Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa pojazdów wojskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMNWSJ-19Z3-BPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0716) Pojazdy mechaniczne, statki i samoloty Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowa pojazdów wojskowych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C 18/+, razem: 38 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Budowa pojazdów: Ogólna budowa silnika tłokowego. Znajomość podstaw budowy i działania układów samochodu. Cechy pojazdów specjalnych.

Grafika inżynierska: Umiejętność odczytu budowy mechanizmów z prostych rysunków technicznych.


Programy:

III semestr / Mechanika i budowa maszyn /

Specjalności: organizacja transportu i ruchu wojsk; materiały pędne i smary


Autor:

dr inż. Marcin Wieczorek

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta (godz.):

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 18

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 18

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach i innych formach zajęć z udziałem nauczyciela / 10

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 10

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

96 godz. / 3,2 ECTS, przyjęto 3,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli : 48 godz./ 1,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 76 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Przeznaczenie i ogólna budowa kołowych transporterów opancerzonych (KTO) i gąsienicowych wozów bojowych (gwb). Silniki współczesnych gąsienicowych i kołowych wozów bojowych. Układy zasilania powietrzem i paliwem, układy wydechowe, układu rozruchu silników wozów bojowych – budowa i zasada działania. Zintegrowane zespoły napędowe. Ogólny układ konstrukcyjny KTO. Budowa i działanie układu napędowego, hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia KTO. Ogólny układ konstrukcyjny gwb. Budowa i działanie układu napędowego, hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia gwb. Urządzenia dodatkowe i specjalne KTO i gwb.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Ogólna budowa silnika i jego układów / 2

Układ konstrukcyjny silnika spalinowego, zasada pracy silnika dwu i czterosuwowego, wskaźniki pracy silników, układy wspomagające pracę silników spalinowych.

2. Budowa i działanie układów korbowo-tłokowego i rozrządu / 2

Budowa wałów korbowych, korbowodów i tłoków, współdziałanie elementów układu korbowo-tłokowego, budowa mechanizmów przekładniowych, budowa wałów rozrządu i elementów napędu zaworów dolotowych i wylotowych, regulacja układów rozrządu.

3. Budowa układów silnika / 2

Budowa układów zasilania silników o ZI i ZS, budowa układów smarowania i chłodzenia oraz układów rozruchowego i zapłonowego.

4. Historia rozwoju oraz ogólna budowa samochodów opancerzonych i kołowych transporterów opancerzonych / 1

Rys historyczny rozwoju kołowych pojazdów opancerzonych. Przegląd charakterystycznych rozwiązań konstrukcji pojazdów współczesnych. Przewidywane tendencje rozwojowe.

5. Budowa i działanie podstawowych układów silnika KTO Rosomak / 2

Schematy funkcjonalne układów smarowania, chłodzenia, zasilania paliwem, podgrzewacz – rozmieszczenie elementów w kadłubie.

6. Budowa i działanie układu napędowego KTO Rosomak / 1

Automatyczna skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza, przekładnie mostowe, wały i przeguby, zwolnice.

7. Układ kierowniczy i hamulcowy KTO Rosomak / 1

Budowa układu zwrotniczego, mechanizm kierowniczy, rozmieszczenie i działanie układu wspomagania. Hydrauliczny moduł sterujący. Budowa i działanie mechanizmów hamowania. Hamulec postojowy.

8. Kadłub, układ jezdny i ogumienie KTO Rosomak / 1

Budowa kadłuba, wspornik zintegrowany, budowa i działanie zawieszenia (wahacze, element sprężysto-tłumiący, zmiana wysokości położenia nadwozia, koło z wkładką).

9. Pojęcia podstawowe o gąsienicowych wozach bojowych / 2

Rys historyczny, klasyfikacja i główne cechy bojowe gwb. Budowa kadłubów pancernych i wież. Układy ochrony załogi i wyposażenia. Ogólna budowa gwb WP oraz ich charakterystyki bojowe i techniczne.

10. Układy przeniesienia mocy gwb / 4

Klasyfikacja, zadania i podstawowe wymagania układów przeniesienia mocy. Budowa i działanie sprzęgła wielotarczowego, skrzyń biegów i przekładni bocznych. Klasyfikacja i działanie mechanizmów skrętu w pojazdach gąsienicowych WP. Hydromechaniczne układy przeniesienia mocy.

11. Mechanizmy gąsienicowe i zawieszenia gwb / 2

Klasyfikacja i zadania mechanizmów gąsienicowych i zawieszeń. Budowa i działanie gąsienicowego układu jezdnego PT-91, Leopard2 i BWP 11.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Budowa i rozmieszczenie silników w pojazdach wojskowych / 2

Rozmieszczenie elementów układu zasilania, smarowania i chłodzenia silników w podstawowych pojazdach WP.

2. Rozwiązania układów korbowo-tłokowego i rozrządu w silnikach pojazdów wojskowych / 2

3. Ogólny układ konstrukcyjny KTO Rosomak. Rozmieszczenie elementów układów silnika i pojazdu. Miejsce pracy kierowcy KTO Rosomak (ćwiczenie ze sprzętem) / 2

4. Budowa i działanie układu pneumatycznego i hydraulicznego KTO Rosomak (ćwiczenie ze sprzętem) / 2

5. Budowa i działanie układów jezdnego, kierowniczego, hamulcowego KTO Rosomak (ćwiczenie ze sprzętem) / 2

6. Przegląd budowy i wykorzystanie układów specjalnych KTO Rosomak (ćwiczenie ze sprzętem) / 2

7. Praktyczne zapoznanie z ogólną budową gwb WP (T-72, PT-91, BWP, MTLB) / 2

8. Praktyczne zapoznanie z rozmieszczeniem, budową i działaniem mechanizmów układu napędowego gąsienicowych wozów bojowych / 2

9. Metody pokonywania przeszkód terenowych przez gwb /2

Przystosowanie gąsienicowych wozów bojowych do pokonywania głębokich przeszkód wodnych po dnie lub pływaniem. Wyposażenie specjalne tych pojazdów (trały, urządzenia spycharkowe, wyrzutnie ładunków wydłużonych)

Literatura:

Podstawowa:

• M.Karczewski, L.Szczęch, G.Trawiński, Silniki pojazdów samochodowych, WSiP, Warszawa 2013.

• Kołowy Transporter Opancerzony 8x8 Rosomak, Instrukcja eksploatacji. Opis i użytkowanie, WZM Siemianowice Śląskie, 2006 (lub późniejsze).

• T. Koszycki, J. Wysocki, Budowa pojazdów gąsienicowych, Skrypt WAT 1989, (S-49213).

• DWLąd, SWPiZ, Czołg Leopard 2 opis, cz. 1 i 2, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

• Instrukcje pojazdów wojskowych, Wydawnictwo MON.

• Czasopisma techniczno-wojskowe (Nowa Technika Wojskowa, Raport- Wojsko-Technika-Obronność, Przegląd Sił Zbrojnych, Samochody Specjalne, Wojsko i Technika, Technika i Vooruzenie, Military Technology).

Efekty uczenia się:

W1 / Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i właściwości bojowych i technicznych gąsienicowych i kołowych wozów bojowych ich zespołów, urządzeń, systemów i układów / W_38B04_5, W_38C01_3, W_SW_2

U1 / Potrafi oceniać właściwości techniczne środków transportu oraz dobierać je do realizacji zadań / U_38B04_5, U_38C01_2

K1 / Jest gotów do samokształcenia i rozwijania swojej wiedzy w zakresie pojazdów wojskowych / K_38B04_4, K_38C01_4, K_SW_1, K_K01, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Wykład zaliczany jest na podstawie: ocen ze sprawdzianów.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: ocen bieżących z odpowiedzi ustnych i pisemnych, ocen z realizowanych zadań i opracowań.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: cząstkowych pisemnych sprawdzianów pisemnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: uzyskanie pozytywnej oceny średniej ze sprawdzianów pisemnych oraz uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów W1, U1 - weryfikowane jest weryfikowane jest podczas pisemnych zaliczeń.

Osiągnięcie efektów U1, K1 - sprawdzane jest podczas konwersacji na wykładzie oraz realizacji ćwiczeń.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)