Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczna eksploatacja samochodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMEMMCNI-27-TES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniczna eksploatacja samochodów
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W-12 zal, L-8 zal,

Przedmioty wprowadzające:

Silniki pojazdów mechanicznych / wymagania wstępne: znajomość budowy i zasad działania układów silnika

Podwozia i nadwozia / wymagania wstępne: znajomość budowy i zasad działania zespołów pojazdów,

Motoryzacyjne skażenie środowiska / wymagania wstępne: znajomość źródeł zagrożeń środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka na skutek rozwoju motoryzacji,

Diagnostyka samochodów / wymagania wstępne: znajomość metod oceny stanu technicznego silnika i zespołów pojazdów,

Urządzenia elektryczne pojazdów / wymagania wstępne: znajomość budowy i działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących wyposażenie pojazdów


Programy:

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn / Specjalność: Mechatronika i diagnostyka samochodowa

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT

Skrócony opis:

Techniczna eksploatacja układu tłokowo-korbowego i rozrządu

Techniczna eksploatacja układu zasilania powietrzem silnika

Techniczna eksploatacja układu chłodzenia, zasilania paliwem i smarowania silnika

Techniczna eksploatacja układów: jezdnego kierowniczego i napędowego samochodu

Techniczna eksploatacja układu klimatyzacji samochodu

Techniczna eksploatacja układu hamulcowego samochodu

Techniczna eksploatacja instalacji elektrycznej samochodu

Pełny opis:

Techniczna eksploatacja układu tłokowo-korbowego i rozrządu

Warunki pracy i ich wpływ na intensywność zużycia elementów układu tłokowo-korbowego i rozrządu. Objawy zużycia elementów układu tłokowo-korbowego i rozrządu. Diagnostyczne metody oceny przestrzeni nadtłokowej. Ocena wpływu stanu technicznego silnika na zużycie paliwa i toksyczność spalin

Techniczna eksploatacja układu zasilania powietrzem silnika

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i ich wpływ na zużycie elementów silnika. Filtry powietrza silników pojazdów mechanicznych. Materiały filtracyjne. Odpylanie powietrza w cyklonach i multicyklonach. Odsysanie pyłu. Charakterystyki filtru przegrodowego i bezwładnościowego. Obsługiwanie filtrów powietrza.

Techniczna eksploatacja układu chłodzenia silnika

Warunki sprawności technicznej układu chłodzenia. Wpływ stanu cieplnego silnika na jego pracę i trwałość. Właściwości eksploatacyjne płynów stosowanych do chłodzenia silników. Czynności obsługowe i diagnostyczne.

Techniczna eksploatacja układu smarowania silnika

Warunki sprawności technicznej układu smarowania silnika. Nagary, laki i szlamy i ich wpływ na pracę silnika. Filtracja oleju w silniku. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie układu smarowania.

Techniczna eksploatacja układu zasilania paliwem silnika

Warunki pracy i warunki sprawności technicznej układu zasilania paliwem. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku i ciśnienia wtrysku na osiągi silnika. Obsługiwanie układu zasilania paliwem silników MPI i GDI.

Techniczna eksploatacja układu klimatyzacji samochodu

Wpływ warunków klimatycznych wewnątrz pojazdu na bezpieczeństwo ruchu i komfort jazdy. Zasady eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie układu klimatyzacji.

Techniczna eksploatacja układów: jezdnego kierowniczego i napędowego samochodu

Warunki pracy i warunki sprawności technicznej oraz obsługiwanie układów: napędowego, kierowniczego i jezdnego. Zasady racjonalnej eksploatacji ogumienia. Ocena stanu technicznego ogumienia. Czynności obsługowe i diagnostyczne.

Techniczna eksploatacja układu hamulcowego samochodu

Rzeczywista i teoretyczna droga hamowania. Warunki sprawności technicznej układu hamulcowego. Wskaźnik skuteczności hamowania. Ocena stanu technicznego i obsługiwanie techniczne układu hamulcowego i instalacji pneumatycznej samochodu.

Techniczna eksploatacja instalacji elektrycznej samochodu

Wpływ warunków użytkowania na stan techniczny akumulatorów. Zasiarczanienie akumulatorów. Obsługiwanie źródeł prądu i rozruszników. Metody oceny stanu technicznego akumulatorów. Ocena stanu technicznego oświetlenia pojazdu.

Literatura:

Dziubak T.: Filtracja powietrza wlotowego do silników spalinowych pojazdów mechanicznych, WAT 2012

Hebda M.: Eksploatacja samochodów. ITE, 2006

Niziński S.: Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych. BELLONA, 1999

Kasedorf J., Woisetschlager E.: Układy wtryskowe benzyny. Sprawdzanie i regulacja. WKŁ, 2000

Baczewski K., Hebda M.: Filtracja płynów eksploatacyjnych. MCNEMT, 1991

Sitek K.: Diagnostyka samochodowa. WKŁ, 2006

Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie. WKŁ, 2005

Efekty uczenia się:

W1 – ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w tym szczególnie eksploatacji technicznej, sposobu zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych, diagnostyki maszyn, realizacji procesu technologicznego naprawy maszyn, które umożliwiają ich poprawną eksploatację / K_W23.

W2 – ma uporządkowaną wiedzę w zakresie organizacji użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych / K_W27.

U1 - Student potrafi planować i przeprowadzać pomiary diagnostycznych wielkości fizycznych urządzeń mechanicznych i mechatronicznych oraz – w przypadku wykrycia błędów – przeprowadzić ich diagnozę / K_U14

U2 – potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne / K_U12,

K1 – ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechanika, potrafi określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania / K_K02, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

• zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego

• warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych

• warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych są pozytywne oceny z wszystkich ćwiczeń przewidzianych programem.

• warunkiem zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego są pozytywne oceny: z przygotowania oraz wykonanie i zaliczenie sprawozdania.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

• efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są podczas sprawdzianu pisemnego,

• efekty z kategorii umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)