT 1991, S-49892.

uzupełniająca:

• Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1 i 2, Politechnika Poznańska 1999.

• Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ 2004.

• Kasedorf J.: Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

• Kasedorf J.: Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / zna budowę i procesy zachodzące podczas pracy silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych/ K_W06, K_W08, K_W 21

W2 /Zna typowe charakterystyki układów napędowych i potrafi prowadzić badania na stanowiskach badawczych K_W18

U1 / Rozumie zasady wykorzystania hybrydowych układów napędowych pojazdów K_U01, K_U08, K_U12, K_U 13

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania i ich wpływ na środowisko. K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

• zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego.

• warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie ocen pozytywnych z ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych.

• warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych są pozytywne oceny

z wszystkich ćwiczeń przewidzianych programem.

• warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego są pozytywne oceny:

z przygotowania oraz wykonanie i zaliczenie sprawozdania.

• warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych są pozytywne oceny

z wykonania zadania domowego.

efekty W1, W2, U1 - sprawdzenie podczas zaliczenia przedmiotu;

efekty U1, K1 - sprawdzenie na ćwiczeniach audytoryjnych;

efekty U1, U2, U3, K1 - sprawdzenie na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Pominąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)