Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSM-53-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/- ; C/- ; L/-; - sem/30; - proj/- ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Ujęte w planie studiów

Programy:

VII / MECHANIKA I BUDOWA MASZYN /Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Autor:

Dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. WAT

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /0

2. Udział w laboratoriach /0

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /0

4. Udział w projektach /0

5. Udział w seminariach /30

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 30

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu (1+2+3+4+5) / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 12

14. Udział w egzaminie / 0

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta (Ʃ poz. 1÷13) 76,5 / 30 = 2,55 = 3,0 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli (Ʃ poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 34,50 / 30 = 1,15 = 1,0 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym (Ʃ poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 60 / 30 = 2,0 = 2,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Organizacja i przebieg dyplomowania. Dokumenty normujące tok dyplomowania. Wymagania formalne. Zagadnienia prawne związane z realizacją pracy dyplomowej. Wybrane problemy ochrony praw autorskich i ochrony patentowej. Ogólne zasady opracowywania biogramów i Curriculum Vitae. Przygotowanie i przedstawienie przez studentów przyjętej koncepcji realizacji tematu pracy dyplomowej. Dobór i analiza literatury. Sformułowanie celu i przedstawienie zakresu pracy dyplomowej. Prezentacja i dyskusja przyjętych sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej. Przygotowanie prezentacji i referatu do obrony.

Pełny opis:

Seminaria / bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości, wymiana zdań między nauczycielem i studentami oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

1. Organizacja i przebieg dyplomowania. Dokumenty normujące tok dyplomowania, wymagania formalne. - 4 godz.

2. Zagadnienia prawne związane z realizacją pracy dyplomowej. Wybrane problemy ochrony praw autorskich i ochrony patentowej.Ogólne zasady opracowywania biogramów i Curriculum Vitae - przykłady 4 godz.

3. Przygotowanie i przedstawienie przez studentów przyjętej koncepcji realizacji tematu pracy dyplomowej - 4 godz.

4. Dobór i analiza literatury. Sformułowanie celu i przedstawienie zakresu pracy dyplomowej - 2 godz.

5. Prezentacja i dyskusja przyjętych sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy dyplomowej - 4 godz.

6. Przygotowanie prezentacji i referatu do obrony, dyskusja- 10 godz.

Literatura:

podstawowa:

• K. Baczewski, St. Ochwat: Zasady realizacji prac dyplomowych w Wydziale Mechanicznym WAT (Sygnatura S-53709), 1997r.

• B. Osuchowska: Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika. Wyd. PTWK, Warszawa, 1988r.

• A. Wiszniewski: Jak przekonująco mówić i przemawiać. Wyd. Text, Warszawa, Wrocław, 1999r.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu mechatroniki) K_W07.

W2 / Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechatroniki i diagnostyki samochodowej /K_W08.

W3 / Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu mechaniki i budowy maszyn K_W10.

W4 / Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej /K_W11.

U1 / Potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik ( ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) w środowisku zawodowym i innych środowiskach, także w j. angielskim w zakresie mechaniki i budowy maszyn/ K_U02

U2/ Potrafi przygotować i przedstawić w j. polskim i angielskim krótkie doniesienie naukowe w zakresie mechaniki i budowy maszyn, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych / K_U03

U3/ Potrafi przygotować i przedstawić w j polskim i angielskim prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn/ K_U04

K1/ Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/K_K01

K2/ Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechaniki i budowy maszyn i innych aspektów działalności inżyniera- mechanika: podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia/K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

• warunkiem koniecznym do zaliczenia jest przedstawienie projektu prezentacji i referatu obejmującego tematykę pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Pominąć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)