Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSI-77-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 30/+, razem: 30 godz., 3,0 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne dotyczące tematyki

pracy dyplomowej.


Programy:

VII semestr / Mechanika i budowa maszyn / Urządzenia i zastosowania produktów naftowych; Mechatronika i diagnostyka samochodowa; Pojazdy samochodowe i specjalne

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 0

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 30

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 30

11. Udział w konsultacjach / 4,5

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 12

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

76,5 godz. / 2,55 ECTS, przyjęto 3,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 34,5 godz. / 2,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Σ1÷10): 60 godz. / 2,0 ECTS


Skrócony opis:

Wytyczne wydziałowe i uczelniane dotyczące pracy dyplomowej inżynierskiej i egzaminu dyplomowego. Przedstawienie przez studentów koncepcji realizacji zadania dyplomowego. Techniki pisania prac dyplomowych inżynierskich. Unikanie plagiatów podczas pisania pracy dyplomowej inżynierskiej. Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego Przygotowanie do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych inżynierskich.

Pełny opis:

Seminarium / prezentacje multimedialne i praca własna studentów

1. Organizacja i przebieg procesu dyplomowania na studiach I stopnia / 2 /

Dokumenty normujące tok dyplomowania. Wymagania formalne.

Zasady oceniania pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta.

2. Koncepcja realizacji zadania dyplomowego / 4 /

Przygotowanie i przedstawienie przez studentów przyjętej koncepcji realizacji zadania dyplomowego.

3. Zagadnienia prawne związane z realizacją pracy dyplomowej / 1 /

Wybrane problemy ochrony praw autorskich i ochrony patentowej

związane z realizacją pracy dyplomowej inżynierskiej.

4. Wytyczne wydziałowe i uczelniane dotyczące pracy dyplomowej / 1 /

Wymagania edytorskie – układ tekstu na stronie, sposób prezentacji

rysunków (w tym wykresów), tabel, bibliografii i odwołań do literatury.

5. Techniki pisania prac dyplomowych inżynierskich / 2 /

Omówienie układu pracy dyplomowej inżynierskiej. Struktura poszczególnych

rozdziałów i ich rola w całości pracy dyplomowej. Unikanie plagiatów podczas

pisania pracy dyplomowej inżynierskiej.

6. Zasady opracowywania i wygłaszania prezentacji multimedialnej / 2 /

Przegląd stosowanych technik przekazu wizualnego i podstawowych zasad posługiwania się pomocami.

7. Prezentacje stanu zaawansowania prac dyplomowych i przygotowanie

do egzaminu dyplomowego / 18 /

Dyskusja sposobów rozwiązania zadań wynikających z tematu pracy

dyplomowej inżynierskiej. Prezentacje stanu zaawansowania prac

dyplomowych inżynierskich. Prezentacja syntetycznych odpowiedzi

na pytania egzaminacyjne w ramach danej specjalności

Literatura:

Podstawowa:

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, Warszawa 2000.

Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001.

Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 1999.

Kossowski R. (oprac.), Zasady procesu dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, WAT, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

Baczewski K., Ochwat S., Zasady realizacji prac dyplomowych w Wydziale Mechanicznym WAT (Sygnatura BG WAT S-53709), 1997.

Osuchowska B., Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i techniczne, Wydawnictwo PTWK, Warszawa 1988.

Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Wydawnictwo Text, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

W1 / zna wymagania dotyczące pracy dyplomowej inżynierskiej i jej zawartości, zasady oceniania pracy dyplomowej i kryteria ocen końcowych ze studiów / K_W09, K_W25

U1 / potrafi wykorzystać poznane techniki podczas pisania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz prezentacji tej pracy / K_U01, K_U02, K_U03, K_U25

K1 / ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechaniki i budowy maszyn i innych aspektów działalności inżyniera-mechanika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały / K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowania i wygłoszenia prezentacji dotyczącej tematyki realizowanej pracy dyplomowej.

Osiągnięcie efektów W1, U1 – weryfikowane jest na podstawie przygotowanych

i przedstawionych prezentacji dotyczących realizowanej pracy dyplomowej.

Osiągnięcie efektu W1, U1 – sprawdzane jest na podstawie przygotowanych

i przedstawionych prezentacji dotyczących realizowanej pracy dyplomowej.

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzane jest na podstawie aktywności studentów na seminarium.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął

zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)