Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Silniki pojazdów mechanicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCSI-26-SPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Silniki pojazdów mechanicznych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W- 26; Ćw. 12; Lab - 12

Przedmioty wprowadzające:

Termodynamika techniczna. Wymagania wstępne: znajomość obiegów termodynamicznych silników cieplnych, praw gazowych.

Podstawy konstrukcji maszyn. Wymagania wstępne: znajomość obliczania i doboru elementów układów mechanicznych.

Budowa pojazdów. Wymagania wstępne: znajomość zasad działania i ogólnej budowy silników spalinowych i ich układów.


Programy:

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn / Specjalność: Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Bilans ECTS:

3,5

Skrócony opis:

Obiegi pracy silników spalinowych. Wskaźniki pracy i charakterystyki silników. Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZI. Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZS. Regulatory prędkości obrotowej. Zasilanie powietrzem silników tłokowych. Urządzenia doładowujące. Dobór silnika do pojazdu mechanicznego. Mechanika układu korbowo - tłokowego. Mechanika układu rozrządu. Obliczanie układu chłodzenia i smarowania. Ekologiczne problemy pracy silników spalinowych. Pomiary parametrów i wyznaczanie charakterystyk silników.

Pełny opis:

Treści Programu:

1. Obiegi pracy silników spalinowych.

Silniki tłokowe o spalaniu wewnętrznym i ich obiegi. Silniki tłokowe o spalaniu zewnętrznym i ich obiegi. Obiegi teoretyczne i porównawcze. Wykres indykatorowy silnika tłokowego.

2. Wskaźniki pracy i charakterystyki silników.

Parametry indykowane i użyteczne silników. Równanie mocy silnika. Sprawność silnika. Wskaźniki porównawcze silników. Bilans cieplny. Metodyka wyznaczania charakterystyk silników. Charakterystyki prędkościowe i obciążeniowe. Charakterystyki regulacyjne. Charakterystyki pomp wtryskowych

3. Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZI.

Parametry mieszanki paliwowo-powietrznej. Gaźnikowe i wtryskowe tworzenie mieszanki Zapłon mieszanki i przebieg spalania. Spalanie detonacyjne. Czynniki wpływające na przebieg spalania. Rozwiązania układów wytwarzających mieszankę paliwowo-powietrzną w silnikach ZI

4. Zasilanie paliwem i spalanie w silnikach o ZS.

Tworzenie mieszanki w silnikach o ZS. Parametry strugi paliwa. Sterowanie jakościowe silnikiem. Procesy w okresie samozapłonu. Przebieg spalania mieszanki niejednorodnej. Wady i zalety różnych komór spalania. Rozwiązania układów wytwarzających mieszankę paliwowo-powietrzną w silnikach ZS.

5. Regulatory prędkości obrotowej.

Zadania regulatorów w silnikach o ZS. Rozwiązania regulatorów mechanicznych i elektronicznych. Korekcja dawki. Działanie sekcji tłoczącej. Regulacja rzędowej pompy wtryskowej. Parametry regulatora. Charakterystyka dawkowania pompy wtryskowej.

6. Zasilanie powietrzem silników tłokowych. Urządzenia doładowujące. Wymiana ładunku w silniku wolnossącym i doładowanym. Turbosprężarki i sprężarki mechaniczne. Doładowanie bezsprężarkowe.

7. Dobór silnika do pojazdu mechanicznego. Siły działające na pojazd w ruchu. Charakterystyka trakcyjna pojazdu. Dobór silnika do pojazdu.

8. Mechanika układu korbowo -tłokowego. Kinematyka i dynamika układu korbowo -tłokowego. Nierównomierność biegu silnika. Zadania i obliczanie koła zamachowego. Wyrównoważenie silnika. Drgania skrętne wału korbowego. Tłumiki drgań skrętnych. Wyznaczanie obciążeń w mechanizmie korbowym.

9. Mechanika układu rozrządu. Kinematyka układu rozrządu. Redukcja mas w układzie rozrządu. Dynamika układu rozrządu. Rodzaje krzywek. Krzywka harmoniczna i syntetyczna. Sterowanie fazami rozrządu silnika. Obliczanie obciążeń mechanizmu rozrządu. Wyznaczanie charakterystyki sprężyny zaworowej.

10. Obliczanie układu chłodzenia i smarowania.

Prowadzenie obliczeń pomp cieczy chłodzącej i oleju, dobór chłodnic i wentylatorów.

11. Ekologiczne problemy pracy silników spalinowych.

Toksyczne składniki spalin. Metody oceny emisji związków toksycznych. Katalizatory i filtry spalin. Hałas. Rozwiązania analizatorów do pomiaru toksycznych składników spalin.

12. Pomiary parametrów i wyznaczanie charakterystyk silników Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Charakterystyka prędkościowa. Charakterystyka obciążeniowa. Charakterystyka regulacyjna w funkcji kąta wyprzedzenia zapłonu. Charakterystyka regulacyjna w funkcji składu mieszanki. Charakterystyka dawkowania pompy wtryskowej.

Literatura:

podstawowa:

1. J. A. Wajand, J. T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobrotowe, WNT 2005

2. M. Bernhardt, S. Dobrzyński, E. Loth, Silniki samochodowe, WKiŁ 1988.

3. S. Ochwat, Teoria silników spalinowych. Materiały do zajęć laboratoryjnych, skrypt WAT 1991, S-49892.

uzupełniająca:

4. J. Merkisz, Ekologiczne problemy silników spalinowych, T1 i 2, Politechnika Poznańska 1999.

5. Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, WKiŁ 2004.

6. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe olejem napędowym,1988.

7. J. Kasedorf, Zasilanie wtryskowe benzyną,1989.

Efekty uczenia się:

W1 - zna budowę i procesy zachodzące podczas pracy silników spalinowych./ K_W06+++, K_W08+++, KW_21+

W2 - zna typowe charakterystyki i potrafi prowadzić badania na stanowisku dynamometrycznym/ K_W18++

U1 - rozumie zasady wykorzystania silników w układach napędowych pojazdów / K_U01+, K_U08+++, K_U12+++

U2 - potrafi określić potrzeby w zakresie doboru silnika do pojazdu./ K_U10++

K1 - Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania i ich wpływ na środowisko./ K_K02+, K_K03++

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnego zaliczenia kolokwium w trakcie semestru,

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na podstawie bieżącej aktywności na ćwiczeniach,

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

Efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są podczas ćwiczeń i kolokwiów,

Efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są podczas ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych,

Efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są podczas wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)