Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i projektowanie stacji diagnostycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSM-51-OPSD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i projektowanie stacji diagnostycznych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24 / x ; C 10/+ ; L -; 16 sem /+ ; 10 proj /+ ; Razem: 60x

Przedmioty wprowadzające:

Diagnostyka samochodów / wymagania wstępne: znajomość zasad działania systemów diagnostyki pokładowej i diagnostyki układów decydujących o bezpieczeństwie jazdy. Umiejętność diagnostycznej oceny silnika z wykorzystaniem diagnostyki szeregowej.

Systemy informatyczne w diagnostyce samochodów / wymagania wstępne: zapoznanie się z możliwością stosowania komputerowych systemów diagnostycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji diagnostycznej.


Programy:

I / mechanika i budowa maszyn / mechatronika i diagnostyka samochodów

Autor:

mgr inż. Józef GWARDYS

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

60 godz. /24 wykł.; 10 ćwicz; proj.10; sem. 16 / 5 pkt. ECTS ; egzamin

1. Udział w wykładach /24

2. Udział w ćwiczeniach /10

3. Udział w projektach /10

4. Udział w seminariach /16

5. Samodzielne przygotowanie do seminarium. /16

6. Samodzielne przygotowanie do projektów. /20

7. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 19,2

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10

9. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 9

10. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 24

11. Udział w egzaminie / 2

12. Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 160,2 / 5,0 ECTS

13. Zajęcia z udziałem nauczycieli 71 / 2,5 ECTS

14. Zajęcia o charakterze praktycznym 82 / 2,5 ECTS


Skrócony opis:

System badań technicznych pojazdów samochodowych w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów. Organizacja, zakres i sposoby oceny stanu technicznego pojazdów w ramach badań technicznych Wymagane wyposażenie i sposób jego wykorzystania na stacji kontroli pojazdów w ramach badań technicznych pojazdów. Systemy informatyczne wykorzystywane na stacji kontroli pojazdów.

Pełny opis:

Wykład / Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, dyskusja.

System badań technicznych pojazdów samochodowych:

Podstawy prawne badań technicznych pojazdów. Rodzaje i zakres badań technicznych pojazdów. Podstawy prawne funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Szkolenie diagnostów./ 6

Organizacja i funkcjonowanie stacji diagnostycznych:

Rodzaje stacji i wymagana infrastruktura techniczna. Zasady projektowania stacji diagnostycznych. Zarządzanie stacją diagnostyczną z wykorzystaniem systemu jakości. Kalkulacja kosztów w działalności stacji diagnostycznej. Problemy bezpieczeństwa i ekologii. / 6

Organizacja badań technicznych i wyposażenie stacji diagnostycznej.

Metody oceny stanu technicznego pojazdów. Sposoby identyfikacji pojazdów. Aparatura do diagnozowania układów silnika. Aparatura do diagnozowania układu zawieszenia i jezdnego. Metody ocena stanu technicznego amortyzatorów. Aparatura do diagnozowania układu kierowniczego i hamulcowego. Pomiar opóźnienia hamowania. Przyrządy i aparatura do diagnozowania instalacji elektrycznej. Zasady ustawiania świateł. Systemy informatyczne w diagnozowaniu pojazdów. / 12

Ćwiczenia / Ćwiczenia z praktycznym wykonaniem badań i sprawdzeń wybranych układów samochodu. Obliczenia i kalkulacje związane z funkcjonowaniem stacji diagnostycznych.

1. Kalkulacja kosztów w działalności stacji diagnostycznej./ 2

2. Pomiar przepuszczalności światła przez szyby samochodu./2

3. Metody ocena stanu technicznego amortyzatorów. /2

4. Obliczanie wskaźnika skuteczności hamowania. /2

5. Kontrola oświetlenia pojazdu. /2

Seminaria

Wykonanie opracowań związanych z organizacją i funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów oraz zakresem i metodami wykonywania badań technicznych pojazdów.

Projekt przejściowy

Organizacja stacji diagnostycznej i jej wyposażenie. Organizacja i zakres badań technicznych pojazdów samochodowych.

Literatura:

podstawowa:

 S. NIZIŃSKI - „Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych” – 1999

 J. BIEDROŃSKA, J. FIGASZEWSKI, K. KOZAK, A. LISIK, W MIKOŚ-RYTEL „Projektowanie obiektów motoryzacyjnych” – 2008

 G. BORUTA, A. PIĘTAK – „Mechatronika samochodu-układy bezpieczeństwa czynnego i biernego” – 2012

 C. BOCHEŃSKI - „Badania kontrolne samochodów” – 2000

 K.SITEK, S. SYTA – „Badania stanowiskowe i diagnostyka” - 2011

uzupełniająca:

 J. MERKISZ - „Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych” – 2008

 C. WHITE – „Kody usterek” – 2006

 M.DĄBROWSKI, S. KOWALCZYK, G.TRAWIŃSKI – „Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych”.

 J. MAZUR, W. ŻAGAN – „Samochodowa technika świetlna” - 1997

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 – Student ma szczegółową wiedzę w zakresie pojazdów mechanicznych, mechatroniki i diagnostyki samochodowej.

Posiada szczegółowa wiedzę w zakresie zasad, warunków i metodyki badań diagnostycznych oraz analizy uzyskanych wyników. /K_W08, K_W10

W2 – Student zna metody badań diagnostycznych bezprzyrządowych i przyrządowych; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniami diagnostycznymi/ K_W08, K_W10

U1 - Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i wykorzystywać je w opracowywaniu zagadnień dotyczących diagnostyki pojazdów./K_U01, K_U03, K_U14

U2 – Student potrafi praktycznie dobrać metody diagnostyczne do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń w fazie ich eksploatacji /K_U20, K_U22

K1 – Student potrafi myśleć i ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej/ K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu,

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z przygotowania do ćwiczeń oraz wykonania sprawdzeń, obliczeń i zaliczenia sprawozdań.

Seminaria zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z zadanych do wykonania opracowań.

Projekt przejściowy zaliczany jest na podstawie: pozytywnej oceny z wykonania wszystkich zagadnień związanych z tematem projektu.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń, seminariów i projektu przejściowego.

efekty W1, W2, - sprawdzane są na egzaminie pisemnym i ćwiczeniach, oraz realizacji projektu przejściowego.

efekty U1, U2, K1 - sprawdzane są w czasie realizacji seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)