Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogniwa paliwowe i napędy hybrydowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSI-77-OPiNH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogniwa paliwowe i napędy hybrydowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, C / , L 8/+, razem: 20 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Termodynamika techniczna / wymagania wstępne: znajomość obiegów termo-dynamicznych silników cieplnych, praw gazowych.

Silniki pojazdów mechanicznych / wymagania wstępne: znajomość budowy i działania podstawowych układów silnika spalinowego


Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność


VII semestr / Mechanika i budowa maszyn / Mechatronika i diagnostyka samo-chodowa


Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz

1. Udział w wykładach / 12

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 8

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9,6

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 8

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 3

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 8,0

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

48,6 godz. /1,5 ECTS, przyjęto 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 23,0 godz./ 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10) 37,6 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Paliwa alternatywne. Elektryczne układy napędowe pojazdów. Pojazdy elek-tryczne. Ogniwa paliwowe. Napędy hybrydowe. Alternatywne napędy pojazdów. Pomiary parametrów ogniw paliwowych i hybrydowych układów napędowych

Pełny opis:

Wykłady /prezentacja z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych

1. Paliwa alternatywne / 2 / Charakterystyka paliw gazowych. Charaktery-styka paliw alkoholowych. Wykorzystanie olejów roślinnych. Perspekty-wy wykorzystania paliw odnawialnych. Wodór. Otrzymywanie, dystrybu-cja i przechowywanie wodoru. Zasilanie wodorem. Bezpieczeństwo sto-sowania paliwa wodorowego

2. Elektryczne układy napędowe pojazdów / 2 / Moc prądu elektrycznego. Napięcie i natężenie prądu. Prąd stały lub przemienny. Zasilanie elek-tryczne układów wspomagających pojazdu.

3. Pojazdy elektryczne./ 2/ Napędy elektryczne pojazdów. Silniki pojazdów elektrycznych. Układy sterowania silnikami elektrycznymi. Rozwiązania pojazdów elektrycznych.

4. Ogniwa paliwowe./ 2 / Zasada działania ogniw paliwowych. Rodzaje ogniw paliwowych. Zastosowanie ogniw paliwowych w pojazdach. Roz-wiązania ogniw paliwowych w napędach pojazdów

5. Napędy hybrydowe./ 2/ Rodzaje hybrydowych układów napędowych. Rozwiązania hybrydowych układów napędowych. Akumulatory energii: mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne. Ultrakondensatory.

6. Alternatywne napędy pojazdów./ 2/ Napęd turbinowy. Charakterystyka napędu turbinowego. Właściwości trakcyjne pojazdów z napędem turbi-nowym.

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Elektroliza wody. / 2/ Pomiar wydajności i sprawności układu wytwarza-nia wodoru do zasilania ogniw paliwowych.

2. Charakterystyka ogniwa paliwowego. / 2 / Wykonanie pomiarów właści-wości ogniwa paliwowego.

3. Charakterystyka elektrycznego układu napędowego. / 2/ Pomiar własno-ści i sprawności elektrycznego układu napędowego.

4. Bilans energii układu hybrydowego z ogniwem paliwowym. / 2/ Pomiar własności i sprawności hybrydowego układu napędowego

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński, Silniki pojazdów samocho-dowych, WSiP, Warszawa 2013

2. J. A. Wajand, J. T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio

i szybkoobrotowe, WNT 2005

3. M. Bernhardt, S. Dobrzyński, E. Loth, Silniki samochodowe, WKiŁ 1988.

4. J. Merkisz, I. Pielecha, Alternatywne napędy pojazdów. Politechnika Poznańska 2006.

Uzupełniająca:

1. J. Merkisz, Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1 i 2, Poli-technika Poznańska 1999

2. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

3. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

4. Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ 2004

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunko-wego

W1 / posiada uporządkowaną teoretyczne wiedzę w zakresie budowy, konstrukcji i zasad funkcjonowania ogniw paliwowych i napędów hybrydowych/ K_W06.

W2 / Zna i rozumie typowe technologie inżynierskie, ma orientację w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych budowy pojazdów / K_W21

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01.

U2 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożli-wiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne i elektromechaniczne. /K_U12

K1 / Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znacze-nia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych wszystkich ocen z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz ocen wykonanych sprawozdań laboratoryjnych.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Osiągnięcie efektu W1 i W2 - weryfikowane jest podczas kolokwium

Osiągnięcie efektu U1 i U2. - sprawdzane jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzanie jest podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)