Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogniwa paliwowe i napędy hybrydowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSI-27-OPiNH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogniwa paliwowe i napędy hybrydowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; C / ; L 14/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

 Termodynamika techniczna.

Wymagania wstępne: znajomość obiegów termodynamicznych silników cieplnych, praw gazowych.

 Podstawy konstrukcji maszyn.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw projektowania konstrukcji i urządzeń.

 Silniki pojazdów mechanicznych.

Wymagania wstępne: Znajomość budowy i działania podstawowych układów silnika spalinowego


Programy:

semestr V / logistyka / logistyka w motoryzacji

Autor:

dr inż. Leszek Szczęch

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /16

2. Udział w laboratoriach /14

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /0

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 21

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

7. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 4,5

8. Przygotowanie do egzaminu (1+2+3+4+5) / 0

9. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 12

10. Sumaryczne obciążenie pracą studenta ( poz. 1÷13) 83 / 30 = 2,68 =

2 pkt ECTS

11. Zajęcia z udziałem nauczycieli ( poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 34,5 / 30 = 1,15 = 2,5 pkt ECTS

12. Zajęcia o charakterze praktycznym ( poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 35 / 30 = 1,17 = 2,5 pkt ECTS


Skrócony opis:

Paliwa alternatywne. Wykorzystanie układów elektrycznych w pojazdach. Wykorzystanie układów elektrycznych w pojazdach. Ogniwa paliwowe. Pojazdy elektryczne. Napędy hybrydowe. Alternatywne napędy pojazdów. Pomiary parametrów silników i układów napędowych.

Pełny opis:

Wykład/wykłady z wykorzystaniem sprzętu audio-wizualnego

1. Paliwa alternatywne. / 4 godz.

Charakterystyka paliw gazowych. Charakterystyka paliw alkoholowych. Wykorzystanie olejów roślinnych. Perspektywy wykorzystania paliw odnawialnych. Wodór. Otrzymywanie, dystrybucja i przechowywanie wodoru. Zasilanie wodorem. Bezpieczeństwo stosowania paliwa wodorowego

2. Wykorzystanie układów elektrycznych w pojazdach. /2 godz.

Moc prądu elektrycznego. Napięcie i natężenie prądu. Prąd stały lub przemienny. Zasilanie elektryczne układów wspomagających pojazdu

3. Ogniwa paliwowe. / 4 godz.

Zasada działania ogniw paliwowych. Rodzaje ogniw paliwowych. Zastosowanie ogniw paliwowych.

4. Pojazdy elektryczne. / 2 godz.

Napędy elektryczne pojazdów. Silniki pojazdów elektrycznych. Układy sterowania silnikami elektrycznymi. Rozwiązania pojazdów elektrycznych.

5. Napędy hybrydowe. / 2 godz.

Akumulatory energii: mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne. Ultrakondensatory. Rodzaje hybrydowych układów napędowych. Rozwiązania hybrydowych układów napędowych.

6. Alternatywne napędy pojazdów. / 2 godz.

Napęd turbinowy. Charakterystyka napędu turbinowego. Właściwości trakcyjne pojazdów z napędem turbinowym.

dów z napędem turbinowym.

Laboratoria / Laboratoria z praktycznym wykonaniem badań silników spalinowych i hybrydowego układu napędowego

Pomiary parametrów i wyznaczanie charakterystyk układów napędowych.

• Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. / 2 godz.

• Charakterystyka ogniwa paliwowego. / 2 godz.

• Charakterystyka elektrycznego układu napędowego. / 2 godz.

• Charakterystyka hybrydowego układu napędowego. / 2 godz.

• Elektroliza wody. / 2godz.

• Bilans energii układu hybrydowego z ogniwem paliwowym. / 2 godz.

• Sterowanie silnikami prądu stałego i przemiennego. / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

 M. Karczewski, L. Szczęch, G. Trawiński, Silniki pojazdów samochodowych, WSiP, Warszawa 2013

 J. A. Wajand, J. T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio

i szybkoobrotowe, WNT 2005

 M. Bernhardt, S. Dobrzyński, E. Loth, Silniki samochodowe, WKiŁ 1988.

 J. Merkisz, I. Pielecha, Alternatywne napędy pojazdów. Politechnika Poznańska 2006.

uzupełniająca:

 J. Merkisz, Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1 i 2, Politechnika Poznańska 1999

 J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

 J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

 Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ 2004

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie ochrony środowiska

w logistyce, zwłaszcza w zakresie metod i technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników. / K_W13

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w logistyce / K_W17

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U1

U1 / Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. / K_U16

K1 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (moderatora, członka), ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania./ K_K03

K2 / Potrafi określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z dwóch prac kontrolnych, zaliczenie ćwiczeń oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen w czasie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny zadania rachunkowego.

Warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego jest uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi na pytania wykładowcy oraz oceny wykonanego sprawozdania laboratoryjnego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, U1, - sprawdzenie na ćwiczeniach;

efekty W1 - sprawdzenie podczas zaliczenia przedmiotu;

efekty W1, K1, K2 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)