Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczna eksploatacja samochodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSI-77-TES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniczna eksploatacja samochodów
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+ ; C -/- ; L 12/+; - P/- ; - S/-; Razem: 30 godz., 2,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Silniki pojazdów mechanicznych I wymagania wstępne: znajomość budowy i zasad działania układów silnika.

Podwozia i nadwozia I wymagania wstępne; znajomość budowy i zasad działania zespołów pojazdów.

Motoryzacyjne skażenie środowiska J wymagania wstępne: znajomość źródeł zagrożeń środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka na skutek rozwoju motoryzacji.

Diagnostyka samochodów I wymagania wstępne: znajomość metod oceny stanu technicznego silnika i zespołów pojazdów.

Urządzenia elektryczne pojazdów I wymagania wstępne: znajomość budowy i działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących wyposażenie pojazdów.

Programy:

VII semestr / Mechanika i budowa maszyn / Mechatronika i diagnostyka

samochodów

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /18

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych /

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 12

4. Udział w ćwiczeniach projektowych /

5. Udział w seminariach /

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/14,4

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych /12

(nakład pracy stu- 9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych /

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium /

11. Udział w konsultacjach / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu /

13. Przygotowanie do zaliczenia /12

14. Udział w egzaminie /

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

72,9 godz. /2,5.ECTS, przyjęto 2,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 34,5 godz/1,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Suma poz. 1-10) 56,4 godz./2,0 ECTS

Skrócony opis:

Techniczna eksploatacja układów silnika: tłokowo-korbowego i rozrządu, smarowania, chłodzenia, zasilania paliwem, powietrzem, klimatyzacji. Techniczna eksploatacja układów napędowego, jezdnego, kierowniczego i hamulcowego. Techniczna modułu eksploatacja instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu. Warunki eksploatacji samochodów. Eksploatacja samochodów w warunkach zimowych.

Pełny opis:

Wykłady I w zależności od tematyki stosowane będą następujące typy wykładów: konwencjonalny (treść przekazywana będzie bezpośrednio w gotowej postaci opisowej z obszernym wyjaśnieniem), problemowy (problem naukowy lub praktyczny),

Pełny opis modułu konwersatoryjny (przeplatanie będą fragmenty mówione z wypowiedziami słuchaczy lub zadaniami teoretycznymi czy praktycznymi).

1. Techniczna eksploatacja układu tłokowo-korbowego i rozrządu -2 godz.

Warunki pracy i ich wpływ na intensywność zużycia elementów układu tłokowo-korbowego i rozrządu. Wpływ zużycia elementów układu tłokowo-korbowego rozrządu na parametry efektywne silnika i toksyczność spalin. Diagnostyczne metody oceny przestrzeni nadtłokowej. Warunki pomiaru ciśnienia sprężania.

2. Techniczna eksploatacja układu zasilania powietrzem silnika - 2 godz.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i ich wpływ na zużycie elementów silnika. Filtry powietrza silników pojazdów mechanicznych. Materiały filtracyjne. Filtracja powietrza w cyklonach i multicyklonach. Charakterystyki filtru przegrodowego i bezwładnościowego. Zasady obsługiwania filtrów powietrza.

3. Techniczna eksploatacja układu chłodzenia silnika - 1 godz.

Warunki sprawności technicznej układu chłodzenia. Wpływ stanu cieplnego

silnika na jego pracę i trwałość. Właściwości eksploatacyjne płynów

stosowanych do chłodzenia silników. Czynności obsługowe i diagnostyczne.

4. Techniczna eksploatacja układu smarowania silnika - 1 godz.

Warunki sprawności technicznej układu smarowania silnika. Nagary i laki

oraz ich wpływ na pracę silnika. Filtracja oleju w silniku. Obsługiwanie układu

smarowania.

5. Techniczna eksploatacja układu zasilania paliwem silnika - 2 godz.

Warunki pracy i warunki sprawności technicznej układu zasilania paliwem.

Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku i ciśnienia wtrysku na osiągi silnika. Obsługiwanie układu zasilania paliwem silników MPI i GDI.

6. Eksploatacja pojazdów w warunkach zimowych - 2 godz.

Charakterystyka warunków zimowych. Wpływ niskiej temperatury otoczenia na

rozruch silnika spalinowego oraz pracę jego układów. Zasady eksploatacji pojazdów w warunkach zimowych. Metody i środki wspomagania rozruchu silnika w niskiej temperaturze.

7. Techniczna eksploatacja układu klimatyzacji samochodu - 2 godz.

Wpływ warunków klimatycznych wewnątrz pojazdu na bezpieczeństwo ruchu

i komfort jazdy. Właściwości czynników chłodniczych. Filtracja powietrza do wnętrza pojazdu. Zasady eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych. Ocena stanu

technicznego i obsługiwanie układu klimatyzacji.

8. Techniczna eksploatacja układów: jezdnego, kierowniczego i napędowego

samochodu - 2 godz.

Warunki pracy i warunki sprawności technicznej oraz obsługiwanie układów:

jezdnego, kierowniczego i napędowego. Zasady racjonalnej eksploatacji ogumienia. Luz kierowniczy. Czynności obsługowe i diagnostyczne.

9. Techniczna eksploatacja układu hamulcowego samochodu - 2 godz.

Warunki sprawności technicznej układu hamulcowego. Wskaźnik skuteczności

hamowania. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne układu hamulcowego i instalacji pneumatycznej samochodu.

1O.Techniczna eksploatacja instalacji elektrycznej samochodu - 2 godz.

Wpływ warunków użytkowania na stan techniczny akumulatorów. Zasiarczanienie akumulatorów. Obsługiwanie źródeł prądu i rozruszników. Metody oceny stanu technicznego akumulatorów.

Literatura:

podstawowa:

• Baczewski K., Hebda M.: Filtracja płynów eksploatacyjnych, MCNEMT, 1997

• Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie, WKŁ, 2005

• Dziubak T.: Filtracja powietrza wlotowego do silników spalinowych

pojazdów mechanicznych, WAT, 2072

• Hebda M.: Eksploatacja samochodów, ITE, 2006

• Niziński S.: Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych, Bellona,

1999

• SITEK K.: Diagnostyka samochodowa, WKŁ, 2006

uzupełniająca:

• Kasedorf J., Woisetschlager E.: Układy wtryskowe benzyny sprawdzanie

i regulacja, WKŁ, 2000

• Pszczółkowski J.: Analiza i modelowanie procesu rozruchu silników o

zapłonie samoczynnym, WAT, 2009

Efekty uczenia się:

W1 - Ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia urządzeń, obiektów systemów technicznych, w tym szczególnie eksploatacji technicznej, sposobu zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych, diagnostyki maszyn, realizacji procesu technologicznego naprawy maszyn, które umożliwiają ich poprawną eksploatację /K_W23.

W2 - Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie organizacji użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych IK_W27.

U1 - Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne /K_U12.

U2 - Student potrafi planować i przeprowadzać pomiary diagnostycznych wielkości fizycznych urządzeń mechanicznych i mechatronicznych oraz w przypadku wykrycia błędów — przeprowadzić ich diagnozę / K_U 14.

K1 - Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_KO1.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie; zaliczenia.

• zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego.

• warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze

sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie pozytywnych ocen z wszystkich ćwiczeń przewidzianych programem. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego są pozytywne oceny: z przygotowania oraz wykonanie i zaliczenie sprawozdania.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

• efekty W1 i W2 weryfikowane są podczas sprawdzianu pisemnego,

• efekty Ul, U2 i K1 weryfikowane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty

kształcenia na poziomie 6 1-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia

na poziomie 5 1-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzai otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)