Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechatroniczne układy sterowania w samochodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCNI-56-MUSwS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechatroniczne układy sterowania w samochodach
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x ; C 4/+ ; L 14/+; 0 sem/-; 0 proj/- Razem: 38

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / wymagania: znajomość budowy i właściwości materii, znajomość rodzajów oddziaływań pomiędzy materią

Mechanika płynów / wymagania: znajomość modeli płynów, właściwości płynów, praw przepływów z tarciem i wymianą ciepła

Silniki spalinowe / wymagania: znajomość budowy i działania silników spalinowych

Podwozia i nadwozia / wymagania: znajomość budowy i działania podwozi samochodowych

Podstawy automatyki i robotyki / wymagania: znajomość podstaw układów regulacji automatycznej

Metrologia i systemy pomiarowe / wymagania: znajomość podstaw miernictwa elektronicznego

Mikrokontrolery i mikrosystemy w samochodach / wymagania: znajomość podstaw budowy i działania mikrokontrolerów

Urządzenia elektryczne pojazdów / wymagania: znajomość budowy i działania instalacji elektrycznej samochodów


Programy:

semestr VI / Mechanika i budowa maszyn / Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Autor:

dr hab. inż. Dariusz Żardecki, prof. WAT

dr inż. Mirosław Karczewki

dr inż. Grzegorz Trawiński

Bilans ECTS:

38 godz. /20 wykł.; 4 ćw.; 14 lab; 0 sem./-; 0 proj./ - 4,5 pkt. ECTS ; egzamin

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w laboratoriach / 14

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych / 4

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 21

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 4

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 5,7

12. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 15,2

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 0

14. Udział w egzaminie / 2

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta ( poz. 1÷13) = 78,4 / 30 = 2,6 = 4,5 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli ( poz. 1+2+3+4+5 +11+14) = 34,2 / 30 = 1,145 = 2,5 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym ( poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) = 43 / 30 = 1,4 = 2,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Sterowanie i mechatronika w samochodzie. Sygnały i przetwarzanie informacj. Sensory i aktory samochodowe. Sterowanie: silnika spalinowego, układu przeniesienia napędu, układu hamulcowego, układu zawieszenia, układu kierowniczego. Zintegrowane systemy stabilizacji ruchu pojazdu. Sterowanie w podzespołach bezpieczeństwa biernego oraz podzespołach osprzętu. „Samochód inteligentny”. Budowa i zasada działania wybranych elementów układów sterowania siln-ków o ZI i o ZS oraz układ hamulcowy jako element sterowania ruchem pojazdu oraz obiekt sterowania. Badanie charakterystyk: czujników położenia i prędkości obrotowej wału korbowego, przepływomierzy powietrza, wybranych czujników pojazdów, elementów układu elektropneumatycznej i elektrycznej regulacji, układu sterowania świecami żarowymi, układu sterowania silnika o zapłonie samoczynnym, układu sterowania dawką paliwa silnika MPI, charakterystyk działania układu kierowniczego.

Pełny opis:

Wykład / wykłady z wykorzystaniem sprzętu audio-wizualnego

1. Sterowanie i mechatronika w samochodzie – wprowadzenie. Sygnały i przetwarzanie informacji w samochodowych układach i systemach sterowania / 2.

2. Sensory i aktory samochodowe / 6

3. Sterowanie silnika spalinowego / 4

4. Sterowanie w układzie przeniesienia napędu. Sterowanie w układzie hamulcowym / 2

5. Sterowanie w układzie zawieszenia. Sterowanie w układzie kierowniczym / 2

6. Zintegrowane systemy stabilizacji ruchu pojazdu oraz automatycznego kierowania / 2

7. Sterowanie w podzespołach bezpieczeństwa biernego oraz podzespołach osprzętu. „Samochód inteligentny” jako element zintegrowanego systemu komunikacji i transportu drogowego / 2

Ćwiczenia / w zależności od tematyki stosowane będzie bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie wiadomości, wymiana zdań między nauczycielem i studentami oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Praktyczne przedstawienie budowy i zasady działania układów z wykorzystaniem elementów pojazdów

1. Budowa i zasada działania wybranych elementów układów sterowania silni-ków o ZI i o ZS / 2

2. Układ hamulcowy jako element sterowania ruchem pojazdu oraz obiekt sterowania. Sterowanie konwencjonalne w układach hamulcowych. Systemy przeciwblokujące ABS. Systemy rozdziału sił hamowania. Systemy asystenckie nagłego hamowania. Technika „by-wire control” w sterowaniu hamulców / 2

Laboratoria / stosowane będą problemowe metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, oparte na twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów umożliwiających przekształcanie wiedzy biernej w wiedzę czynną oraz sprzyjające przyswajaniu nowych wiadomości z stosowaniem ich w praktyce.

1. Badanie charakterystyk czujników położenia i prędkości obrotowej wału korbowego / 2

2. Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy powietrza / 2

3. Badanie charakterystyk wybranych czujników pojazdów mechanicznych / 2

4. Wyznaczenie charakterystyki elementów układu elektropneumatycznej i elektrycznej regulacji. Badanie charakterystyk układu sterowania świecami żarowymi / 2

5. Badanie układu sterowania silnika o zapłonie samoczynnym / 2

6. Badanie charakterystyk układu sterowania dawką paliwa silnika MPI / 2

7. Badanie charakterystyk działania układu kierowniczego / 2

Literatura:

podstawowa:

A. Gajek, Z. Juda, Czujniki, WKŁ, Warszawa 2007

Boruta G., Piętak A., Mechatronika samochodu. Układy bezpieczeństwa czyn-nego i biernego, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.

Micknass W. i inni, Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe, WKŁ, Warszawa 2005.

Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, Nr bibl. WAT 59777, 2004.

Janiszewski T., Mavrantzas S., Elektroniczne układy wtryskowe silników wyso-koprężnych, Nr bibl. WAT 56966, 2001.

A. Herner, H.J. Riehl, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodo-wych, WKŁ, Warszawa 2011.

uzupełniająca:

Czujniki w pojazdach samochodowych. Seria „Informator techniczny Bosch”, WKŁ, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki niezbędną do doboru i stosowania w praktyce podstawowych elementów i ukła-dów elektrycznych w budowie maszyn oraz podstawowych układów mechato-nicznych / K_W11

W2 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metrologii i systemów pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru i podstawowe wielkości charakter-ryzujące elementy i układy mechaniczne oraz elektryczne, zna metody oblicze-niowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy systemów pomiarowych / K_W18

U1 / Student potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary wiel-kości fizycznych (mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycz-nych) podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz układy mechaniczne i mechatroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki

w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski / K_U13

U2 / Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty elementów ma-szyn i prostych systemów mechanicznych i mechatronicznych oraz – w przy-padku wykrycia błędów – przeprowadzić ich diagnozę / K_U14

K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy), potrafi inspirować i organizować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobistych i innych osób / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach oraz zajęciach laboratoryjnych oraz ich pozytywne zaliczenie.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności na zajęciach oraz oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego i przygotowanej prezentacji

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności na zajęciach, oceny z przygotowania do zajęć, sprawozdania z laboratorium

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie: kolokwium pisemnego.

efekty W1 i W2 sprawdzane są podczas ćwiczeń i kolokwium zaliczeniowego;

efekty U1, U2 i K1 – sprawdzane są podczas ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)