Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka samochodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSI6-DS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka samochodów
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24 / x ; C - ; L 16/+; sem - ; 20 proj /+ ; Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

 Silniki pojazdów mechanicznych /wymagania wstępne: znajomość silników i procesów podczas wytwarzania i spalania mieszanki paliwowo-powietrznej, dolotu powietrza i wylotu spalin


 Urządzenia elektryczne pojazdów / wymagania wstępne: znajomość budowy i działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących wyposażenie pojazdów.


Programy:

VI / mechanika i budowa maszyn / mechatronika i diagnostyka samochodów

Autor:

Mgr inż. Józef GWARDYS

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

60 godz. /24 wykł.; 16 lab;20 proj./ - 5 pkt. ECTS ; egzamin

1. Udział w wykładach /24

2. Udział w laboratoriach /16

3. Udział w projektach /20

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 19

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 24

6. Samodzielne przygotowanie do projektów / 40

7. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 9

8. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 24

9. Udział w egzaminie / 2

10. Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 178 / 5,0 ECTS

11. Zajęcia z udziałem nauczycieli 71 / 2,5 ECTS

12. Zajęcia o charakterze praktycznym 100 / 2,5 ECTS


Skrócony opis:

Wymagania dotyczące ograniczenia emisji związków toksycznych ze źródeł silnikowych. Diagnostyka ogólna. Ogólne zasady działania systemu OBD. Testy diagnostyczne systemu OBDII/EOBD. Metody diagnozowania silnika i jego układów. Diagnostyka samochodów w zakresie układów bezpieczeństwa jazdy (podwozia). Metody i urządzenia diagnostyczne do diagnozowania instalacji elektrycznej oraz zespołów elektronicznych. Diagnozowanie nadwozia samochodu. Aspekty prawne i organizacja badań technicznych samochodów

Pełny opis:

Wykład / Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, dyskusja.

1. Diagnozowanie szczegółowe układów silnika:

Diagnozowanie szczegółowe układu tłokowo-korbowego, i rozrządu silnika spalinowego. Diagnozowanie układu zasilania powietrzem i paliwem silnika spalinowego. Pomiar toksyczności spalin i hałasu zewnętrznego pojazdu. Pomiar szczelności przestrzeni nadtłokowej cylindrów silnika. Diagnozowanie układu chłodzenia i olejenia silnika / 6

2. Diagnozowanie elektronicznych układów sterowania:

Szczegółowe diagnozowanie systemu sterowania wtryskiem paliwa. Szczegółowe diagnozowanie systemu sterowania układem zapłonowym silnika o zapłonie iskrowym/4

3. Diagnostyka pokładowa (OBD)

System OBD i EOBD. Monitory i testy emisyjne, gniazdo diagnostyczne, kody usterek. Diagnostyka szeregowa i równoległa silnika./4

4. Diagnozowanie szczegółowe układów podwozia.

Diagnozowanie układu napędowego, kierowniczego i jezdnego. Diagnozowanie układu hamulcowego. Kryteria oceny stanu technicznego. Ocena stanu technicznego układu hamulcowego, ABS/ASR i amortyzatorów. Ocena stanu technicznego ogumienia pojazdu. Wyważanie kół./4

5. Diagnozowanie nadwozia, źródeł prądu i instalacji elektrycznej samochodów.

Diagnozowanie obwodu zasilania, rozruchu i oświetlenia pojazdu, metody i urządzenia. Metody diagnozowania nadwozia samochodu i jego identyfikacja. Pomiar punktów bazowych i geometrii kół i osi samochodu. Diagnozowanie układów klimatyzacji samochodu./4

6. Badania techniczne samochodów

Aspekty prawne, zakres sprawdzeń i metody oceny stanu technicznego samochodów stosowane w badaniach technicznych./2

Laboratoria / Ćwiczenia laboratoryjne z praktycznym wykonaniem badań i sprawdzeń wybranych układów samochodu

1. Pomiar toksyczności spalin i hałasu zewnętrznego pojazdu./2

2. Pomiar szczelności przestrzeni nadtłokowej cylindrów silnika./2

3. Kody usterek, diagnostyka szeregowa i równoległa silnika./2

4. Ocena stanu technicznego układu hamulcowego, ABS/ASR i amortyzatorów./2

5. Ocena stanu technicznego ogumienia pojazdu. Wyważanie kół./2

6. Pomiar punktów bazowych i geometrii kół i osi samochodu./3

7. Diagnozowanie układów klimatyzacji samochodu./3

Projekt przejściowy

Diagnozowanie układów silnika, podwozia i nadwozia samochodu. Urządzenia i przyrządy./20

Literatura:

podstawowa:

 Stanisław NIZIŃSKI - „Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych” – 1999

 Jerzy MERKISZ – „Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych” – 2008

 Uwe ROKOSCH – „Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD” – 2007

 M.DĄBROWSKI, S. KOWALCZYK, G.TRAWIŃSKI – „Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych”.- 2011

uzupełniająca:

 Krzysztof TRZECIAK – „Diagnostyka samochodów osobowych” -2003

 Cezary BOCHEŃSKI - „Badania kontrolne samochodów” – 2000

 Charles WHITE – „Kody usterek” – 2006

 Grzegorz BORUTA, Andrzej PIĘTAK – „Mechatronika samochodu- układy bezpieczeństwa czynnego i biernego” - 2012

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie zasad, warunków i metodyki badań diagnostycznych oraz analizy uzyskanych wyników pomiarów wykonanych prostymi urządzeniami diagnostycznymi / K_W09, K_W18

W2 / Student zna metody badań diagnostycznych bezprzyrządowych i przyrządowych; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniami diagnostycznymi / K_W09, K_W18

U1 / Student potrafi posługiwać się prostymi urządzeniami diagnostycznymi w zakresie oceny stanu technicznego wybranych zespołów, węzłów i połączeń występujących w maszynach i urządzeniach. / K_U02, K_U14, K_U22

U2 / Student potrafi praktycznie dobrać metody diagnostyczne do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń w fazie ich eksploatacji./ K_U01, K_U02, K_U22

K2 / Student nabywa umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za własną pracę; ma świadomość wpływu zużycia maszyn na pozatechniczne aspekty ich eksploatacji / K_K02, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu,

 Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z przygotowania do ćwiczeń oraz wykonanie i zaliczenie sprawozdania.

 Projekt przejściowy: Warunkiem zaliczenia projektu przejściowego jest wykonanie wszystkich zagadnień związanych z tematem projektu.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektu przejściowego.

 efekty W1, W2, U1 - sprawdzenie są na egzaminie pisemnym i w czasie realizacji projektu przejściowego;

 efekty W1, W3, U2 - sprawdzane są w czasie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)